BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH - GALERIA ZAMOJSKA

KONKURSY  NA ROK 2012

 

 

Zamo뜻 – Letni Salon Sztuki Lubelszczyzny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

M A S K A T E A T R A L N A

konkurs plastyczny dla dzieci i m쿽dzie퓓 ZAMO┕ 2012

 

ORGANIZATOR

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska

 

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie dowolnej maski teatralnej

- pami켾ki z Zamojskiego Lata Teatralnego.


WARUNKI UCZESTNICTWA

* W konkursie mog bra udzia uczniowie wszystkich typw szk車 i placwek

o턻iatowo -wychowawczych.

* Prace mog by wykonane dowoln technik przy u퓓ciu dowolnych, trwa퀉ch materia농w

(ktre nale퓓 zabezpieczy przed wilgoci - np. przez pokrycie lakierem) .

* Ilo뜻 prac (1 autora) - bez ogranicze.

* Wszystkie prace musz by zaopatrzone w metryczk na ktrej powinny znale쇗 si

nastpuj켧e informacje : imi i nazwisko autora pracy, wiek, klasa, adres szko퀉 lub placwki

o턻iatowo - wychowawczej, imi i nazwisko nauczyciela lub instruktora oraz rok, w ktrym

powsta쿪 praca (metryczk nale퓓 przyklei na wewntrznej stronie maski).

* Do prac plastycznych nale퓓 do낢czy wykaz uczestnikw bior켧ych

udzia w konkursie opatrzony pieczci szko퀉/ placwki wychowawczej i podpisem

nauczyciela /opiekuna/wychowawcy .


*Termin sk쿪dania prac up퀉wa 10.05.2012. r.

 

* Oceny prac dokona komisja powo쿪na przez organizatora konkursu.

* O wynikach konkursu oraz wystawie pokonkursowej - autorzy prac zostan poinformowani

za po턳ednictwem szk車 i placwek o턻iatowo – wychowawczych.

* Wystawa prac konkursowych bdzie towarzyszy Zamojskiemu Latu Teatralnemu.

* Zwycizcy konkursu otrzymaj dyplomy i nagrody ksi굻kowe, ktre wrczone

zostan w dniu otwarcia, w Biurze Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej.

* Prace konkursowe przechodz na w쿪sno뜻 organizatorw, ktrzy zastrzegaj sobie prawo

do ich reprodukowania i u퓓wania do celw propagandowych.

* 칪czymy wielu ciekawych prac oraz rado턢i z twrczej samorealizacji.

* Prace na konkurs oraz ewentualne zapytania prosimy kierowa na adres :

 

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska

22-400 Zamo뜻, ul. Staszica 27

tel. (0-84) 638-57-82, tel/fax (0-84) 639-26-88

www.bwagaleriazamojska.art.pl

e-mail: biuro@bwagalerizamojska.art.pl

 

 

 


 

 

M O J E M I A S T O D Z I E D Z I C T W E M K U L T U R Y

K o n k u r s p l a s t y c z n y – Zamo뜻 2012


 

Konkurs plastyczny dla dzieci i m쿽dzie퓓 pod patronatem Prezydenta Miasta Zamo턢ia


 

Ide konkursu jest promowanie miasta Zamo턢ia, ktre znalaz쿽 swoje zas퀅퓇ne miejsce

na li턢ie 턻iatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.


 

W bie엽cej edycji konkursu sugerujemy nawi콄anie do tegorocznego has쿪 Europejskich Dni Dziedzictwa, ktre brzmi

Tajemnice codzienno턢i”. Temat ten ma ocali od zapomnienia pikno i urok codziennych zdarze – zwyk쿮go domowego 퓓cia, spotka , jzyka, muzyki, obyczajw , obrzdw, pracy, 턻i켾 , zabaw i zabawek , kultur sto퀅 , wytwarzania i rkodzie쿪 .

Naszym celem jest odkrywanie niezauwa풹lnych , jednak stale wok車 obecnych , ale te ju odchodz켧ych w zapomnienie tradycji

i przedmiotw z nimi zwi콄anych , tych niezwyk퀉ch i tych codziennego u퓓tku . Rzeczy mog wiele opowiedzie o swoich w쿪턢icielach , przechowuj histori zdarze i osb , ktrym towarzysz. Ka풼y przedmiot jest interesuj켧y dziki swojej historii, opowie턢iom , zdarzeniom z nim zwi콄anym.

Tajemnice codzienno턢i” maj przywo쿪 spojrzenie na dziedzictwo niematerialne , ktre jest kwintesencj bycia tu i teraz, pokazuje kreatywno뜻 ludzi, wsplnot kulturow i historyczn, ktra jest podstaw dla ka풼ego cz쿽wieka do okre턫enia w쿪snej to퓋amo턢i .

Tajemnice codzienno턢i'' zachcaj do ciekawego rozgl켨ania si wok車. Odkrywamy nieznane, przywo퀅jemy zapomniane.

 

Do udzia퀅 w konkursie zapraszamy m쿽dych mieszkacw Zamo턢ia i regionu.

칪czymy wielu ciekawych prac oraz rado턢i z twrczej samorealizacji.

ORGANIZATORZY:

* Wydzia Promocji Kultury i Spraw Spo쿮cznych Urzdu Miejskiego w Zamo턢iu

* Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska

 

CELE KONKURSU:

1. Rozbudzanie zainteresowa histori, dorobkiem i walorami oraz problemami Zamo턢ia -

miasta wpisanego na List 턻iatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

2. Kreowanie uzdolnie artystycznych dzieci i m쿽dzie퓓.

3. Wychowanie przez sztuk.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W konkursie mog bra uczniowie wszystkich typw szk車, ktrzy nades쿪li swoje prace

spe쿻iaj켧e poni퓋ze kryteria:

maksymalnie 3 prace (1 autora) w dowolnej dyscyplinie plastycznej - malarstwo, grafika, rysunek

i formy przestrzenne. Format prac nie mo풽 przekroczy wymiarw 50x70 cm,

prosimy nie oprawia prac w passe-partout.

 

2. Do prac nale퓓 do낢czy „kart uczestnictwa”.

Do낢czenie karty uczestnictwa jest rwnoznaczne z przyjciem warunkw konkursu.

3. Do prac plastycznych nale퓓 do낢czy wykaz uczestnikw bior켧ych udzia w konkursie opatrzony

pieczci szko퀉/ placwki wychowawczej i podpisem nauczyciela /opiekuna/wychowawcy .

4.Termin sk쿪dania prac up퀉wa 30.06.2012. r. (prace dostarczone po terminie nie bd bra퀉 udzia퀅

w konkursie).

5. Oceny prac dokona komisja powo쿪na przez organizatorw.

6. Prace konkursowe oraz ewentualne zapytania prosimy kierowa na adres:

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska, ul.Staszica 27, 22-400 Zamo뜻

tel. 84/ 638-57-82, tel./fax 84/ 639-26-88

www.bwagaleriazamojska.art.pl e-mail: biuro@bwagaleriazamojska.art.pl

 

NAGRODY:

1. Komisja konkursowa oceni prace w poszczeglnych kategoriach konkursowych

pod wzgldem warto턢i artystycznych, inwencji twrczej, bogactwa zawartych tre턢i

oraz wra퓄iwo턢i autora.

2. Najciekawsze prace plastyczne bd prezentowane na wystawie pokonkursowej.

Autorzy zwyciskich prac otrzymaj dyplomy i nagrody ksi굻kowe.

Otwarcie wystawy pokonkursowej odbdzie si we wrze턭iu br. w Biurze Wystaw Artystycznych -

Galerii Zamojskiej w ramach obchodw Europejskich Dni Dziedzictwa 2012.

3. Prace zakwalifikowane na wystaw przechodz na w쿪sno뜻 organizatorw, ktrzy zastrzegaj

sobie prawo do ich prezentowania na wystawach i reprodukowania w celach popularyzatorskich.

 

ORGANIZATORZY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wzr karty uczestnictwa w konkursie


 

MOJE MIASTO DZIEDZICTWEM KULTURY - Konkurs plastyczny - Zamo뜻 2012


 

imi i nazwisko autora , wiek ...............................................................................................................

.............................................................................................................................................................

adres zamieszkania ...................................................................................................................

.................................................................................................................................................

nazwa, adres i nr tel. szko퀉 lub placwki o턻iatowo - wychowawczej , klasa

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

tytu pracy ................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

imi i nazwisko nauczyciela lub instruktora, pod kierunkiem ktrego powsta쿪 praca

.................................................................................................................................................

 

UWAGA!

Do낢czenie karty uczestnictwa jest rwnoznaczne z przyjciem warunkw konkursu

 

 


 

 

Zamo뜻 – Letni Salon Sztuki Lubelszczyzny


 

쫤iat poezji 턯iewanej Marka Grechuty


Konkurs plastyczny dla dzieci i m쿽dzie퓓 Zamo뜻 2012

ORGANIZATOR

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska

 

Ide konkursu jest upamitnienie osoby Marka Grechuty, znakomitego poety, pie턭iarza

i kompozytora, ktry urodzi si w Zamo턢iu i przez pewien czas tutaj mieszka.

CELE KONKURSU:

1. Rozbudzanie zainteresowa poetyckimi walorami twrczo턢i tego wybitnego artysty.

2.Utrwalenie za pomoc plastycznych 턳odkw pikna poezji zawartej w utworach

wykonywanych przez Marka Grechut.

3. Kreowanie uzdolnie artystycznych dzieci i m쿽dzie퓓.

4. Wychowanie poprzez sztuk.


Zapraszamy m쿽dych artystw do plastycznego zobrazowania spu턢izny tego wybitnego artysty.


WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie mog bra udzia uczniowie wszystkich typw szk車 i placwek

o턻iatowo – wychowawczych, ktrzy nade턫 swoje prace spe쿻iaj켧e poni퓋ze kryteria:

 

* ilo뜻 prac nieograniczona (1 autora),w dowolnej dyscyplinie plastycznej - malarstwo,grafika,rysunek

* format prac nie mo풽 przekracza 70x 50cm , prosimy nie oprawia prac w passe-partout.

* Wszystkie prace musz by zaopatrzone w „kart uczestnictwa” (dostarczenie pracy z

do낢czon kart uczestnictwa jest rwnoznaczne z przyjciem warunkw konkursu).


* Do prac plastycznych nale퓓 do낢czy wykaz uczestnikw bior켧ych udzia w konkursie

opatrzony pieczci szko퀉/ placwki wychowawczej i podpisem nauczyciela

/opiekuna/ wychowawcy .


* Termin sk쿪dania prac up퀉wa 10.05.2012. r.

* O wynikach konkursu oraz wystawie pokonkursowej - autorzy prac zostan

poinformowani za po턳ednictwem szk車 i placwek o턻iatowo – wychowawczych.


* Prace konkursowe oraz ewentualne zapytania prosimy kierowa na adres :


Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska

22-400 Zamo뜻, ul. Staszica 27

tel. (0-84) 638-57-82, tel/fax (0-84) 639-26-88

www.bwagaleriazamojska.art.pl

e-mail: biuro@bwagalerizamojska.art.pl


NAGRODY:


1. Komisja konkursowa oceni prace w poszczeglnych kategoriach konkursowych

pod wzgldem warto턢i artystycznych, inwencji twrczej, bogactwa zawartych tre턢i

oraz wra퓄iwo턢i autora.

2. Najciekawsze prace plastyczne bd prezentowane na wystawie pokonkursowej

we wrze턭iu, ktra towarzyszy bdzie VI Zamojskiemu Festiwalowi Kultury

Otwarcie wystawy pokonkursowej odbdzie si w Biurze Wystaw Artystycznych -

Galerii Zamojskiej .

Zwycizcy konkursu otrzymaj dyplomy i nagrody ksi굻kowe.


3.Prace zakwalifikowane na wystaw przechodz na w쿪sno뜻 organizatorw, ktrzy zastrzegaj

sobie prawo do ich prezentowania na wystawach i reprodukowania w celach popularyzatorskich.


 

ORGANIZATORZY


WZR KARTY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


쫁IAT POEZJI 쪷IEWANEJ MARKA GRECHUTY – ZAMO┕ 2012

 

imi i nazwisko autora wiek ...............................................................................................................

.............................................................................................................................................................

adres zamieszkania ...................................................................................................................

.................................................................................................................................................

nazwa, adres i nr tel. szko퀉 lub placwki o턻iatowo - wychowawczej , klasa

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

tytu pracy ................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

imi i nazwisko nauczyciela lub instruktora, pod kierunkiem ktrego powsta쿪 praca

.................................................................................................................................................


UWAGA!

Do낢czenie karty uczestnictwa jest rwnoznaczne z przyjciem warunkw konkursu

 


 


 

KONKURSY 2011

 


 

M O J E    M I A S T O   D Z I E D Z I C T W E M    K U L T U R Y

K o n k u r s    p l a s t y c z n y – Zamo뜻 2011


 

Konkurs plastyczny dla dzieci i m쿽dzie퓓 pod patronatem Prezydenta Miasta Zamo턢ia

 

Ide konkursu jest promowanie miasta Zamo턢ia, ktre znalaz쿽 swoje zas퀅퓇ne miejsce

na li턢ie 턻iatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

 

W bie엽cej edycji konkursu sugerujemy nawi콄anie do tegorocznego has쿪 Europejskich Dni Dziedzictwa

ktre brzmi „Kamienie milowe” h i s t o r i a, k u l t u r a , n a u k a.

Otaczaj켧e nas dziedzictwo jest 낢cznikiem z naprawd odleg낢 przesz쿽턢i , a poprzez jego zachowan autentyczn substancj, jest nam nadal bliskie.

Zachcamy do odkrywania rzeczywisto턢i sprzed stuleci, do zapoznania si histori miasta

i najbli퓋zego regionu. . Sugerujemy zobrazowanie wa퓆ych wydarze bd켧ych kamieniami milowymi

w historii i kulturze Zamo턢ia, ktrymi mog by np. nadanie praw miejskich, lokacja miejscowo턢i,

powstanie Akademii Zamojskiej, itp.

 

Do udzia퀅 w konkursie zapraszamy m쿽dych mieszkacw Zamo턢ia i regionu.

칪czymy wielu ciekawych prac oraz rado턢i z twrczej samorealizacji.

ORGANIZATORZY:

* Wydzia Promocji Kultury i Spraw Spo쿮cznych Urzdu Miejskiego w Zamo턢iu

* Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska

 

CELE KONKURSU:

1. Rozbudzanie zainteresowa histori, dorobkiem i walorami oraz problemami Zamo턢ia -

miasta wpisanego na List 턻iatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

2. Kreowanie uzdolnie artystycznych dzieci i m쿽dzie퓓.

3. Wychowanie przez sztuk.


WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W konkursie mog bra uczniowie wszystkich typw szk車, ktrzy nades쿪li swoje prace

spe쿻iaj켧e poni퓋ze kryteria:

maksymalnie 3 prace (1 autora) w dowolnej dyscyplinie plastycznej - malarstwo, grafika, rysunek

i formy przestrzenne. Format prac nie mo풽 przekroczy wymiarw 50x70 cm,

prosimy nie oprawia prac w passe-partout.
 

2. Do prac nale퓓 do낢czy „kart uczestnictwa”.

Do낢czenie karty uczestnictwa jest rwnoznaczne z przyjciem warunkw konkursu.

3. Do prac plastycznych nale퓓 do낢czy wykaz uczestnikw bior켧ych udzia w konkursie opatrzony

pieczci szko퀉/ placwki wychowawczej i podpisem nauczyciela /opiekuna/wychowawcy .

4.Termin sk쿪dania prac up퀉wa 30.06.2011. r. (prace dostarczone po terminie nie bd bra퀉 udzia퀅

w konkursie).

 


 

Zamo뜻 – Letni Salon Sztuki Lubelszczyzny

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

M A S K A  T E A T R A L N A

konkurs plastyczny dla dzieci i m쿽dzie퓓 ZAMO┕ 2011

 

ORGANIZATOR

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska

 

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie dowolnej maski teatralnej

- pami켾ki z Zamojskiego Lata Teatralnego.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

* W konkursie mog bra udzia uczniowie wszystkich typw szk車 i placwek

o턻iatowo -wychowawczych.

 

* Prace mog by wykonane dowoln technik przy u퓓ciu dowolnych, trwa퀉ch materia농w

(ktre nale퓓 zabezpieczy przed wilgoci - np. przez pokrycie lakierem) .

* Ilo뜻 prac (1 autora) - bez ogranicze.

* Wszystkie prace musz by zaopatrzone w metryczk na ktrej powinny znale쇗 si

nastpuj켧e informacje : imi i nazwisko autora pracy, wiek, klasa, adres szko퀉 lub placwki

o턻iatowo - wychowawczej, imi i nazwisko nauczyciela lub instruktora oraz rok, w ktrym

powsta쿪 praca (metryczk nale퓓 przyklei na wewntrznej stronie maski).

* Do prac plastycznych nale퓓 do낢czy wykaz uczestnikw bior켧ych

udzia w konkursie opatrzony pieczci szko퀉/ placwki wychowawczej i podpisem

nauczyciela /opiekuna/wychowawcy .

 

*Termin sk쿪dania prac up퀉wa 10.05.2011. r.

 

* Oceny prac dokona komisja powo쿪na przez organizatora konkursu.

* O wynikach konkursu oraz wystawie pokonkursowej - autorzy prac zostan poinformowani

za po턳ednictwem szk車 i placwek o턻iatowo – wychowawczych.

* Wystawa prac konkursowych bdzie towarzyszy Zamojskiemu Latu Teatralnemu.

* Zwycizcy konkursu otrzymaj dyplomy i nagrody ksi굻kowe, ktre wrczone

zostan w dniu otwarcia, w Biurze Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej.

* Prace konkursowe przechodz na w쿪sno뜻 organizatorw, ktrzy zastrzegaj sobie prawo

do ich reprodukowania i u퓓wania do celw propagandowych.

* 칪czymy wielu ciekawych prac oraz rado턢i z twrczej samorealizacji.

* Prace na konkurs oraz ewentualne zapytania prosimy kierowa na adres :


 

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska

22-400 Zamo뜻, ul. Staszica 27

tel. (0-84) 638-57-82, tel/fax (0-84) 639-26-88

www.bwagaleriazamojska.art.pl

e-mail: biuro@bwagalerizamojska.art.pl


 


 

 

 

Zamo뜻 – Letni Salon Sztuki Lubelszczyzny

쫤iat poezji 턯iewanej Marka Grechuty

 

Konkurs plastyczny dla dzieci i m쿽dzie퓓 Zamo뜻 2011

 

ORGANIZATOR

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska

 

Ide konkursu jest upamitnienie osoby Marka Grechuty, znakomitego poety, pie턭iarza

i kompozytora, ktry urodzi si w Zamo턢iu i przez pewien czas tutaj mieszka.

 

CELE KONKURSU:

1. Rozbudzanie zainteresowa poetyckimi walorami twrczo턢i tego wybitnego artysty.

2.Utrwalenie za pomoc plastycznych 턳odkw pikna poezji zawartej w utworach

wykonywanych przez Marka Grechut.

3. Kreowanie uzdolnie artystycznych dzieci i m쿽dzie퓓.

4. Wychowanie poprzez sztuk.

 

Zapraszamy m쿽dych artystw do plastycznego zobrazowania spu턢izny tego wybitnego artysty.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie mog bra udzia uczniowie wszystkich typw szk車 i placwek

o턻iatowo – wychowawczych, ktrzy nade턫 swoje prace spe쿻iaj켧e poni퓋ze kryteria:

 

* ilo뜻 prac nieograniczona (1 autora),w dowolnej dyscyplinie plastycznej - malarstwo,grafika,rysunek

 

* format prac nie mo풽 przekracza 70x 50cm , prosimy nie oprawia prac w passe-partout.

 

* Wszystkie prace musz by zaopatrzone w „kart uczestnictwa” (dostarczenie pracy z

do낢czon kart uczestnictwa jest rwnoznaczne z przyjciem warunkw konkursu).

 

* Do prac plastycznych nale퓓 do낢czy wykaz uczestnikw bior켧ych udzia w konkursie

opatrzony pieczci szko퀉/ placwki wychowawczej i podpisem nauczyciela

/opiekuna/ wychowawcy .

 

* Termin sk쿪dania prac up퀉wa 10.05.2011. r.

 

* O wynikach konkursu oraz wystawie pokonkursowej - autorzy prac zostan

poinformowani za po턳ednictwem szk車 i placwek o턻iatowo – wychowawczych.

 

* Prace konkursowe oraz ewentualne zapytania prosimy kierowa na adres :

 

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska

22-400 Zamo뜻, ul. Staszica 27

tel. (0-84) 638-57-82, tel/fax (0-84) 639-26-88

www.bwagaleriazamojska.art.pl

e-mail: biuro@bwagalerizamojska.art.pl

 

NAGRODY:
 

1. Komisja konkursowa oceni prace w poszczeglnych kategoriach konkursowych

pod wzgldem warto턢i artystycznych, inwencji twrczej, bogactwa zawartych tre턢i

oraz wra퓄iwo턢i autora.

 

2. Najciekawsze prace plastyczne bd prezentowane na wystawie pokonkursowej

we wrze턭iu, ktra towarzyszy bdzie Zamojskiemu Festiwalowi im. Marka Grechuty.

Otwarcie wystawy pokonkursowej odbdzie si w Biurze Wystaw Artystycznych -

Galerii Zamojskiej .

Zwycizcy konkursu otrzymaj dyplomy i nagrody ksi굻kowe.

 

3.Prace zakwalifikowane na wystaw przechodz na w쿪sno뜻 organizatorw, ktrzy zastrzegaj

sobie prawo do ich prezentowania na wystawach i reprodukowania w celach popularyzatorskich.


 

ORGANIZATORZY


 

WZR KARTY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

쫁IAT POEZJI 쪷IEWANEJ MARKA GRECHUTY – ZAMO┕ 2011

 

imi i nazwisko autora wiek ...............................................................................................................

.............................................................................................................................................................

adres zamieszkania ...................................................................................................................

.................................................................................................................................................

nazwa, adres i nr tel. szko퀉 lub placwki o턻iatowo - wychowawczej , klasa

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

tytu pracy ................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

imi i nazwisko nauczyciela lub instruktora, pod kierunkiem ktrego powsta쿪 praca

.................................................................................................................................................

 

 

UWAGA!

Do낢czenie karty uczestnictwa jest rwnoznaczne z przyjciem warunkw konkursu


 

 
 

KONKURSY 2010

 

O c a l i   o d  z a p o m n i e n i a ”

 

Konkurs plastyczny dla dzieci i m쿽dzie퓓 po턻icony twrczo턢i Marka Grechuty  Zamo뜻 2010


 

ORGANIZATOR

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska


Konkurs realizowany jest ze 턳odkw finansowych Urzdu Marsza쿸owskiego

Wojewdztwa Lubelskiego (nagrody i foldery).


Ide konkursu jest upamitnienie osoby Marka Grechuty, znakomitego poety, pie턭iarza

i kompozytora, ktry urodzi si w Zamo턢iu i przez pewien czas tutaj mieszka.


CELE KONKURSU:

1. Rozbudzanie zainteresowa poetyckimi walorami twrczo턢i tego wybitnego artysty.

2.Utrwalenie za pomoc plastycznych 턳odkw pikna poezji zawartej w utworach

wykonywanych przez Marka Grechut.

3. Kreowanie uzdolnie artystycznych dzieci i m쿽dzie퓓.

4. Wychowanie poprzez sztuk.


Zapraszamy m쿽dych artystw do plastycznego zobrazowania spu턢izny tego wybitnego artysty.


WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie mog bra udzia uczniowie wszystkich typw szk車 i placwek

o턻iatowo – wychowawczych, ktrzy nade턫 swoje prace spe쿻iaj켧e poni퓋ze kryteria:

* ilo뜻 prac nieograniczona (1 autora),w dowolnej dyscyplinie plastycznej - malarstwo,grafika,rysunek

* format prac nie mo풽 przekracza 70x 50cm , prosimy nie oprawia prac w passe-partout.

* Wszystkie prace musz by zaopatrzone w „kart uczestnictwa” (dostarczenie pracy z

do낢czon kart uczestnictwa jest rwnoznaczne z przyjciem warunkw konkursu).

 

* Termin sk쿪dania prac up퀉wa 15.05.2010. r.

* O wynikach konkursu oraz wystawie pokonkursowej - autorzy prac zostan

poinformowani za po턳ednictwem szk車 i placwek o턻iatowo – wychowawczych.


* Prace konkursowe oraz ewentualne zapytania prosimy kierowa na adres :

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska

22-400 Zamo뜻, ul. Staszica 27

tel. (0-84) 638-57-82, tel/fax (0-84) 639-26-88

www.bwagaleriazamojska.art.pl

e-mail: biuro@bwagalerizamojska.art.pl


NAGRODY:

 

1. Komisja konkursowa oceni prace w poszczeglnych kategoriach konkursowych

pod wzgldem warto턢i artystycznych, inwencji twrczej, bogactwa zawartych tre턢i oraz wra퓄iwo턢i autora.

2. Najciekawsze prace plastyczne bd prezentowane na wystawie pokonkursowej,ktra towarzyszy bdzie Festiwalowi im. Marka Grechuty.

Otwarcie wystawy pokonkursowej odbdzie si w Biurze Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej .

3. Zwycizcy konkursu otrzymaj dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

4.Wystawie towarzyszy bdzie katalog/folder, wydany przez organizatora, ktry zawierabdzie najciekawsze prace i stanie si trwa퀉m 턫adem realizowanego konkursu.

5.Prace zakwalifikowane na wystaw przechodz na w쿪sno뜻 organizatorw, ktrzy zastrzegaj켽obie prawo

do ich prezentowania na wystawach i reprodukowania w celach popularyzatorskich.

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                         ORGANIZATORZY
  wzr karty uczestnictwa w konkursie

 

OCALI OD ZAPOMNIENIA”

Konkurs plastyczny - po턻icony twrczo턢i Marka Grechuty - Zamo뜻 2010


imi i nazwisko autora, wiek .....................................................................................................

..................................................................................................................................................

adres zamieszkania ...................................................................................................................

.................................................................................................................................................

nazwa, adres i nr tel. szko퀉 lub placwki o턻iatowo -wychowawczej , klasa

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

tytu pracy ................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

imi i nazwisko nauczyciela lub instruktora, pod kierunkiem ktrego powsta쿪 praca

.................................................................................................................................................

 

UWAGA! Do낢czenie karty uczestnictwa jest rwnoznaczne z przyjciem warunkw konkursu

  

M A S K A T E A T R A L N A

konkurs plastyczny dla dzieci i m쿽dzie퓓 ZAMO┕ 2010

 

ORGANIZATOR

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska

 

Tegoroczna edycja konkursu realizowana jest ze 턳odkw finansowych Urzdu Marsza쿸owskiego Wojewdztwa Lubelskiego (nagrody i foldery).

 

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie dowolnej maski teatralnej

- pami켾ki z Zamojskiego Lata Teatralnego.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

* W konkursie mog bra udzia uczniowie wszystkich typw szk車 i placwek o턻iatowo -wychowawczych.

* Prace mog by wykonane dowoln technik przy u퓓ciu dowolnych, trwa퀉ch materia농w

(ktre nale퓓 zabezpieczy przed wilgoci - np. przez pokrycie lakierem) .

* Ilo뜻 prac (1 autora) - bez ogranicze.

* Wszystkie prace musz by zaopatrzone w metryczk na ktrej powinny znale쇗 si nastpuj켧e informacje :

imi i nazwisko autora pracy, wiek, klasa, adres szko퀉 lub placwki

o턻iatowo - wychowawczej, imi i nazwisko nauczyciela lub instruktora oraz rok, w ktrym powsta쿪 praca (metryczk nale퓓 przyklei na wewntrznej stronie maski).

* Termin sk쿪dania prac up퀉wa 15.05.2010. r.

* Oceny prac dokona komisja powo쿪na przez organizatora konkursu.

* O wynikach konkursu oraz wystawie pokonkursowej - autorzy prac zostan poinformowani  za po턳ednictwem szk車

i placwek o턻iatowo – wychowawczych.

* Wystawa prac konkursowych bdzie towarzyszy Zamojskiemu Latu Teatralnemu.

* Zwycizcy konkursu otrzymaj dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe, ktre wrczone zostan w dniu otwarcia,

w Biurze Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej.

* Wystawie towarzyszy bdzie katalog/folder, wydany przez organizatora, ktry zawiera bdzie najciekawsze prace i stanie

si trwa퀉m 턫adem realizowanego konkursu.

* Prace konkursowe przechodz na w쿪sno뜻 organizatorw, ktrzy zastrzegaj sobie prawo

do ich reprodukowania i u퓓wania do celw propagandowych.

* 칪czymy wielu ciekawych prac oraz rado턢i z twrczej samorealizacji.

* Prace na konkurs oraz ewentualne zapytania prosimy kierowa na adres :


 

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska

22-400 Zamo뜻, ul. Staszica 27

tel. (0-84) 638-57-82, tel/fax (0-84) 639-26-88

www.bwagaleriazamojska.art.pl

e-mail: biuro@bwagalerizamojska.art.pl

  

M O J E  M I A S T O  D Z I E D Z I C T W E   M K U L T U R Y

  K o n k u r s p l a s t y c z n y – Zamo뜻 2010
Konkurs plastyczny dla dzieci i m쿽dzie퓓 pod patronatem Prezydenta Miasta Zamo턢ia
 

Ide konkursu jest promowanie miasta Zamo턢ia, ktre znalaz쿽 swoje zas퀅퓇ne miejsce

na li턢ie 턻iatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.


 

W tegorocznej edycji konkursu sugerujemy nawi콄anie do funkcjonuj켧ych w dawnym Zamo턢iu, a tak풽 do kontynuowanych obecnie zawodw zwi콄anych z rzemios쿮m np.(szewc, kowal, garncarz, piekarz, krawiec, murarz itp.) oraz zwrcenie uwagi na towarzysz켧e tym zawodom, a czsto odchodz켧e ju w zapomnienie tradycje, 턻ita i obrzdy. W ostatnich latach temat ten prbuje nam przybli퓓 i przypomnie organizowany w czerwcu na zamojskim rynku Jarmark Hetmaski.

 

Do udzia퀅 w konkursie zapraszamy m쿽dych mieszkacw Zamo턢ia i regionu.

칪czymy wielu ciekawych prac oraz rado턢i z twrczej samorealizacji.

 

ORGANIZATORZY:

* Wydzia Promocji Kultury i Spraw Spo쿮cznych Urzdu Miejskiego w Zamo턢iu

* Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska


 

CELE KONKURSU:

1. Rozbudzanie zainteresowa histori, dorobkiem i walorami oraz problemami Zamo턢ia -

miasta wpisanego na List 턻iatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

2. Kreowanie uzdolnie artystycznych dzieci i m쿽dzie퓓.

3. Wychowanie przez sztuk.


 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W konkursie mog bra uczniowie wszystkich typw szk車, ktrzy nades쿪li swoje prace spe쿻iaj켧e poni퓋ze kryteria:

maksymalnie 3 prace (1 autora) w dowolnej dyscyplinie plastycznej - malarstwo, grafika, rysunek

i formy przestrzenne. Format prac nie mo풽 przekroczy wymiarw 50x70 cm,

prosimy nie oprawia prac w passe-partout.

2. Do prac nale퓓 do낢czy „kart uczestnictwa”.

Do낢czenie karty uczestnictwa jest rwnoznaczne z przyjciem warunkw konkursu.

3.Termin sk쿪dania prac up퀉wa 30.06.2010. r. (prace dostarczone po terminie nie bd bra퀉 udzia퀅 w konkursie).

4.Oceny prac dokona komisja powo쿪na przez organizatorw.

5.Prace konkursowe oraz ewentualne zapytania prosimy kierowa na adres:

 

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska, ul. Staszica 27, 22-400 Zamo뜻

tel. (0-84) 638-57-82, tel./fax (0-84) 639-26-88

www.bwagaleriazamojska.art.pl e-mail: biuro@bwagaleriazamojska.art.pl
 

NAGRODY:
 

1. Komisja konkursowa oceni prace w poszczeglnych kategoriach konkursowych

pod wzgldem warto턢i artystycznych, inwencji twrczej, bogactwa zawartych tre턢i

oraz wra퓄iwo턢i autora.

 

2. Najciekawsze prace plastyczne bd prezentowane na wystawie pokonkursowej.

Autorzy zwyciskich prac otrzymaj dyplomy i nagrody rzeczowe.

Otwarcie wystawy pokonkursowej odbdzie si we wrze턭iu br. w Biurze Wystaw Artystycznych -

Galerii Zamojskiej w ramach obchodw Dnia Solidarno턢i Miast 쫤iatowego Dziedzictwa Kultury.

 

3. Prace zakwalifikowane na wystaw przechodz na w쿪sno뜻 organizatorw, ktrzy zastrzegaj

sobie prawo do ich prezentowania na wystawach i reprodukowania w celach popularyzatorskich.


                                                                                                                                ORGANIZATORZY
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wzr karty uczestnictwa w konkursie


 

MOJE MIASTO DZIEDZICTWEM KULTURY - Konkurs plastyczny - Zamo뜻 2010

 

 

 imi i nazwisko autora , wiek..............................................................................................

.................................................................................................................................................

adres zamieszkania .............................................................................................................

.................................................................................................................................................

nazwa, adres i nr tel. szko퀉 lub placwki o턻iatowo - wychowawczej , klasa

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

tytu pracy ................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

imi i nazwisko nauczyciela lub instruktora, pod kierunkiem ktrego powsta쿪 praca

.................................................................................................................................................

UWAGA!

Do낢czenie karty uczestnictwa jest rwnoznaczne z przyjciem warunkw konkursu