BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH - GALERIA ZAMOJSKA

DZIA쥱LNO┕ I MISJA

 

BWA- Galeria Zamojska powsta쿪 w kwietniu 2000 roku w wyniku po낢czenia dwch wcze턭iej funkcjonuj켧ych w Zamo턢iu galerii tj. BWA oraz Galerii Sztuki Wsp車czesnej. Nowo powsta쿪 galeria przej怨a dorobek i zbiory obu galerii oraz zachowa쿪 realizowane dot켨 formy dzia쿪lno턢i: wystawiennicz, o턻iatow, wydawnicz oraz gromadzenia i popularyzowania zbiorw dzie sztuki.

W ramach dzia쿪lno턢i wystawienniczej BWA - Galeria Zamojska kontynuuje prezentacje r璨nych dyscyplin plastycznych, aktualnych tendencji, a tak풽 specyfik znacz켧ych 턳odowisk twrczych. Prace swoje w zamojskiej galerii wystawiali wybitni polscy arty턢i m.in. T.Brzozowski, J.Nowosielski, J.Szancenbach, K.Mikulski, M.Wejman, J.Bere, T.Dominik, A.Gieraga, A.Fa쿪t, M.Anto, W.Szamborski, E.Rosenstein, Z:Maciejewski, Z.Lutomski, S.Wejman, J.Tarasin, J.Sienicki, A.Strumi납o, F.Starowieyski, J.Szajna, Z.Beksiski, T.Kantor, W.Hasior, A.Pietsch, L.Mianowski, S.Gierowski, A.Myjak, A.P켫owski, J.M쿽do풽niec, M.Urbaniec, R.Strent, J.Duda-Gracz, M.Bieniasz, W.쫤ierzy, L.Sobocki, oraz ilustratorzy O.Siemaszko, J.Wilko, J.Stanny, Z.Rychlicki, W.Studencka- Grosset.

                    W tym roku BWA-Galeria Zamojska nawi콄a쿪 wsp車prac z Muzeum w Che쿺ie w ramach ktrej prezentowane s wybitne dzie쿪 artystw             o midzynarodowej renomie.
Swoist wizytwk zamojskiego BWA-GZ s wystawy sztuki profesjonalnej, tematycznie zwi콄anej z dzieckiem (Dziecko w malarstwie, Dziecko w plakacie),      a w szczeglno턢i wystawy ilustracji. Od 1981 roku dyscyplina ta sta쿪 si specjalizacj galerii, ktra niezale퓆ie od wystaw w kraju i za granic (W쿽chy, Niemcy, Belgia, S쿽wacja, Egipt, Kuba, Austria, Chiny, Bu쿲aria i kraje by쿮go ZSRR itp.) przygotowuje udzia Polski w Midzynarodowym Biennale Ilustracji       w Bratys쿪wie, organizuje plenery, seminaria, kolekcjonuje zbiory.

Od 1984 roku BWA organizuje jedyny dla twrcw tej dyscypliny sztuki oglnopolski plener ilustratorw. Uczestniczyli w nich wybitni arty턢i,       laureaci wielu nagrd i wyr璨nie, ci ktrzy tworzyli znan w 턻iecie polsk szko녠 ilustracji (O.Siemaszko, J.Wilko, J.Stanny, Z.Rychlicki)                          oraz inni graficy ( E.Gaudasiska, K.Micha쿽wska, T.Borowski, A.Go녠biowski) i absolwenci wy퓋zych szk車 plastycznych. Obecnie BWA-GZ                     kontynuuje t form dzia쿪lno턢i.

ZAPRASZAMY SERDECZNE W GODZINACH 10.00 - 17.00 [w poniedzia쿸i Galeria jest nieczynna]

Nasz dzia쿪lno뜻 promuj:    www.wydawca.com.pl

Zbiory ilustracji. Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska od (ponad) 20 lat specjalizuje si w upowszechnianiu ilustracji. Gromadzi zbiory orygina농w, organizuje wystawy oraz plenery dla twrcw uprawiaj켧e t dyscyplin sztuki.
W naszych zbiorach znajduje si ponad 3.000 ilustracji, tak znakomitych artystw jak Janusz Stanny, Olga Siemaszko, Krystyna Micha쿽wska, Jzef Wilko, Teresa Wilbik, Zbigniew Rychlicki. El풺ieta Gaudasiska, Tomasz Borowski, Zdzis쿪w Witwicki, El풺ieta i Marian Murawscy, Antoni Boratyski. Wies쿪w Majchrzak, Waldemar Andrzejewski, Andrzej Strumi납o, Micha Bylina, Franciszek Ma턫uszczak i wielu innych.
Rozmaito뜻 szk車 i do턻iadcze, a co za tym idzie artystycznych postaw i przekona zaowocowa쿪 tu wielk r璨norodno턢i tematyczn, formaln
 
 
i warsztatow.

Jzef Wilko, ilustracja do wiersza Jana Brzechwy "Kto wymy턫i choinki"

 ze zbiorw BWA-Galerii Zamojskiej: Franciszek Ma턫uszczak"Jak Maciej Borwka diab쿪 przechytrzy", ilustracja do cyklu polskich ba턭i i legend Zdzis쿪wa Nowaka "Diabelski strzelec"

ze zbiorw BWA - Galerii ZAmojskiej: Zdzis쿪w Witwicki "Kogut"

Zbiory ilustracji pochodz z zakupw, plenerw i darowizn. Coroczne Oglnopolskie Plenery Ilustratorw odbywaj si pod okre턫onym has쿮m. Dziki temu powsta쿽 kilkana턢ie zestaww tematycznych m.in. posiadamy prace do twrczo턢i H.Sienkiewicza, W. Reymonta, A.Mickiewicza, J.S쿽wackiego               oraz Gin켧 architektur Zamojszczyzny. Gin켧y 턻iat przyrody, Biblia, Diabelski strzelec, Ba턭ie i legendy (itd. itp.)
Posiadane zbiory prezentujemy nie tylko w Zamo턢iu, lecz tak풽 w innych galeriach i placwkach kultury w kraju oraz za granic. W ten sposb odby쿽           si ju kilkaset wystaw.
Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska jest tak풽 organizatorem i koordynatorem udzia퀅 polskiej reprezentacji w kolejnych edycjach Midzynarodowego Biennale Ilustracji w Bratys쿪wie.
Zamojskie zbiory ilustracji sta퀉 si ju baz dla powstania kilku prac magisterskich i doktorskich.


Zbiory pozosta쿮. Obok zbiorw ilustracji galeria zamojska posiada kolekcj malarstwa i grafiki (m.in. obrazy J.Nowosielskiego, T.Brzozowskiego, T.P켫owskiej, J.Szancenbacha oraz grafiki M.Wejmana, L.Mianowskiego, A.Pietcha, Z.Lutomskiego). Wa퓆 pozycj stanowi zbir pt. "Dziecko w malarstwie" licz켧y ponad 100 obrazw, ktry prezentowany byl w kraju i za granic (m.in. Berlin, Bratys쿪wa, Pary, Sofia). Autorami prac s wybitni polscy malarze - M.Anto, A.Fa쿪t, J.Duda-Gracz, Z.Maciejewski, .Korolkiewicz, J.Dobkowski, E.Dwurnik, M.Dawska, J.Przybylski, A.Tryzno, A.Rzepka, W.Szamborski, F.Ma턫uszczak, S.Mazu, G.Moryciski, P.Lasik i inni.


Wydawnictwa. BWA-GZ wydaje katalogi, foldery, plakaty i karty pocztowe. Autorami plakatw s wybitni polscy graficy - W. 쫤ierzy, F. Starowieyski, A. P켫owski, J. Czerniawski. Wystawom ilustracji, ktre prezentowane s rwnie w innych galeriach na terenie kraju partycypuj켧ych w kosztach druku towarzysz niekiedy wydawnictwa w formie albumu np.:

-Biblia, Fryderyk Chopin, Jan Zamoyski, H.Ch. Andersen- ba턭ie.  A. Mickiewicz- Pan Tadeusz.  H.Sienkiewicz . Bohaterowie Miguela de Cervantesa .

Stanis쿪w Wyspiaski - Legenda M쿽dej Polski i inne.

 

Polecamy tematyczne zestawy ilustracji do prezentacji w innych galeriach ,bibliotekach i o턳odkach  kultury

 


Nasze propozycje wydawnicze

Nowo뜻 2011

 

 

 

 

"Inspiracje Fredrowskie" to nowo뜻 wydawnicza BWA Galerii Zamojskiej.
Album powsta po ubieg쿽rocznym XXVI  Midzynarodowym Plenerze Ilustratorw.,
po턻iconym 턻ietnemu komediopisarzowi, jakim by Aleksander Fredro.

Twarda oprawa,na ok쿪dce ilustracja Janusza Kapusty p.t."Aleksander hrabia Fredro".
Zawarto뜻-40 stron.


Tekst Urszuli Doroty Danel p.t."Uratowa Polsk od...melancholii...".

Autorzy ilustracji:

T.Borowski,E.Dudek,A.Heidrich,K.Harz,J.Kapusta,J.Kolary,Z.Ko쿪czek,H.Ku펝icka,B.Ku펝icki,

D.즩kasik,A.Michalska-Szwagierczak,S.Michnowski, A.Niklewicz, M.Nowiski, W.Orliska, B.Orliski,S.O웁g,J.Pasieczny,S.Pasieczny,M.Pastuszek,D.Piekut,J.P쿽szajska,J.S퀅pska,J.Stanny,

H.Szkutnik, W.Zembrzuski.

 

cena katalogu 20z
 

 

 

 

 

 


 

Nasze propozycje wydawnicze

Nowo뜻 2010

 

 

 

"Ocali od zapomnienia "-to nowy album ilustracji, powsta퀉 po ubieg쿽rocznym XXV Midzynarodowym Plenerze Ilustratorw, ktry po턻icony by pie턭iarzowi

-Markowi Grechucie i jego poezji 턯iewanej.Twarda oprawa, na pierwszej stronie ilustracja Janusza Kapusty p.t."Grechuta - Zamo뜻".Tekst o Grechucie - Piotr Linek.

Wewn켾rz 26 barwnych reprodukcji ilustracji, artystw ilustratorw m.in.

Janusza Kapusty, Mariana Nowiskiego, Andrzeja Heidricha, Franciszka  Ma턫uszczaka, Adama Niklewicza, Marka Terleckiego.

 

 

 

Wydawca: Miasto Zamo뜻, BWA Galeria Zamojska.

 

 

Jerzy Tyburski

 

Adam Niklewicz

 

Janusz Kapusta

 

Zbigniew Ko쿪czek

Aleksandra Michalska-Szwagierczak

Henryk Szkutnik

 

                                                                                                                                                                                           fot.Janusz Zimon

 


 

Nasze propozycje wydawnicze

Nowo뜻 2009

 

 

 

Katalog," R璨norodno뜻 Kulturowa Zamojszczyzny", jest efektem XXIV Midzynarodowego Pleneru Ilustratorw -Zwierzyniec 2008 organizowanego

przez Biuro Wystaw Artystycznych - Galeri Zamojsk

 

cena katalogu 15 z

 

 

Aleksandra Michalska-Szwagierczak - Nawka

 

Jerzy Tyburski - Matka Boska Zamojska

 

Jolanta Marcolla -Zamojski korowd

 

 Stanis쿪w Pasieczny- Kirkut

Bogus쿪w Orliski -

 Spo쿮czno뜻 퓓dowska w Zamo턢iu

Zdzis쿪w Witwicki - Cerkiew w Hrebennym

 


 

 

 

Katalog ,'' Wyspiaski - Legenda M쿽dej Polski '', powsta  po XXIII Midzynarodowym  PLenerze  Ilustratorw  - Zwierzyniec 2007 organizowany przez

Biuro Wystaw  Artystycznych - Galeri Zamojsk

 

 

                                                                                         

 

          

              

                      Janusz Kapusta - Malarz i poeta

                                                             

                

     Aleksandra Michalska Szwagierczak - Wesele

                   

      Jerzy tyburski -  Karolina - pamici Stanis쿪wa Wyspianskiego

                    

                 Franciszek Ma턫uszczak - M쿽dopolski poryw

             

           Janusz Stanny - Teatr Twj widz ogromny

                  

                   Zdzis쿪w Witwicki -  Noc Listopadowa

 

 

 


 

 

Wydawnictwo jest efektem projektu realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych- Galeri Zamojsk

w ramach Programu S켽iedztwa Polska - Bia쿽ru - Ukraina  INTERREG  III  A  TACIS CBC

wsp車finalizowanego ze Srodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze 턳odkw Bud풽tu Pastw

 

 

 

 

Janusz Kapusta-Cervantes

Andrzej Heidrich - Don Kichot

 

Serhij Michnowskyj -

Szlachetny Don Kichot z la Manchy

Wanda Orliska -

Tajemnice ksi켫 rycerskich

 

 

Zdzis쿪w Witwicki-

Niezwyczajne przygody Parsilesa i Sigismundy

 

 

Janusz Stanny-

Zamek Don Kichota

 

 

 


 

Jan Zamoyski Hetman Wielki Koronny i Jego Dzie쿽", katalog wydany dziki wsparciu Unii Europejskiej - Euroregion Bug, tekst prof.Jerzego Kowalczyka p.t."Jan Zamoyski i arty턢i", w jzyku polskim, angielskim i ukraiskim, 22 barwne ilustracje m.in. Janusza Stannego, Franciszka Ma턫uszczaka, Zdzis쿪wa Witwickiego.

 

 

 

 

 

A. Harczuk  - Jan Zamoyski

 

A. Heidrich - Dla upamitnienia wielkiego Polaka

 

F.Ma턫uszczak

J.Zamoyski i B Morando.

 

 A . Michalska Szwagierczak

     Niech pikno뜻 mstwa

        staje si nagrod

 

    

  Z.Witwicki

J.Zamoyski-Kanclerz i Hetman

Wielki Koronny i Jego Dzie쿽

                                                                                                                                  


- A.Mickiewicz. Pan Tadeusz (pe쿻y tekst poematu, 36 barwnych reprodukcji, wstp - J .Odrow굻-Pieni굻ek)  35,-z

- Henryk Sienkiewicz w ilustracji (fragmenty wybranych utworw pisarza, 38 barwnych reprodukcji, wstp - J. Odrow굻 - Pieni굻ek) 20,-z

- Ogarn길 nieskoczono뜻. Biblia w ilustracjach (wybrane fragmenty z Biblii, 52 barwne reprodukcje, wstp - ks. P. Mierzwa i prof. J. Stanny) 25,-z

- Fryderyk Chopin. Muzyka i malarstwo - romantyczna synteza sztuk (20 barwnych reprodukcji, wstp - M. Dybowska) 20,-z

 

NOWO┕

Hans Christian Andersen - Ba턭ie  (21 barwnych reprodukcji, 3 ba턭ie oraz biografia pisarza) 25,- z

S쿽wo wstpne oraz ba턭ie w przek쿪dzie Pani Bogus쿪wy Sochaskiej - dyrektor Instytutu Duskiego w Polsce.

 

 

Z.Witwicki. Pasterka i kominiarczyk

   

                                      A.Michalska- Szwagierczak

           Zupa z ko쿸a od kie쿫asy

 

 

 

Z.Ko쿪czek. Z퀉 ksi굻

 

 

J.Stanny. Czerwone buciki

 

 

            

 M.Terlecki

                 Zamojski 즩k tryumfalny dziewczynki z zapa쿸ami

 

 

 

S.Pasieczny

Dziewczynka z zapa쿸ami

 

Wydawnictwa zawieraj ilustracje powsta쿮 podczas Oglnopolskich Plenerw Ilustratorw organizowanych od ponad 20 lat na Zamojszczy펝ie. Stanowi one cz沅 bogatych zbiorw zamojskiego BWA. W턳d autorw prac znajduj si m.in. J. Wilko, J. Stanny, O. Siemaszko, E. Gaudasiska, A. Boratyski, F. Ma턫uszczak, K. Micha쿽wska, W. i  B. Orliscy,  A, Stylo-Ginter, Z. Witwicki, E. i  M.Murawscy,  L. O쿭ak,  A. Sdziwy.