BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH - GALERIA ZAMOJSKA

WYDARZENIA

Zapraszamy serdecznie w godzinach 10-17 (w poniedzia쿸i nieczynne)

 

 

 Zapraszamy na now stron BWA -Galerii Zamojskiej

www.bwazamosc.pl

 

 

 

 

Edmund Monsiel - Niezwyk퀉 artysta ze zwyk쿮go Wo퓎czyna”

 


 

Taki tytu nosi wystawa 턻iatowej s쿪wy rysownika z Wo퓎czyna, ktr mo퓆a obejrze w Galerii BWA w Zamo턢iu

w dniach 9.11.2012 do 28.11.2012, w godzinach pracy galerii.

Na wystawie zgromadzono 33 prace artysty, wykonane w latach 1920 - 1962, ktre pochodz z Muzeum im. Jacka Malczewskiego

 w Radomiu, Muzeum Regionalnego im. J.Petera w Tomaszowie Lub. oraz Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wystaw uzupe쿻iaj zdjcia artysty z r璨nych okresw 퓓cia, plakaty z wystaw oraz publikacje, w tym archiwalne.

Wystawa zorganizowana z okazji 50. rocznicy 턬ierci artysty przez Galeri BWA oraz Stowarzyszenie Mi쿽턭ikw

Wo퓎czyna i Okolic.

Wernisa wystawy odbdzie si 9 listopada 2012 r. o godz.15.00.

 O 퓓ciu i twrczo턢i artysty opowie historyk sztuki Barbara Typek.
 

Edmund Monsiel urodzi si 12 listopada 1897 r. w Wo퓎czynie, w rodzinie stolarzy. W쿪턢iwe jego nazwisko to Monsiol

( tak podpisywa si ojciec artysty na aktach urodzin kolejnych dzieci, a nazwisko przekrci쿪 osoba sporz켨zaj켧a akty urodzin

tak,풽 w ksigach parafialnych wystpuje ono w trzech wersjach: Monsiol, Monsiel, Monssiel, na nagrobku Miko쿪ja za

widnieje Monssiol). Edmund, zosta ochrzczony jako Monsiel i by pi켾ym z dziewiciorga dzieci Karoliny z Dutkowskich, urodzonej

w Wo퓎czynie i Miko쿪ja Monsiola, urodzonego w Oszczowie. Edmund dorasta w Wo퓎czynie. Tu ukoczy cztery klasy szko퀉 powszechnej i st켨 zosta oddany na wychowanie do organisty W쿪dys쿪wa Chmielewskiego, do Dzier굻ni. Stamt켨 wys쿪no go na nauki

do Che쿺a. Po trzech latach uczszczania do Mskiego Seminarium Nauczycielskiego, Edmund z nieznanych powodw

przerwa nauk. Ale w쿪턭ie w Che쿺ie, a nie w 즑szczowie, powsta퀉 jego w pe쿻i dojrza쿮 rysunki, w ksi굻ce (o.G.Palau, Katolik.Uczynkiem i Prawd, Krakw 1910), ktra towarzyszy쿪 mu ca쿮 퓓cie. W 1923 r. Edmund zamieszka z rodzicami

w 즑szczowie, przy ul.3 Maja 11. Monsielowie mieli tam posesj z domem i ogrodem i prowadzili sklep spo퓓wczo - papierniczy. Sklepem zajmowa si g농wnie Edmund. Po towar je펋zi najcz沅ciej do Lwowa. Bywa te w Wo퓎czynie. Wojna zasta쿪 Edmunda

 w 즑szczowie. 25 grudnia 1942 r., by on 턻iadkiem rozstrzelania mieszkacw 즑szczowa, midzy ktrymi by jego szwagier

Jzef Wyrostkiewicz. Wed퀅g dotychczasowych publikacji o Monsielu, to traumatyczne wydarzenie wyzwoli쿽 w nim schizofreni.

P撰n wiosn 1943 r. Edmund opu턢i 즑szczw i zamieszka w Wo퓎czyn Cukrowni, u brata Kazimierza. Jednocze턭ie podj교

prac jako wagowy, sezonowy inspektor buraczany i pracownik magazynu. Zmienia miejsce zamieszkania, stale jednak by to Wo퓎czyn: u rodziny Dutkowskich, w opuszczonym domu m퀉narza, u Stefanii Kazaskiej i pod koniec 퓓cia u Pieprzowskich

na „Zastawiu”. Stale rysowa, jednak jego rysunkami nikt si nie interesowa. Edmund zmar nagle 8 kwietnia 1962 r. w szpitalu,

w Tomaszowie Lub. Pochowany zosta na cmentarzu w Wo퓎czynie. Po jego 턬ierci rodzina odkry쿪 ponad 500 rysunkw, ktre wkrtce (kilka miesicy po jego 턬ierci) okaza퀉 si sensacj na skal krajow, a nastpnie 턻iatow.

Edmund Monsiel rysowa od ok. 1920 r. Z tego roku znany jest najstarszy rysunek. Najwicej rysunkw powsta쿽 w latach

1943 - 1962. Rysowa o농wkiem (czasami pojawia si kredka) na skrawkach papieru, tekturze, dokumentach z cukrowni,

ok쿪dkach ksi굻ek. Rysunki s niewielkich rozmiarw, w wikszo턢i datowane i sygnowane r璨nymi wersjami monogramu

artysty: „EM”. Zarwno rysunki sprzed wojny, te z okresu wojny, jak i powojenne charakteryzuje ten sam styl: wszechobecny

motyw g농w, w wikszo턢i z w켽ami, a w 턳d nich inne elementy ikonograficzne, czasami wersety umoralniaj켧e, g농wnie po턻icone Bogu i 퓓ciu zgodnie z przykazaniami.

Niestety Edmund mia pecha. Nie znany jako artysta za 퓓cia, po 턬ierci zosta odkryty przez… lekarzy psychiatrw, ktrzy na podstawie analizy rysunkw Edmunda okrzyknli go schizofrenikiem i tak jest postrzegany do dzisiaj.

Prace Edmunda Monsiela zazwyczaj s prezentowane na wystawach artystw chorych psychicznie i wisz obok obrazw

Van Gogha. Prawda jest taka, 풽 niestety Edmund Monsiel, nie zacz교 rysowa pod wp퀉wem traumatycznego wydarzenia

z czasw wojny. On rysowa ju przed wojn, a poziom i styl rysunkw sprzed wojny, jak i tych p撰niejszych jest taki sam.

Traumatyczne wydarzenie z czasw wojny sprawi쿽, 풽 zmieni na pewien czas sposb rysowania. Powstawa퀉 wwczas ma쿽

 czytelne „maszkary”, „demony”, ale i zarazem realistyczne twarze Hitlera, Stalina, szwagra Wyrostkiewicza. Po otrz굡niciu

si z traumatycznych prze퓓, wrci Monsiel do wypracowanego przed wojn w쿪snego stylu z tysi켧ami w켽atych twarzy.

Dziwne” dla ogl켨aj켧ego rysunki Monsiela wynikaj z jego g녠bokiej religijno턢i, patriotyzmu, prby ukazania z쿪. Do dzi 퓓j켧y mieszkacy Wo퓎czyna, pamitaj go jak codziennie modli si w domu i w ko턢iele. Wo퓎czyski ko턢i車 by te inspiracj do cz沅ci

jego rysunkw. Rwnie wa퓆e wydarzenia z 퓓cia Wo퓎czyna, 퓓cia artysty, ale te i kraju a nawet 턻iata, znalaz퀉 odbicie w jego pracach. Edmund 퓓wo reagowa, na to co si dzia쿽 wok車 niego, w kraju i w 턻iecie. Reagowa rysunkami… Jednym s쿽wem rysunki Edmunda Monsiela s swoist kronik, przejawem nadmiernej religijno턢i, ale i troski o losy kraju. Chorym psychicznie by쿫y Monsiel, wwczas, gdyby te rysunki o motywach religijnych i ukrytych tre턢iach pokaza komukolwiek za 퓓cia, w czasach PRL-u i panuj켧ego

socrealizmu w sztuce!

Edmund Monsiel znany jest w ca퀉m 턻iecie. Kolekcje jego rysunkw posiadaj galerie w: Montruil, Begles /Francja/, w Wielkiej Brytanii, w Lozannie /Szwajcaria/, w Jerozolimie /Izrael/, w Chicago /USA/. W Polsce znajduje si oko쿽 60 prac w: Pastwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Regionalnym im. J.Petera w Tomaszowie Lub.

oraz w kolekcjach prywatnych. Negatywy jego prac posiada Instytut Sztuki PAN.

Wystawa w BWA w Zamo턢iu jest drug na Zamojszczy펝ie, po wystawie zorganizowanej b.r. przez Stowarzyszenie Mi쿽턭ikw Wo퓎czyna i Okolic, w ramach realizacji projektu ”Niezwyk쿮 miejsce, niezwykli ludzie”, programu ”Dzia쿪j lokalnie, w Izbie Regionalnej

w Wo퓎czynie.

쫤iatowej s쿪wy artysta, ktrego rysunki zaliczane do nurtu art - brut znajduj si w najwikszych galeriach 턻iata, nigdy nie mia wystawy po tej stronie Wis퀉, a do 2010 r. Wwczas Galeria Gardzienice w Lublinie pokaza쿪 16 rysunkw Monsiela. Wystawa

w Wo퓎czynie i ta prezentowana w BWA s zatem pierwszymi na Zamojszczy펝ie, w rodzinnych stronach artysty.

W bie엽cym roku mija 50. rocznica 턬ierci Edmunda Monsiela. To doskona쿪 okazja by upamitni tego niezwyk쿮go twrc,

ale mo풽 raczej by wreszcie go odkry i zinterpretowa jego twrczo뜻 na nowo.

Prezentowane na wystawie 33 prace pochodz z Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Regionalnego

im. J.Petera w Tomaszowie Lub. oraz Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wystaw uzupe쿻iaj zdjcia artysty

z r璨nych okresw 퓓cia, plakaty z wystaw oraz publikacje, w tym archiwalne.

 

                                                                                                            Barbara Typek

                                                                                                            historyk sztuki

                                                                                                                 prezes Stowarzyszenia Mi쿽턭ikw Wo퓎czyna i Okolic

 

 

 

 

BOGUS쥱W BODES

OBIEKTY NATURY

 

 

Bogus쿪w Bodes studiowa w krakowskiej ASP na Wydziale Malarstwa i Grafiki.

Dyplom w pracowni prof. A. Marczyskiego.

Twrczo뜻 w dziedzinie malarstwa, rysunku, projektowania graficznego, kaligrafii.

Od 1988r.zajmuje si scenografi, rze펉 i dzia쿪niami przestrzennymi.

W latach 1968-2006 pracowa jako pedagog w PLSP w Zamo턢iu.

Charakterystyczny dla twrczo턢i B. Bodesa jest cykl rze펉 i instalacji p.t."Obiekty natury".

Za szczeglny wk쿪d pracy w rozwj edukacji artystycznej w Polsce, wyr璨niony

Nagrod I stopnia Ministra Kultury i Sztuki.

Prace znajduj si w zbiorach Muzeum Zamojskiego BWA, w kolekcjach prywatnych w kraju

i za granic.

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

fot Janusz Zimon


 

 

MOJE MIASTO DZIEDZICTWEM KULTURY - ZAMO┕ 2012

 POKONKURSOWA WYSTAWA PRAC DZIECI I M즁DZIE칈

 

WYSTAWA ORGANIZOWANA W RAMACH OGLNOPOLSKICH OBCHODW

EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA 2012

 

 

 

 

P r o t o k

z posiedzenia jury konkursu „Moje miasto dziedzictwem kultury” - Zamo뜻 2012


 

Komisja w sk쿪dzie:

Jerzy Tyburski – art. plastyk

W쿽dzimierz  Filipski – art. plastyk

Stanis쿪w Pasieczny – art. plastyk

 

stwierdza, 풽 na tegoroczny konkurs nap퀉n怨o 237 prac z nastpuj켧ych szk車 :

 

ZUS M.Vileca, Bardejov (S쿽wacja)

(nauczyciel -Jan Soltes, Martin Jesensky, H.Tomeckova, Iveta Lenkova )

Szko쿪 Podstawowa nr 3 w Tomaszowie Lub. (Marzena Klimaszewska)

M쿽dzie퓇wy Dom Kultury w Zamo턢iu (Magdalena Cieplechowicz -Buczak, Ma쿲orzata Magryta

Iwona Oleszczuk – Tyto)

Gimnazjum nr 2 w Zamo턢iu (Iwona Zawi턫ak)

Gimnazjum nr 3 w Zamo턢iu (Krystyna Kopciowska)

Szko쿪 Podstawowa nr 3 w Zamo턢iu (Krystyna Kopciowska , Maria Bojanowska ,Ewa Martyniuk

Marta Margol, Anna Stabiska)

Szko쿪 Podstawowa nr 9 w Zamo턢iu (Iwona Oleszczuk -Tyto )

Szko쿪 Podstawowa w Barchaczowie (Anna Grela, Joanna Soko쿽wska )

Szko쿪 Podstawowa nr 4 w Zamo턢iu ( Agnieszka Hamerska)

Publiczne Gimnazjum w Rudniku (Justyna Malinowska)

Publiczne Gimnazjum w 쫞edniem Du풽m (Justyna Malinowska)

Specjalny O턳odek Szkolno – Wychowawczy w Zamo턢iu (Ewa Kasprzyk)

Szko쿪 Podstawowa w Skierbieszowie (Irena Piekut )

Gimnazjum w Skierbieszowie (Dariusz Piekut)

Szko쿪 Podstawowa w Z쿽jcu (Ma쿲orzata Magryta )


 

Z uwagi na walory artystyczne jury postanowi쿽 przyzna rwnorzdne wyr璨nienia nastpuj켧ym uczestnikom konkursu;

 

Sylwia Mrz lat 14, Publiczne Gimnazjum w Rudniku

Katarzyna Ko쿬z lat 13, Publiczne Gimnazjum w 쫞edniem Du풽m

Krystian Ogonowski lat 12, M쿽dzie퓇wy Dom Kultury w Zamo턢iu

Krzysztof Kiecana lat 12, M쿽dzie퓇wy Dom Kultury w Zamo턢iu

Ewelina Stolarczyk lat 9, M쿽dzie퓇wy Dom Kultury w Zamo턢iu

Karolina 즣 lat 13, M쿽dzie퓇wy Dom Kultury w Zamo턢iu

Piotr Kwiecie lat 11, Szko쿪 Podstawowa nr 4 w Zamo턢iu

Aleksandra Olborska lat 10, Szko쿪 Podstawowa nr 4 w Zamo턢iu

Wojciech Kowalczyk lat 10, Szko쿪 Podstawowa nr 4 w Zamo턢iu

Karolina Skuba lat 12, Szko쿪 Podstawowa w Z쿽jcu

Laura Wyszyska lat 8, Szko쿪 Podstawowa nr 3 w Zamo턢iu

Alicja Jakubczak lat 8, Szko쿪 Podstawowa nr 3 w Zamo턢iu

Matus Fornadel lat 16, ZUS M.Vileca, Bardejov, S쿽wacja

Zuzana Polackova lat 12, ZUS M.Vileca, Bardejov, S쿽wacja

Alena Cechova lat 13, ZUS M.Vileca, Bardejov, S쿽wacja

Justyna Proc, Patrycja Wszo쿪 lat 14 (wsplnie), Gimnazjum nr 2 w Zamo턢iu

Bart쿽miej Rbisz, Monika Konarzewska lat 14 (wsplnie), Gimnazjum nr 2 w Zamo턢iu


Zamo뜻, 24.07.2012 r.

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

fot.Janusz Zimon

 

 

 

 

XXVIII Midzynarodowy Plener Ilustratorw

 

 

W dniach 23-31 sierpnia odby si XXVIII Midzynarodowy Plener Ilustratorw.

Tematem pleneru by쿪 twrczo뜻 Jzefa Ignacego Kraszewskiego(1812-1887),w zwi콄ku z dwusetn rocznic urodzin wielkiego pisarza i patrioty.

Kraszewski-tytan pracy pisarskiej, wielki my턫iciel, krzewiciel idei Polski niepodleg쿮j i niezale퓆ej,

by najp쿽dniejszym polskim pisarzem, autorem 232 powie턢i, z ktrych najbardziej znana jest "Stara Ba띳".

Zwi콄any z wieloma pismami-recenzent i znakomity znawca wsp車czesno턢i. Autor wielu tekstw publicystycznych

i odkrywca wsp車czesnych mu trendw literackich.

 

Miejscem pleneru by O턳odek "Anna" w Zwierzycu.

Podczas pleneru uczestnicy zapoznali si z histori Zwierzyca i poznali jego uroki.

Wyk쿪d i znakomity film swojego autorstwa zaprezentowa o Kraszewskim, znany regionalista i pisarz Adam Wies쿪w Kulik.

Plonem tegorocznego pleneru bdzie przysz쿽roczna wystawa ilustracji i towarzysz켧y jej katalog ,po턻icony

Jzefowi Kraszewskiemu, przygotowywane we wsp車pracy z Muzeum Im.Jzefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie.

 

Uczestnikami pleneru byli-Wanda i Bogus쿪w Orliscy, Sergiej Michnowski, Aleksander Korowaj, Jerzy Kubina,

El풺ieta Ha쿪sa,Stanis쿪w O웁g, Dariusz 즩kasik, Dariusz Piekut, Bogna Klaman, Marianna Jagoda Mioduszewska,

Magdalena Wolan,Joanna Hrk i Jerzy Tyburski.

 

Organizatorem pleneru jest BWA Galeria Zamojska.

 

 


 

„쫤iat poezji 턯iewanej Marka Grechuty”

Wystawa odbywa si w ramach VI Zamojskiego Festiwalu Kultury.

W konkursie udzia wzili uczniowie szk車 i o턳odkw szkolno- wychowawczych Zamo턢ia i regionu.

Spo턳d prac nades쿪nych na konkurs, jury postanowi쿽 przyzna nagrody i wyr璨nienia

nastpuj켧ym uczestnikom konkursu;

 

I nagroda – Weronika Czochra lat 6, Dwujzyczna Szko쿪 Podstawowa. Smart School w Zamo턢iu

II nagroda - Dorota Barczuk , Warsztat Terapii Zajciowej w Turkowicach

III nagroda – Ma쿲orzata Radaj lat 17, M쿽dzie퓇wy Dom Kultury w Zamo턢iu

wyr璨nienia :

  • Aleksandra Wytrykus lat 17, M쿽dzie퓇wy Dom Kultury w Zamo턢iu

  • Weronika Biesiaga lat 14, Gimnazjum nr 5 w Zamo턢iu

  • 즩kasz Kazimierczuk, Warsztat Terapii Zajciowej w Turkowicach

  • Laura Wyszyska lat 8, Szko쿪 Podstawowa nr 3 w Zamo턢iu

  • Luiza Podgrska lat 7, Szko쿪 Podstawowa nr 3 w Zamo턢iu

  • Katarzyna Strenciwilk lat 8, Szko쿪 Podstawowa nr 3 w Zamo턢iu

fot.Janusz Zimon

                                                                                                                                                                                                                                             fot.Janusz Zimon


 

Mi쿽sz niejedno ma imi

 

Ogarn길 w krtkim tek턢ie bardzo obszern, a jednocze턭ie niezwykle r璨norodn tre턢iowo i formalnie twrczo뜻 Czes쿪wa Mi쿽sza jest zgo쿪 niemo퓄iwo턢i.

Bo przecie to nie tylko najwybitniejszy polski poeta XX wieku, ale i znakomity eseista, t퀅macz, prozaik, historyk literatury, do tego niesamowicie pracowity

i p쿽dny, pisz켧y niemal do koca swojego d퀅giego 퓓cia. 칊den inny z polskich pisarzy dwudziestowiecznych nie obejmowa w swoich utworach rzeczywisto턢i

tak kompleksowo i wielowymiarowo, i chyba 풹den nie budzi tak skrajnych uczu: od zachwytu i uwielbienia, po obelgi i oszczerstwa. Jak silne jego osoba wywo퀉wa쿪 emocje niech 턻iadcz choby dwa fakty z ostatnich lat: prba niedopuszczenia do pochwku na krakowskiej Ska쿬e i prba zablokowania przez prawicowych pos농w og쿽szenia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej roku stulecia jego urodzin rokiem Mi쿽szowskim...

칪ciowa i twrcza droga laureata literackiej Nagrody Nobla za rok 1980 z perspektywy czasu wygl켨a na us쿪n r璨ami parkow alejk. Nic bardziej z퀅dnego

i mylnego. By쿪 to droga trudna, krta i wyboista, w pewnym momencie wydaj켧a si je턫i nie drog w przepa뜻, to donik켨. Przeby j mg tylko cz쿽wiek obdarzony nies퀉chan witalno턢i, prze턻iadczeniem o wyj켾kowym talencie poetyckim i niez쿽mn wol, nakazuj켧 mu dokonywa niekiedy tragicznych

w skutkach wyborw, s퀅szno뜻 ktrych ostatecznie przypiecztowa쿪 dopiero Nagroda Nobla. Sam Mi쿽sz tak o tym pisa w Roku my턫iwego:

 

„Je풽li kto powa퓆ie odnosi si do swojego powo쿪nia, powinien wiedzie, 풽 obowi콄uje go 턢is쿪 hierarchia, ktra polega na odrzucaniu wszystkiego,

co jest poni풽j najwy퓋zych wymaga, to znaczy tego, co dla naszej intuicji ma cechy warto턢i pozornych, tandetnych. Kto wie, czy nie nale퓓 tu ca쿪 dziedzina

tzw. szlachetnych uczu, spo쿮cznego buntu, patriotyzmu itd., czyli hierarchia zak쿪da pewn, trzeba to przyzna, nieludzko뜻”.

 

Przez wiele lat jednak wszystko wskazywa쿽 na to, 풽 ostatecznie osi켫nita przez poet amerykaska ziemia obiecana zapewni쿪 mu wprawdzie 퓓ciow stabilizacj, ale zacen zapomnienia. Odcity od krajowych czytelnikw, prawie nie czytany przez emigracj,w Ameryce by znany nie jako poeta,

tylko t퀅macz polskiej poezji na angielski. W 1972 roku tak pisa w gorzkim, sarkastycznym wierszu W쿪dca Albanii:

 

A mo풽 ju mj d퀅g zosta sp쿪cony

I zrobi쿮m co mog쿮m dla mego jzyka

Wiedz켧, 풽 w zamian bd mia milczenie?

Zmniejsza쿽 si i zmniejsza쿽. Pigmeja쿽 i pigmeja쿽.

Zosta쿮m wielkim poet krlestwa Albanii

I u턬iech damy dworu, 쿪skawo뜻 regenta

By퀉by dzi, niestety, sp撰nion nagrod.

 

Przyznany niemal siedemdziesicioletniemu poecie Nobel nie okaza si, jak to si niejednokrotnie zdarza쿽, ani „poca퀅nkiem 턬ierci”,

ani nie odebra mu si twrczych.Przeciwnie, Mi쿽sz ani na chwil nie spocz교 na laurach, o czym 턻iadcz kolejne tomy poezji, eseistyki,

przek쿪dw biblijnych i nie tylko.

W ogarnitej strajkami rozpolitykowanej Polsce, w ktrej trwa wwczas „festiwal Solidarno턢i”, nagrod t przyjto z entuzjazmem,

cho twrczo뜻 znajduj켧ego si na indeksie emigracyjnego poety znana by쿪 tylko nielicznym. Po wydawane w po턯iechu ksi굻ki noblisty

ustawia퀉 si d퀅gie kolejki. Zawrotn karier zrobi napisany trzydzie턢i lat wcze턭iej wiersz Ktry skrzywdzi쿮, jego fragment znalaz si na gdaskim

pomniku ku czci stoczniowcw poleg퀉ch w grudniu 1970 roku. Tym sposobem elitarny poeta kolejny raz zosta pisarzem politycznym

(etykietka ta przylgn怨a do niego po publikacji w 1953 roku historiozoficznego eseju Zniewolony umys). Mi쿽sz sta si niemal kolejnym narodowym wieszczem. Szybko si jednak okaza쿽, 풽 jest to poezja zbyt trudna, 풽by zaistnie w 턻iadomo턢i niewyrobionego czytelnika, ktrego gusta literackie

nie wykraczaj poza poetyk Tuwima czy Ga쿬zyskiego. Stosunek poety do tego polskiego upolitycznienia jego poezji znakomicie oddaje kolejny cytat

z Roku my턫iwego: „Wczoraj (...) wywiad dla [podziemnego] „Tygodnika Mazowsze”. Jedynie przy takich spotkaniach dowiaduj si, 풽 jestem

wieszczem. To znaczy niby to wiem, 풽 tam na takiego mnie pasuj, ale jest to wiedza teoretyczna, ktra rozwiewa si wobec mojego sposobu

퓓cia tutaj, niczym nie jest od퓓wiana. (...) Moi rozmwcy pytaj mnie, czy zdaj sobie spraw, kim jestem tam i jak sam odnosz si do tej roli.

Odpowiadam, 풽 powinni zrozumie moj podwjno뜻. Kiedy czytam wiersze po angielsku na amerykaskich kampusach (...),

nie s to te same wiersze, ktre tam mnie koronuj na wieszcza, ze wzgldu na r璨nic jzyka i tre턢i. Bo jednak publiczno뜻 polska szuka przede

wszystkim ideologicznego przes쿪nia”.

Narzucana rola wieszcza narodowego zdecydowanie Mi쿽szowi nie odpowiada쿪, co nie znaczy, 풽 aktualne sprawy polskie by퀉 mu obojtne. Niemniej

w tomach po noblowskich pr璨no szuka wierszy, ktre mo퓆a by uzna za „aktualne politycznie”. Mi쿽sz od dawna by ju w „dalszych okolicach”,

gdzie rola poety sprowadza si do roli medium 턻iata pozazmys쿽wego:

S퀅ga ja tylko jestem niewidzialnej rzeczy,

Ktra jest dyktowana mnie i kilku innym.

Sekretarze, nawzajem nie znani, po ziemi chodzimy,

Niewiele rozumiej켧. Zaczynaj켧 w po쿽wie zdania,

Urywaj켧 inne przed kropk. A jaka z쿽퓓 si ca쿽뜻

Nie nam dochodzi, bo nikt z nas nie doczyta.

(Sekretarze, 1975)

 

Nie zosta jednak nieczu퀉m na powaby 턻iata anachoret. Przyrodzona witalno뜻 nie pozwala쿪 mu by obojtnym na rzeczywisto뜻 zmys쿽w,

w ktrej nieustannie szuka wy퓋zego sensu, i dlatego do koca 퓓cia tak 풹rliwie przeciwstawia si wszelkim przejawom nihilizmu.

 

                                                                                                                                                       Zbigniew Dmitroca

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

 
fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                             fot Janusz Zimon

 

 


 

XXVIII Midzynarodowy Plener Ilustratorw

 

 

W dniach 22-31 sierpnia BWA Galeria Zamojska

organizuje kolejny XXVIII Midzynarodowy Plener Ilustratorw.

 

Rok 2012-w zwi콄ku z 200 setn rocznic urodzin Jzefa Ignacego Kraszewskiego

zosta w쿪턭ie og쿽szony przez Sejm Rzeczpospolitej Rokiem Jzefa Ignacego Kraszewskiego.

Ten najp쿽dniejszy polski pisarz, jest autorem 232 powie턢i, w tym 144 powie턢i spo쿮cznych, obyczajowych

i ludowych oraz 88 historycznych, z ktrych najbardziej znana jest "Stara Ba띳".

Tak ogromny ilo턢iowo i r璨norodny gatunkowo dorobek Kraszewskiego, nie ma sobie rwnych w literaturze

polskiej, jest tak풽 fenomenem w skali midzynarodowej. W swoich dzie쿪ch odwo퀉wa si do wsp車czesnych

mu tematw oraz przesz쿽턢i Polski i czasw antyku.

 

Spodziewamy si,풽 jzyk plastyki,w ktrym wypowiadaj si arty턢i uczestnicz켧y w plenerze, przybli퓓 odbiorcom,

wielk spu턢izn literack tego wielkiego pisarza.

 

Arty턢i uczestnicz켧y w plenerze:

Joanna Hrk, Mariannna Jagoda Mioduszewska, Bogna Tarnowska, Magdalena Wolan,Oleksandr Korowaj (Ukraina),

Serhij Michnowskij (Ukraina), Wanda i Bogus쿪w Orliscy, Stanis쿪w O웁g, Dariusz 즩kasik, Jerzy Kubina (USA),

Dariusz Piekut (Komisarz pleneru), Jerzy Tyburski (II Komisarz pleneru).

 

Miejsce pleneru-

O턳odek Wypoczynkowy "Anna",

Ul. Dbowa 1,

22-470 Zwierzyniec,

 

 

Patronat Medialny- Portal zamosconline, Tygodnik Zamojski, Gazeta Zamojska, Skafander, Katolickie Radio Zamo뜻,

Dziennik Wschodni, Portal ezamosc.

 

 


 

JERZY  KUBINA

ZAMO┕ - NEW YORK - ZAMO┕

- MALARSTWO -

 

 

Jerzy Kubina urodzi si w 1956 roku w Zamo턢iu. Studia artystyczne na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Piknych w Krakowie., zakoczy w 1985 roku dyplomem z wyr璨nieniem. W 1987 roku wyjecha do Stanw Zjednoczonych. Mieszka i pracuje w Nowym Jorku, zajmuj켧 si malarstwem, instalacj i performance. Jego prace prezentowane by퀉 na wystawach indywidualnych i zbiorowych

w USA i Europie m.in.: w Galerii Louis XIV - Pary, 1993; OK Harris - Nowy Jork, 1997;Tower Gallery - Houston, 2004;

80 Washington Square East Galleries - Nowy Jork, 2005; Real Art

Ways Gallery - Hartford, CT, 2006 ; Museum Convento de Carmen - Guadalajara (Meksyk) 2010.

 

110 DRAPER LN. APT. L1 DOBBS FERRY NY 10522

tel. 917 5823433, jerzykubina@hotmail.com, www.jerzykubina.com

 

 

 

Pablo Picasso mawia, 풽 niektrzy malarze przekszta쿬aj s쿽ce w 웁퀃 plam, ale s inni, ktrzy dziki swojej sztuce i inteligencji

웁퀃 plam zamieniaj w s쿽ce. Do tej grupy artystw o du풽j wra퓄iwo턢i i wielkim talencie nale퓓 z pewno턢i Jerzy Kubina.

Urodzi si na zamojskiej Starwce, w kamienicy Linkowskiej.O rodzinnym mie턢ie opowiada z wielk czu쿽턢i,

urzeczony jego piknem:

Bardzo je kocham, siedzi we mnie g녠boko. Odwiedzam Zamo뜻 niemal co roku, i z przyjemno턢i obserwuj, jak si zmienia.

Jak z ndznych smrodliwych podwrek, zdewastowanych fasad Starego Rynku, wyrasta po nocy wspania퀉 kwiat – mwi

zafascynowany. A trudno uwierzy, 풽 zosta쿽 w tak cudowny sposb odrestaurowane.

Artysta tworzy i mieszka w Nowym Jorku (USA).

By sponsorowany przez znanego konesera i znawc sztuki wsp車czesnej Henryka Lachmana, ktry przekaza mu w latach 1988-1992

sal balow Hotelu Hamilton, ktrego by w쿪턢icielem. W sali o powierzchni 6 tys. m2 artysta stworzy szereg prac monumentalnych,

a tak풽 instalacji i dzia쿪 performance.

Okres ten artysta wspomina jako jeden z najbardziej dynamicznych epizodw.Sala balowa, w ktrej mie턢i쿽 si studio Kubiny by쿪

zupe쿻ie zrujnowana.

Po po풹rze z 1984 roku nie podnios쿪 si z klczek. Z쿽te stiuki zwisa퀉, tapeta odpada쿪 p쿪tami. Pod쿽ga falowa쿪. Na 턳odku sta ogromny, zakurzony bia퀉 fortepian. Wszdzie kurz, popi車. W k켾ach jakie sto퀉, ko턫awe krzes쿪, przetr켧one meble.

Ale dla wra퓄iwego artysty to nieco odrealnione miejsce stanowi쿽 펢d쿽 nieustaj켧ej inspiracji. Nie wspominaj켧 o mieszkacach

hotelu. Widmowych postaciach 퓓wcem wyjtych z gangsterskiego filmu.

Wa퓆ym etapem twrczym by pobyt Artysty w Pary퓎 w latach 1990-1991. By sponsorowanym i reprezentowanym przez francusk

Galleri Louis XIV. W쿪턢icielami galerii byli synowie Bernarda Steinitza, francuskiego milionera, wielkiej s쿪wy antykwariusza, specjalizuj켧ego si w Ludwiku XIV.

Pobyt w Pary퓎 zaowocowa wystaw indywidualn w Gallerii Louis XIV, a tak풽 seri prac wykonanych na miejscu w studiu artysty

 w Porte de Clignancourt.

Artysta wyznaje, 풽 kreatywno뜻 jest jednym z najpikniejszych prze퓓 - a sztuka wyrazem niezwyk쿽턢i gatunku ludzkiego:

W sztuce mamy do czynienia z dzia쿪niem abstrakcyjnym, ktre nie bazuje na jakich konkretnych przes쿪niach. Wszystko odbywa

 si w relacji, interreakcji z twoj psychik, obojtnie czy malujesz obraz abstrakcyjny czy realistyczny, co kreujesz, rozmawiasz

z sob samym. Podczas malowania otwieraj si inne przestrzenie. Wchodzisz w inn energi.

                To co absolutnie niesamowitego.


 

                                    Weronika Kwiatkowska (fragmenty tekstu napisanego w Nowym Jorku 17.02.2012 roku)

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

fot Janusz Zimon

 


 

„MASKA TEATRALNA” Zamo뜻 2012.

 

 

Dnia 27.06.2012 r. (턳oda) o godz. 14.00

w Biurze Wystaw Artystycznych – Galerii Zamojskiej

odbdzie si podsumowanie konkursu i uroczyste otwarcie wystawy prac dzieci i m쿽dzie퓓

„MASKA TEATRALNA” Zamo뜻 2012.

Wystawa towarzyszy bdzie Zamojskiemu Latu Teatralnemu.


 

P r o t o k

z posiedzenia jury konkursu MASKA TEATRALNA 2012 

Jury w sk쿪dzie:

Jerzy Tyburski – art.plastyk , W쿽dzimierz Filipski- art.pl., Stanis쿪w Pasieczny- art.pl.

Stwierdza, 풽 na tegoroczny konkurs nap퀉n怨y 54 prace

ze szk車 podstawowych, gimnazjw i szk車 ponadgimnazjalnych Zamo턢ia i regionu:

Szko쿪 Podstawowa nr 2 w Zamo턢iu (nauczyciel -Czes쿪w Kozak),

Szko쿪 Podstawowa nr 3 w Zamo턢iu (Maria Bojanowska)

Szko쿪 Podstawowa nr 7 w Zamo턢iu (Anna Gregorowicz),

Szko쿪 Podstawowa nr 8 w Zamo턢iu (Agnieszka Frykowska)

Gimnazjum Powiatowe w Bi쿲oraju (Alina Dzido),

Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie (Agnieszka 쫖a퓓ska),

Gimnazjum nr 2 w Zamo턢iu (Iwona Zawi턫ak),

Gimnazjum nr 5 w Zamo턢iu (Ewa Zygmunt),

Liceum Oglnokszta쿬켧e w Krasnobrodzie (Halina Gontarz).

Z uwagi na walory artystyczne jury postanowi쿽 przyzna rwnorzdne nagrody

dla nastpuj켧ych uczestnikw konkursu:


 

Kacper Ga쿪n lat 12 Szko쿪 Podstawowa nr 2 w Zamo턢iu

Agata Sawicka lat 9 Szko쿪 Podstawowa nr 7 w Zamo턢iu

Maja Piestrzeniewicz lat 15 Gimnazjum Powiatowe w Bi쿲oraju

Katarzyna Cios lat 15 Gimnazjum Powiatowe w Bi쿲oraju

Bartosz Szpakowski lat 15 Gimnazjum Powiatowe w Bi쿲oraju

Marek Ku펛iski lat 16 Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie

Martyna Lewkowicz lat 14 Gimnazjum nr 5 w Zamo턢iu

Rafa Rybak lat 14 Gimnazjum nr 5 w Zamo턢iu

Joanna Marczewska, Ewa Momot (wsplnie) lat 14 Gimnazjum nr 2 w Zamo턢iu

Monika Piwko Liceum Oglnokszta쿬켧e w Krasnobrodzie

 

 

fot.Janusz Zimon fot.Janusz Zimon fot.Janusz Zimon fot.Janusz Zimon

                                                                                                                                                                                                                                      fot. Janusz Zimon


 

 

Letni Przegl켨 Plastyki Zamojskiej

 

 

Miasto i jego twrcy.

45 lat zamojskiego Biura Wystaw Artystycznych

 

„Zamo뜻 nale퓓 to tej nielicznej grupy miast polskich o ktrych istnieniu wiedz w gruncie rzeczy niemal wszyscy Polacy (...).

W Zamo턢iu i na Zamojszczy펝ie przybywa artystw, kolejni absolwenci uczelni artystycznych widz sens w uprawianiu sztuki

w쿪턭ie tutaj (…).

Obok twrcw tutaj urodzonych, maj켧ych korzenie rodzinne z dziada pradziada na piknej ziemi zamojskiej, pojawili si tak풽

arty턢i z zupe쿻ie innych cz沅ci Polski, ale za to zauroczeni tym niepowtarzalnym fragmentem Polski (...).

Bo tak naprawd si낢 zamojskiego 턳odowiska plastycznego s przede wszystkim ludzie, ktrzy je tworz (...).

Od ich wra퓄iwo턢i, pasji i zaanga퓇wania zale퓓 bowiem jaka bdzie uprawiana przez nich sztuka, zarwno dzisiaj jak i jutro.

Ka풼e otwarcie na nowe tendencje, prba dialogu z przedstawicielami innych 턳odowisk, mo풽 tylko zaowocowa powstaniem

 kolejnych, jeszcze ciekawszych, bardziej warto턢iowych dzie sztuki (...).

Jaka zatem jest twrczo뜻 artystw zamojskich na pocz켾ku drugiej dekady XXI wieku, gdy reprezentuj켧e ich na zewn켾rz

Biuro Wystaw Artystycznych obchodzi pikny jubileusz 45-lecia istnienia ?.Bez w켾pienia jak wszdzie jest to twrczo뜻

dalece zr璨nicowana (…).

쫞odowisko zamojskich artystw powo쿪쿽 do 퓓cia Galeri Sztuki Wsp車czesnej. Po latach funkcjonowania obu instytucji niezale퓆ie,

w 2000 roku dosz쿽 do ich po낢czenia i powstania Biura Wystaw Artystycznych – Galerii Zamojskiej, na czele ktrej stan교 malarz,

a zarazem historyk sztuki Jerzy Tyburski. Biuro konsekwentnie kontynuuje wszystkie dobre elementy tradycji swoich dwch

poprzedniczek, organizuj켧 regularnie nie tylko wystawy czasowe na ktrych s pokazane zarwno najnowsze dokonania jak i przegl켨y

w aspekcie historycznym, najwybitniejszych artystw z ca쿮j Polski ( w tym co zrozumia쿮 rwnie ilustratorw), a tak풽 najwa퓆iejszych, najbardziej aktywnych twrczo artystw lokalnych, wydaje katalogi i ulotki na bardzo wysokim poziomie edytorskim, ale jest rwnie stymulatorem dzia쿪 o charakterze interdyscyplinarnym i integruj켧ym .
Jubileusz 45-ciu lat istnienia Biura Wystaw Artystycznych – Galerii Zamojskiej, nastraja wyj켾kowo optymistycznie i jest powodem

do uzasadnionej dumy (...)”.

                                                                                                                                      Lechos쿪w Lameski

                                                                                                                                          Profesor Historii Sztuki – KUL

(cytaty pochodz z tekstu zamieszczonego

w katalogu wystawy „Letni Przegl켨 Plastyki Zamojskiej”)

Uczestnicy wystawy :

 Tomasz Be쿮ch, Monika Bieliska, Bogus쿪w Bodes, Winicjusz Borowski, Joanna Brze턢iska - Riccio,El풺ieta Gnyp, Bo풽nna Gomu쿸a, Robert Gomu쿸a,

Beata Grela, El풺ieta Ha쿪sa, Zygmunt Jarmu, Dorota Jasek, Miros쿪w Juszczak, Piotr Juszczak, Krystyna Kopciowska, Zofia Kosiorek-Po펋zik, Donat Kowalski,

Karolina Krajcarz, Maria Krenz, Dariusz 즩kasik, Gabriela 즭ko, Maria Ma퀉szko-Jarzbicka, Patrycja Marczewska, Marzanna Mucha, Roman Mucha,

Urszula Olczyska, Jacek Pasieczny, Stanis쿪w Pasieczny, Anna Pieczykolan, Dariusz Piekut, Stanis쿪w Pokryszka ,Stanis쿪w Pyra-Piro, Marek Jan Rze펝iak,

Bart쿽miej Sczawa, Maciej Sczawa, Joanna S퀅pska Marek So쿽wiej, Waldemar Swatowski, Barbara Szeptuch, Henryk Szkutnik,Barbara Tchrzewska-Czaja,

Marek Antoni Terlecki, Jerzy Tyburski, Piotr Tymochowicz, Sylwia Wo펝iak-Sczawa

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

 

fot.Janusz Zimon

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

 

fot.Janusz Zimon

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

 

fot.Janusz Zimon

 

 

fot. Janusz Zimon


 


 

MANUFAKTURA  SATYRY

 

Wybr prac  z dwch edycji oglnopolskiego konkursu satyrycznego

 

"Fabryka"2010,

 "Miasto idealne i jego mieszkacy"2011,

 

dnia 5 czerwca o godz.17.00 w siedzibie BWA Galerii Zamojskiej.

 

Organizator konkursu-Urz켨 Miasta w 칪rardowie,

Kurator konkursu,artysta grafik-Zbigniew Ko쿪czek.

 

Wystawa towarzyszy obchodom 45-lecia dzia쿪lno턢i BWA Galerii Zamojskiej.

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

fot Janusz Zimon

 


 

BWA Galeria Zamojska zaprasza na imprez pod nazw
"쫤ito Sztuki w BWA Galerii Zamojskiej"

 

dnia 25 maja od godz.10.00 do 17.00.
Impreza towarzyszy obchodom jubileuszu 45-lecia dzia쿪lno턢i BWA Galerii Zamojskiej.
 

W programie:

1. Godz.10.00 – 12.00.

Zabawy plastyczne dla dzieci (w tym pogadanka historyka sztuki - Pani Izabeli

Winiewicz-Cybulskiej).

2. Godz.12.00-13.00.

Happening Roberta Gomu쿸i p.n. „MISTERIUM WYOBRA촏I” (podczas trwaj켧ej

aktualnie wystawy indywidualnej artysty).

3. Godz.13.00-14.30.

Seans rysowania w wykonaniu Edwarda Lutczyna (artysty bd켧ego go턢iem

honorowym galerii).

4. Godz.15.00 – 16.00.

Koncert muzyczny uczniw Pastwowej Szko퀉 Muzycznej w Zamo턢iu.

(1. „Kwartet smyczkowy” - prowadz켧a Pani Bo풽na Ga쿬zyska-Szurek

2.„Kwartet gitarowy” - prowadz켧y Pan Andrzej Fil).

5. Godz. 16.00-17.00.
Aukcja rysunkw Edwarda Lutczyna – powsta퀉ch podczas trwania seansu

(na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepe쿻osprawnym „Krok za krokiem”

w Zamo턢iu).


Wsp車organizatorzy:

Rada Programowa BWA-Galerii Zamojskiej

Pastwowa Szko쿪 Muzyczna I i II stopnia im. K.Szymanowskiego w Zamo턢iu

Restauracja and Club Caffe SMAK Story w Zamo턢iu

 
fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

fot.Janusz Zimon

 


 

Noc Muzew i Galerii

 

 

 

Szko쿪 Podstawowa nr3 w Zamo턢iu,
Liceum Plastyczne im.Bernarda Morando

i BWA Galeria Zamojska,
zapraszaj do wsplnych obchodw Midzynarodowej Nocy Muzew,
dnia 18 maja o godz.19.00

w siedzibach BWA Galerii Zamojskiej

i Liceum Plastycznego.

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

fot. Janusz Zimon


 

 

ROBERT GOMU쥽A

 

SIEDEM ELEMENTW

-ods쿽na pierwsza-
 

Urodzony w 1956 r. w Zamo턢iu. Absolwent Pastwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamo턢iu. Studia w Instytucie Wychowania

 Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie- Sk쿽dowskiej w Lublinie. Dyplom w pracowni malarstwa doc. Ryszarda Lisa w 1981 r.

Twrczo뜻 w dziedzinie malarstwa, rysunku i grafiki.

Organizuje interdyscyplinarne dzia쿪nia artystyczne z pogranicza teatru, plastyki i muzyki. Od 1981 r. zajmuje si edukacj plastyczn

 dziemi i m쿽dzie퓓

.Autor wielu wystaw indywidualnych, uczestnik wystaw zbiorowych.

 


 

Nieskoczono뜻 to ojczyzna bez granic”
 

Prawdziwym skarbem sztuki jest jej duchowo뜻 z tej sentencji wynika istota tajemnicy, ktra zawsze mnie poci켫a쿪. Prbuj okre턫i

jej charakter i nada jej kszta퀃 w wizji plastycznej.Aby to za쿽풽nie sta쿽 si czytelne i klarowne okre턫i쿮m tajemnic rzeczywisto턢i dokonuj켧 podzia퀅 jej na 7 obszarw energetycznych – 7 elementw, ktre s tre턢i mojej sztuki.

7 elementw to 4 퓓wio퀉 i woda, ogie, ziemia, powietrze oraz 3 elementy nierozerwalnie ze sob powi콄ane

(턻iat쿽, czas, przestrze).Aby zrozumie charakter tych elementw i ich natur, wymaga to ode mnie ogromnej koncentracji i zaanga퓇wania, doskonalenia warsztatu artystycznego, poszerzenia horyzontw intelektualno - duchowych.

Przy tworzeniu towarzyszy mi nieodparta, ca낢 moc u턻iadomiona ch唯 wyra풹nia tajemnicy istnienia w ktrej jeste턬y zanurzeni.

W obrazach buduj nastrj poprzez wielop쿪szczyznowe ukazanie struktury i konstrukcji rzeczywisto턢i: I p쿪szczyzna – czysto

estetyczna i zmys쿽wa, II p쿪szczyzna – problemowa, ktra okre턫a dramaturgi, III p쿪szczyzna – metafizyczna, czyli synteza
i uoglnione spojrzenie na byt, IV p쿪szczyzna – okre턫aj켧a 턻iat쿽 wewntrzne i natur duchow obrazu.

Do zrozumienia mojej techniki malarskiej u퓓wam pojcia „kwantylizm”, ktre najpe쿻iej odzwierciedla charakter i struktur

technicznych aspektw mojego malarstwa.Termin zapo퓓czy쿮m z historycznych, naukowych i artystycznych uwarunkowa XX w.

Kwant – no턭ik energii promieniowania elektromagnetycznego. Kwantowy charakter 턻iat쿪 i barwy, ktra jest jego pochodn

odnosi si do dualistycznej ( korpuskularno-falowej) natury promieniowania elektromagnetycznego.

Do턻iadczenia naukowe i estetyczne przek쿪dam i filtruj na moje p농tna, spontaniczne akcentuj켧 jednocze턭ie rytm, pulsacj

i dynamizm kwantw – no턭ikw kolorystycznych.

Poszczeglne obszary kolorystyczne rozwijam na „powierzchni p농tna” w sposb sekwencyjny i synchroniczny. Podczas tego procesu ujawniaj si, „przeciwiestwa”, ktre wzmacniaj si nawzajem potguj켧 dramaturgi i dynamik kompozycji pewien rodzaj muzyki,

w tym przypadku – muzyki elektronicznej przenosi charakterystyczn, swoist energi na ktr jestem wra퓄iwy. Energia ta wyostrza

moja wizj. Towarzyszy mi przy tworzeniu.


                                                                                                                                        Robert Gomu쿸a

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

fot.Janusz Zimon

 


 

"Dyplom 2012"

Liceum Plastycznego im.Bernarda Morando

 

Na wystawie prezentowane s najlepsze prace uczniw Liceum Plastycznego,pochodz켧e z trzech pracowni

-Reklamy Wizualnej,Snycerstwa i Ceramiki.Prezentacja odbywa si w ramach tradycyjnej wsp車pracy

BWA Galerii Zamojskiej z Liceum Plastycznym, jest p쿪szyzn wymiany pokole i elementem wzbogacaj켧ym

dla zamojskiego 턳odowiska plastycznego.

 

Kl.IVa

CERAMIKA – grupa 1       

nauczyciel Bart쿽miej Sczawa, nauczyciel zawodu Bogdan Naklicki

 

  Garczyska Agata, Gborys Joanna,Mikulski Rafa, Oleszek Gabriela, Popik Joanna, Sidor Anna,Siemko Agnieszka

    Szawara Kinga,쫖iwiska Aneta, 칊ry Marta

 

SNYCERSTWO – grupa 2

 

nauczyciel Zygmunt Jarmu, nauczyciel zawodu Stanis쿪w Juszczak

  Barczyska Paulina, Dawtian Dominika, 즑socha Aleksandra, 즭 Paulina,Olszewska Magdalena/Sotwiski Patryk,

Soszka Ewa, Szyper Arkadiusz, Zawi턫ak 즩kasz

Klasa IVb

REKLAMA WIZUALNA – grupa 1     

nauczyciel Micha Mazurkiewicz

 Bia쿪sz Karolina,Buczkowska Anna, Chabros Edyta, Flor Monika, Ha쿪sa Paulina, Karpiuk Dominika,

Kliza Katarzyna,Kopciuch Edyta,Kowalczuk Joanna, Panas Justyna,Spr轅yna Agnieszka ,Szubiak Olga

SNYCERSTWO – grupa 2

nauczyciel  Wojciech Duklewski, nauczyciel zawodu  Marcin Ciecierski

 

 Malczewski Maciej,Mazur Katarzyna, Nowicki Maciej,Owczarczyk Sylwia,Padjas Izabela, Pawluk Pawe, Rejman Monika,

Staro턢ic Piotr, Wjtowicz Andrzej

 

 

fot.Janusz Zimon fot.Janusz Zimon fot.Janusz Zimon
fot Janusz Zimon

 

fot Janusz Zimon

 

fot Janusz Zimon

fot Janusz Zimon


 

Tomasz 1czyski

 

SZTUKA-SZK즁

 

Wystawa - „Ballady i romanse”

Porz켨kowa쿮m ksi굻ki i otworzy쿮m Mickiewicza przypadkiem. Czytaj켧, nagle zrozumia쿮m aktualno뜻 tych wierszy.

Fascynacj mistrza : i kobietami i magi i okultyzmem ...

Jest w tych strofkach co z nastroju dzisiejszej powie턢i gotyckiej. S sceny jakby z ksi굻ki „W쿪dca Pier턢ieni”, jest atmosfera z filmw

grozy. Wiersze nadzwyczaj „dzisiejsze”, cho napisane sto dziewi唯dziesi켾 kilka lat temu.Kolejne ballady i kolejne czytania. Zwracam uwag

na niektre zdania i niespodziewanie widz , jak te uk쿪daj si w ci켫 ilustracji . Szklanych ilustracji.

Szk쿽 „mroczne”, mo풽 poza „Pierwiosnkiem”, ktry „b퀉sn교 ze z쿽tych obs쿽nek”.Pani Twardowska” i pojawiaj켧y si tu diabe wcale nie tak zabawny jak pamitam z dziecistwa. Czuj strach Mickiewicza, ktry chce wizj, spotkania z diab쿮m, jowialnymi historyjkami „oswoi”.

Tukaj” dziwny traktat o konsekwencjach samotno턢i.Wreszcie ostatnia ballada „Dudarz”. Starzec gra na dudach i 턯iewa swoj smtna ballad, k켾em oka obserwuj켧 jak dziewczyna uwodzi m쿽dzieca … i m쿽dzieniec przyj교 wianek i „ju ich nie wida za wiosk”.

Zdecydowa쿮m si zrobi te szklane ilustracje.”

                                                                                                                                                                                       Tomasz 1czyski

www.sztuka-szklo.art.pl

www.kroplaswiatla.pl

 

Wa퓆iejsze wystawy indywidualne :

 

1976 - „Tkanina”, pokaz pac, Dziekanka, Warszawa

1993 - „Kobieta ulotna”, instalacja, Bank 쫖켽ki, Warszawa

1995 - „Slams witra퓇wy”, instalacja, Instytut Polski, Praga

1997 - „Wizerunek, miejsce kultu, kamienie”, instalacja, Galeria Dzia쿪, Warszawa

2005 - „Ekskluzywnie i przejrzy턢ie”, pokaz szkie zaprojektowanych, Galeria Designe, Wroc쿪w

2005 - „Zbada쿮m mur od marze strony”, szklane rze펉y, Galeria Bram, Dania

2009 - „Nell' abisso ballo” (Tacz w otch쿪ni), prywatny pokaz szkie, Via Morigi, Mediolan

2009 - „Pewna 퓓dowska dziewczyna przynios쿪 nam zbawienie 턻iata - Podpalona

stodo쿪 sp쿽n怨a”, instalacja, Ogrd Galerii Sztuka-Szk쿽, Warszawa, wsplnie z Witoldem Czopowikiem

2009 - „Dwana턢ie plemion Izraela”, Synagoga No퓓kw, Warszawa

2010 - „Kobiety i drzewa”, wsplnie z Beat Stankiewicz, Galeria Sztuki-Szk쿽, Warszawa

2010 - „Nie wiem gdzie ro턭ie las kasztanowcw”, Centrum Promocji Kultury, Warszawa

2011 - „Pami唯 mimowolna. Zwa풻ie tak ju jest, g쿽wa sama my턫i”, Galeria Sztuka-Szk쿽, Warszawa

2011 - „L'Arbre magique de l'Europe – il etait une fois ...” „Magiczne drzewo Europy –
zdarzy쿽 si pewnego razu”, Galeria Art et Miss, Pary

 

Wa퓆iejsze wystawy zbiorowe

1984 - „Armia Krajowa w sztuce”, wystawa po konkursowa, Londyn

1987 - „Sztuka Niepokornych”, Kongres Polonii Kanadyjskiej, Kanada

1992 - „Dekada sztuki”, ASP, Warszawa

2000 - Syndrom milenijnego prze쿽mu”, ZPAP, Warszawa

2004 - „Sztuka w농kna – europejskie 턫ady”, ZPAP, Warszawa

2004 - „A la Recherche de la Lumiere”, rze펉a szklana, Bourg-la-Reine, Francja

2005 - „Lumen, Lumen – europejskie 턫ady”, Klasztor oo Dominikanw i Muzeum. Czartoryskich, Krakw

2006 - „D' une matiere l' autre”, wystawa trzech rze펉iarzy Claude Abeille, Tomasz 1czyski i Christan Renonciat.Galeria Artrium, Genewa (Szwajcaria)

2009 - „Transeparences”, szk쿽 czterech krajw : Polska, Francja, Wgry, S쿽wacja, Galeria Centr d'animation Le Point de Jour, Pary (Francja)

2009 - „Joseph Czapski vers soi et vers le monde”, Jzef Czapski, Jacek Sienicki, Stanis쿪w Rodziski, Tomasz 1czyski, Galeria Artplexus Richarda Aeshlimana, Chaxbres (Szwajcaria)

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

fot.Janusz Zimon

 

 


 

Swava Launay (Francja)

 

-tkanina artystyczna-

 

Swava Launay urodzi쿪 si i wychowa쿪 w Kl켾wach ko쿽 Tyszowiec na Zamojszczy펝ie,

jako Stanis쿪wa Bartosiewicz. Ukoczy쿪 Liceum Oglnokszta쿬켧e w Tyszowcach,

a nastpnie studiowa쿪 filologi romask na Uniwersytecie Jagielloskim w Krakowie.

 Tytu magistra filologii romaskiej uzyska쿪 na Uniwersytecie Adama Mickiewicza

 w Poznaniu. W 1977 r. wyjecha쿪 na sta쿮 do Francji, do Pary풹. Nastpnie osiad쿪

z rodzin w ma퀉m miasteczku Mougins, w malowniczej Prowansji. Tam zacz怨a

 interesowa si sztukami plastycznymi. Pocz켾kowo by쿽

 to malarstwo olejne i akwarela, a nastpnie tkanina artystyczna, ktra jest jej pasj

do dzi. Swava jest mistrzyni aplikacji. Z niezwyk낢 precyzj, wyczuciem kolorystyki

 i cech poszczeglnych skrawkw tkanin, 낢czy je w ca쿽뜻, zszywaj켧  i naszywaj켧

 

 za pomoc maszyny gstym 턢iegiem. Artystka wykonuje tkaniny na턢ienne, o r璨norodnej tematyce: sceny rodzajowe, historyczne, biblijne, metafizyczne, postacie, mitologiczne, zwierzce, kwiatowe, wspomnienia z podr璨y, motywy morskie, krajobrazy, widoki miast, motyw ogrodu,

martwe natury. Niektre z prac tworz cykle. Z pozoru proste tematy, przetworzone w tkanin nabieraj niekiedy g녠bszego znaczenia. Wprowadzaj

nas w radosny nastrj, emanujac ciep쿮m, feri barw i wzorw. Nie da si przej뜻 obok nich obojtnie.

W twrczo턢i Swavy wida wp퀉wy sztuki francuskiej: 턳edniowiecza, impresjonizmu i kubizmu. W wielu tkaninach zawarta jest te symbolika

i przeno턭ia - wynik literackiego wykszta쿬enia artystki. Cz沅 z nich zawiera g녠bokie tre턢i, przemy턫enia artystki, a niektre s swoistym pamitnikiem artystki z odbytych po 턻iecie podr璨y.Tkaniny Swavy by퀉 i s wystawiane w wielu renomowanych galeriach 턻iata oraz sporadycznie

w Polsce. Ciesz si rwnie zainteresowaniem prywatnych kolekcjonerw, g농wnie we Francji i USA.

W 2010 r., dwie tkaniny: »Trzy gracje » i « Postacie » zosta퀉 uznane za najciekawsze i najbardziej nowoczesne na III Midzynarodowym Festiwalu

Sztuki Struktury Powi콄a w Krakowie (13-30V2010).

Prezentowane na wystawie prace s znikom cz沅ci dorobku artystki.

                                                                                                                                                                                 Barbara Typek

                                                                                                                                                                                  historyk sztuki
 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

fot.Janusz Zimon

                                                                                                                         


 

Seanse rysunkowe w BWA Galerii Zamojskiej

 

 

Fenomen seansw rysunkowych w BWA Galerii Zamojskiej pojawi si podczas wystawy indywidualnej zamojskiego

rysownika-Stanis쿪wa Piro. Przedsiwzicie ma charakter edukacyjno-twrczy.

Polega na tworzeniu przez Stanis쿪wa Piro, wsplnie z innymi osobami, kompozycji rysunkowych, daj켧ych bardzo

interesuj켧e efekty. Aktywno뜻 twrcza m쿽dych pasjonatw rysunku, pod okiem do턻iadczonego i pe쿻ego wiedzy

fachowca, stymuluje czsto ukryty rozwj talentu, jak rwnie jest cennym prze퓓ciem psychologicznym.

Seanse rysunkowe, traktowane jako eksperyment edukacyjno-twrczy, otoczone opiek merytoryczn i logistyczn

BWA- staj si ciekaw alternatyw dla uzdolnionej m쿽dzie퓓 naszego miasta jak i uzupe쿻ieniem edukacji estetycznej.

                                                                                                                                                                                                             Jerzy Tyburski.

 

Wszystkich zainteresowanych seansami rysunkowymi-

serdecznie zapraszamy!

 

BWA Galeria Zamojska,

22-400 Zamo뜻,

ul.Staszica 27,

tel.(84)638 57 82,

 

fot.Janusz Zimon fot.Janusz Zimon fot.Janusz Zimon

 

 

                                                                                                                                                                             fot.Janusz Zimon

                                                                                                                                                                                                                                                                                        


 

                

    " POCZUJ  SI  ARTYST !

TWRCZE   ZABAWY  W  SZTUK"

 

Spotkania maj na celu rozwijanie wyobra펝i i umiejtno턢i plastycznych dziecka oraz  przybli풽nie r璨nych

form plastycznych .

Dziki takim spotkaniom, dzieci poznaj rwnie zagadnienia z podstaw wiedzy o sztuce, a tak풽 tematy zwi콄ane z wystawami  prezentowanymi w BWA Galerii Zamojskiej.

 

Terminy  i godziny zaj唯 ustalane indywidualnie.

 

Zapraszamy i zachcamy do skorzystania a naszej propozycji.

BWA Galeria  Zamojska, 22-400 Zamo뜻, ul Staszica 27, tel 084 638 57 82

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                                                

                  

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                                          

  fot.Janusz Zimon

                                                                         

                                              

 

                                                                                                                                                                    fot.Janusz Zimon

 

  

     

                                              

                        powrt do strony g농wnej