BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH - GALERIA ZAMOJSKA

ARCHIWUM

Zapraszamy serdecznie w godzinach 10-17 (w poniedzia쿸i nieczynne)

 

 

 


 

SPOTKANIE Z GRECKIMI CYKLADAMI

 

fot.Janusz Zimon

 

 

fot.Janusz Zimon

 

 

fot.Janusz Zimon

 

 

fot.Janusz Zimon

 

 

fot.Janusz Zimon

 

 

fot.Janusz Zimon

 

 

fot.Janusz Zimon

 

 

fot.Janusz Zimon

 

 

fot.Janusz Zimon

fot.Janusz Zimon

 


 

"Lato na Cykladach"

Marek Rze펝iak i Marek So쿽wiej

 

 

"Wystawa jest pok쿽siem pobytu artystw na plenerze na wyspach Morza Egejskiego w 2011r.

Na wystawie prezentowane s impresje pejza퓇we w ulubionych przez artystw

technikach-pasteli i akwareli. Znakomite, pe쿻e soczystych barw i s쿽ca kompozycje, oddaj ducha miejsca

i 턻iadcz o zami쿽waniu do bezpo턳ednich spotka  z egzotyczn przyrod."

 

Cyklady miejsce kultury antycznej ,miejsce pe쿻e nie odkrytych tajemnic sta쿽 si si inspiracj do powstania niepowtarzalnego cyklu pt.” Lato na Cykladach”.

Kolekcja obrazw namalowana zosta쿪 na plenerze malarskim w Grecji na wyspie Syros w sierpniu 2011 r .

Marek So쿽wiej artysta malarz- pastelista, laureat presti퓇wej nagrody Grand Prix na I Midzynarodowym Biennale Pastelistw w Nowym S켧zu odnalaz

w쿪sn formu녠 realizmu daj켧 mo퓄iwo뜻 skupienia na materii i fizyczno턢i „퓓j켧ych” pejza퓓, zmieniaj켧ych si pod wp퀉wem s쿽ca i 턻ietlistego morza. Domen krajobrazw jest nasycona barwa i 턻iat쿽 koncypowane na r璨ne sposoby, doprowadzaj켧e do obrazowej autorefleksji i uczu artysty. Marek kszta퀃uje malownicz przestrze za pomoc misistych i wiruj켧ych bieli , odcieni b녠kitu z dodatkiem ugru tworz켧 artystyczny „niepokj” wywo쿪ny gr promieni i struktury krajobrazu. Artysta tworzy w쿪sn symbolik obrazw wy쿪niaj켧 kunszt nieskoczonego komentarzu plastycznego zachowuj켧 charakter postrzeganego otoczenia.

Wed퀅g Jerzy  Madeyskiego wybitnego krytyka sztuki: ” So쿽wiej maluje cyklami, dr굻켧 i rozpatruj켧 wybrany problem w dwu jego aspektach, a mianowicie

formy i tre턢i, bada ich wsp車zale퓆o뜻 i szuka drg zespolenia ich w jeden organizm malarski. ”

Malarstwo So쿽wieja pokazuje klimat oraz wizj subiektywnego odkrywania oryginalno턢i archipelagu. Zmierza do konsekwentnego wydobycia ekspresji formy.

Szuka za pomoc rytmicznych gestw malarskich przej턢ia od realistycznej natury do struktur wizji bezprzedmiotowej. Artysta pos퀅guje si metamorfoz

a zarazem autentycznymi motywami tre턢iowymi. Przekazuje swobodn interpretacj twrczego spojrzenia na unikatowe tereny dawnej kultury egejskiej.

S쿽wa prof. Stanis쿪wa Tabisza z Krakowa najpe쿻iej wyra풹j opini na temat malarstwa Marka: „Bezpo턳ednim wyr璨nikiem malarstwa Marka So쿽wieja jest spontaniczno뜻 gestu pdzla, ale i niezwyk쿮 wyczucie materii oraz gamy kolorystycznej. To niew켾pliwie oznaki talentu i wra퓄iwo턢i artysty uprawiaj켧ego

techniki olejne i pastelowe, kreuj켧ego swoiste wizje pejza퓎, w ktrych odci턭ite jest w bardzo du퓓m stopniu pitno wewntrznego prze퓓cia. „

                                                                                                                                                                                             Hanna Maziarczyk, historyk sztuki, luty 2012 r.

 

Plener na Cykladach

Cyklady to archipelag wysp greckich po쿽퓇nych w po퀅dniowo – zachodniej cz沅ci Morza Egejskiego, u po퀅dniowo - wschodnich wybrze퓓 Grecji. W sk쿪d

archipelagu wchodzi ok. 220 wysp, Cyklady to wyspy o bardzo zr璨nicowanym krajobrazie gdzie dominuj lazur morza i b녠kit nieba, ol턭iewaj켧o bia쿮 domy

na tle surowego grskiego krajobrazu. Plener zosta zorganizowany przez ks. Stanis쿪wa G쿪za, jezuit w턳d 턳odowiska polskich malarzy, znany z organizacji plenerw w Polsce i w r璨nych krajach 턻iata. Kilka lat temu ks. Stanis쿪w przekaza kolekcj obrazw powsta퀉ch na plenerach, ktrych autorami s wybitni

polscy malarze, Muzeum Tomaszowskiemu, gdzie mia miejsce wernisa. Pisz켧y, te s쿽wa zosta zaproszony na plener na Syros w ubieg퀉m roku wraz

 z M. So쿽wiejem. Powsta쿮 tam prace ograniczyli턬y ze wzgldw technicznych do technik wykonanych na papierze (akwarela, pastela, gwasz). Prace ktrych

jestem autorem pokaza쿮m w ubieg퀉m roku (2011) w galerii autorskiej Szur pod tytu쿮m „Lato na Cykladach - Zima na Roztoczu” , gdzie mo퓆a by쿽 ogl켨a

w opozycji do s쿽necznych pejza퓓 greckich zimowy pejza z Roztocza. Po ekspozycji w Biurze Wystaw Artystycznych -Galerii Zamojskiej zapraszam

ponownie do Galerii Szur gdzie prace z pleneru „na Cykladach” bd eksponowane .

                                                                                                                                                                                                            Marek Rze펝iak

 

 

  

Marek So쿽wiej - urodzony w Zamo턢iu. Absolwent Pastwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamo턢iu. Studia na Uniwersytecie

Marii Curie - Sk쿽dowskiej w Lublinie Wydz. Artystyczny . Dyplom w pracowni malarstwa prof. Mariana Stelmasika. Zajmuje si twrczo턢i w dziedzinie

malarstwa, rysunku i grafiki komputerowej. Cz쿽nek Zwi콄ku Polskich Artystw Plastykw oraz Stowarzyszenia Pastelistw Polskich. Autor 40 wystaw

indywidualnych midzy innymi :w Bratys쿪wie ,Rotterdamie, Murcji w Hiszpanii, w Schbisch Hall w Niemczech ,w Poznaniu ,Szczecinie, Lublinie ,

w Warszawie oraz w Zamo턢iu. Uczestniczy w ponad 250 wystawach zbiorowych w kraju i Europie. Organizator wystaw i plenerw na Roztoczu.

 

Marek Rze펝iak - urodzony w Zamo턢iu. Absolwent Pastwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamo턢iu. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii

Sztuk Piknych w Krakowie. Dyplom w pracowni malarstwa prof. W쿪dys쿪wa Taranczewskiego. Cz쿽nek Zwi콄ku Polskich Artystw Plastykw oraz

Stowarzyszenia Pastelistw Polskich. Wieloletni nauczyciel PLSP w Zamo턢iu. Trzykrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Autor 20 wystaw

indywidualnych. Uprawia twrczo뜻 w dziedzinie malarstwa i rysunku. Prowadzi w쿪sn galeri we wsi Szur ko쿽 Krasnobrodu na Roztoczu.

 

 

 

 

Marek Rze펝iak

 

Marek So쿽wiej

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

fot.Janusz Zimon


 

"Zamojska Ku펝ia Talentw"- Gra na gitarze 

 Zamojska Ku펝ia Talentw, wspierana przez Szko녠 Spo쿮czn, BWA Galeri Zamojsk, g농wny sponsor - Bacalarus.

Warsztaty odbd si 21 stycznia 2012 r. o godz. 15:00 w siedzibie  BWA. Poprowadzi je gitarzysta zespo퀉 Dogmatis

i Intruder- Micha Rozkres. Warsztaty od podstaw, ale i zaawansowani znajd co dla siebie. Prowadz켧y zapewnia 턻ietn atmosfer! :)

Mo퓆a wzi길 swoje gitary.

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                                                        fot.Janusz Zimon


 

 

BWA Galeria Zamojska, Zamojskie Towarzystwo O턻iatowe (I Liceum Spo쿮czne) i Zamojski Uniwersytet III Wieku,

zapraszaj na drugie spotkanie z m쿽dzie엽 z cyklu

 

"Projekt my턫o-przestrze",

 

dnia 18 stycznia o godz.15.00.

 

Projekt skierowany do twrczej m쿽dzie퓓, inspiruj켧y do aktywnego my턫enia i ekspresji werbalnej.

Spotkanie ma na celu aktywn dyskusj m쿽dych ludzi na tematy ich poruszaj켧e i interesuj켧e.

 

Program kolejnego spotkania:

 

"Humani턢i kontra matematycy-konflikt czy...?"

 

-Wprowadzenie-O misji BWA Galerii Zamojskiej.

-Twrcza dyskusja z udzia쿮m m쿽dzie퓓 i studentw Uniwersytetu III Wieku.

-Koncert muzyczny.

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                                                        fot.Janusz Zimon


 

Walenty Wrblewski

MALARSTWO

 

  Walenty Wrblewski w latach 1974-78 studiowa w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS

  w Lublinie. Dyplom z malarstwa uzyska w pracowni Andrzeja Ko쿽dziejka w roku 1978.  W latach

  1986-87 i 1990-91 stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Rektora UMCS w roku 2004.

  W tym samym roku otrzyma Nagrod Kulturaln Wojewdztwa Lubelskiego. Laureat wielu nagrd,

   m.in. trzykrotnie I Nagrody na konkursie "Grafika, Rysunek roku" w Lublinie. Zrealizowa    

   ponad 40   wystaw      indywidualnych, bra udzia w ponad 100 wystawach zbiorowych.      

   Obecnie   jest   profesorem   w Instytucie Sztuk Piknych na Wydziale Artystycznym UMCS

   w Lublinie.
"(...) Konflikt midzy abstrakcj a sztuk przedstawiaj켧 nie by dla mnie nigdy istotnym problemem.

Ci켫le broni postawy personalistycznej i mam 턻iadomo뜻, 풽 jest wiele rzeczy, ktrych nie znam

i ktre s poza moim zasigiem. Jeste턬y dzi zatruci pragnieniem, 풽by wszystko wiedzie. W swojej twrczo턢i wci굻 broni si przed ostatecznym zdefiniowaniem siebie, bo nadal nie wiem

gdzie jest ta doskona쿽뜻. Wiem tylko, 풽 nale퓓 zawierzy intuicji i ni si zawsze kieruj. Inspiracj dla mnie jest nasza wsp車czesna egzystencja, a wic co si my턫i jak si 퓓je. Malowanie nowych obrazw jest dla mnie sta퀉m d굻eniem do unaocznienia emocji. Dlatego zawsze w swojej twrczo턢i opieram si na kompromisach, na podejmowaniu pewnych decyzji, w jaki sposb przedmiot - wizja

ma si urzeczywistni. Wiem, 풽 ekspresyjne malowanie obrazw jest czystym hazardem, dlatego

licz si z konsekwencjami takiego podej턢ia (...)"                                                                                                  

                                                                                                                                       Walenty Wrblewski

 

 

"Walenty Wrblewski-w poszukiwaniu formy. Ekspresyjne gesty i rozedrgana kreska jak linia kardiogramu przedziera si poprzez warstw malarskiej

magmy, plam, kleksw, gruze쿸w rozproszonego koloru. Intuicyjne i swobodne notatki malarskie, 턻iadcz o g녠bokim przywi콄aniu artysty do tradycji malarstwa abstrakcyjnego. Jednak prawdziw si낢 tego malarstwa jest wyra펝a dychotomia, gra sprzeczno턢i midzy abstrakcj a d굻eniem do formy.

Midzy tym co widzialne a tym co ukryte przed oczami. To dialog midzy zmys쿪mi a duchowo턢i".

                                                                                                                                                                                                                           Jerzy Tyburski.

 

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

fot.Janusz Zimon

fot.Janusz Zimon

fot.Janusz Zimon

fot.Janusz Zimon

                                                                                                                                                                                                                                 fot.Janusz Zimon

 


 

즩kasz Konieczko

"Realno뜻 obrazu"


 

Artysta malarz, urodzony w 1964 roku w Krakowie. W latach 1984-1990 studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Piknych

w Krakowie. W 1988 roku sta stypendialny w pracowni prof. Wernera Knauppa w Akademie der Bildenden Knste w Norymberdze.

 Dyplom z wyr璨nieniem w 1990 roku w pracowni doc. Zbigniewa Grzybowskiego.

Od 1990 pracownik Akademii Sztuk Piknych w Krakowie, od 2005 zatrudniony na stanowisku profesora ASP, prowadzi pracowni malarstwa

na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzie Sztuki (od 2011 kierownik Katedry Kszta쿬enia Oglnoplastycznego). Aktualnie

pe쿻i obowi콄ki prorektora d.s. studenckich w Akademii Sztuk Piknych w Krakowie.Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki (1990, 1991).

Autor trzynastu wystaw indywidualnych (Krakw 1988, 1992, 1994, 1998, 2003, 2010; Legnica 1992; Sanok 1993; Lubin 1996;

Nowy S켧z 2001; Elbl켫 2007; Rzeszw 2008). Udzia w ponad sze뜻dziesiciu wystawach w kraju i za granic (Litwa: 1991;

Francja: 1992; Niemcy: 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 2001, 2002; Holandia: 1992; USA: 1992, 1993, 1994; Szwajcaria: 1994;

Szwecja; 1995; Belgia: 1995; Dania: 1998; Ekwador: 2005: Chorwacja 2008: Hiszpania 2010, 2011).

 

 

Zaklinacz przestrzeni

Zmiany, jakim ulega malarstwo przez wieki, nie naruszaj jego istoty, jak stanowi przeniesienie zjawisk z trzeciego wymiaru

w drugi. Otwart kwesti pozostaje sposb, w jaki malarz w cel realizuje, a wic jaki rodzaj malarstwa uprawia i jakimi

턳odkami formalnymi operuje. Twrczo뜻 즩kasza Konieczki wydaje si by dobrym przyk쿪dem, dowodz켧ym nie zawsze zauwa풹nej oczywisto턢i

powy퓋zej tezy. Klasyczna, pikturalna, absolutnie abstrakcyjna materia malarstwa, wt쿽czona

jest tu w przedzielone pionow osi sze턢iok켾y blejtramw, z niezwyk낢 sugesti narzucaj켧e widzowi doznanie ogl켨ania bry퀉

 w silnej perspektywie. Fascynuj켧e jest to, 풽 wra풽nie przestrzenno턢i p쿪skiego obiektu (szczeglnie manifestuj켧e

 si w reprodukcjach pozbawionych fizycznej „grubo턢i“ obrazw), autor osi켫a niezwykle prostymi 턳odkami wyrazu, ca쿸owicie odleg퀉mi

od jakichkolwiek figuratywnych skojarze. To znalezienie przeze w쿪턢iwej relacji dynamiki malarskiej struktury

do geometrycznego rygoru p농cien daje taki w쿪턭ie rezultat.

Jeden z cyklw 즩kasza nosi tytu „Realno뜻 obrazu“; to m켨ry, trafiony tytu, cho – jak s켨z – rwnie dobrze mg쿫y koczy

si on znakiem zapytania, na ktre odbiorca tej sztuki sam powinien znale쇗 odpowied.

                                                              

                                                                                                                                        Adam Wsio쿸owski

 

 

 

                Czas na komentarz?

   Przychodz chwil, kiedy odczuwamy przemo퓆 potrzeb podsumowania. Dlaczego? Bo ju czas na zmian? Bo pragniemy uporz켨kowa minione wydarzenia, znale쇗 w nich potwierdzenie, 풽 podjte decyzje      i dzia쿪nia by퀉 w쿪턢iwe, a mo풽 przede wszystkim potrzebujemy wskazwki na przysz쿽뜻, drogowskazu,

ktry wska풽 „턻iate쿸o w tunelu”, rozwieje w켾pliwo턢i, rozpali na nowo emocje i pragnienia.      

    Refleksja jest naturalnym i zwykle po퓓tecznym sk쿪dnikiem ka풼ego procesu twrczego. Bez niej, prawdopodobnie szybko straciliby턬y kontrol nad w쿪snym dzia쿪niem. Umiejtno뜻 krytycznego, ale zarazem konstruktywnego odniesienia si do efektw w쿪snej pracy zwykle przynosi korzy턢i, cho bez w켾pienia trudno

si pozby widma jadowitych my턫i, ktre mog zm켧i spokj ducha i zwie뜻 z uprzednio obranej drogi.

    Wystawa jest do뜻 szczegln chwil w artystycznym 퓓ciorysie, zawsze jest „oddaniem si” do dyspozycji widza, ale rwnie tego widza, ktry jest ukryty w autorze. Czy w takim razie twrczo뜻 artystyczna to przede wszystkim rodzaj 쿪dnie „opakowanego” egoizmu? Prawdopodobnie to zbyt jednostronne stwierdzenie, ale z pewno턢i twrczo뜻 rodzi si z jednostkowego pragnienia i w pewnym sensie adresowana jest zawsze do jednostkowego odbiorcy, mo풽 to w쿪턭ie jest powodem jej r璨norodno턢i z ca낢 k쿽potliw amplitud jako턢i, emocji i interpretacji.

    Sztuka nie ma swojej 턻itej ksigi, z ktrej mo퓆a by czerpa niezawodne i sprawdzone przepisy, nie ma jednej, uniwersalnej prawdy, niestety nie ma rwnie wiarygodnej listy zakazw. Co w takim razie pozostaje? Wolno뜻? Tak przez wszystkich artystw po엽dana i umi쿽wana; obiecuj켧a i wodz켧a na pokuszenie, abstrakcyjnie doskona쿪, ale przecie nie bezgraniczna.

    Dzisiaj mo퓆a mie wra풽nie, 풽 „obraz” objawi nam ju wszystkie swoje ekstremalne oblicza. XXI wiek

oferuje szeroki asortyment malarskich 턻iatw, od klasycznego „okna na 턻iat” po konceptualny „niebyt”.

Ale wszystkie

te usi쿽wania, pragn켧 stworzy przekonywuj켧e wyobra풽nie musz zmierzy si z realno턢i przedmiotu

jakim jest obraz, z materialno턢i farby, z czytelno턢i gestu, z rygorem ramy.

   Przeczucie mo퓄iwo턢i i 턻iadomo뜻 ogranicze – to chyba najwa퓆iejsze punkty odniesienia.

    Rutyna i twrcze poszukiwania, pokusy i zagro풽nia, sukcesy i pora퓃i, zw켾pienie i nadzieja – to oczywiste sk쿪dniki pracy, z pewno턢i nie przypisane jedynie do malarskiej profesji. Znalezienie jednoznacznej

odpowiedzi na pytanie: po co i dlaczego – w odniesieniu do twrczo턢i artystycznej – jest rwnie trudne jak podanie precyzyjnej, a zarazem uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, po co 퓓jemy? Oczywisto뜻 jest najtrudniejsza

 do zdefiniowania. 즑twiej zaakceptowa „powa퓆e” i grnolotne stwierdzenia ni to, 풽 mo풽 to jedynie szczeglny splot okoliczno턢i, konsekwencja szeregu zdarze i decyzji, czy jedynych mo퓄iwych?

                                                                                                                              즩kasz Konieczko

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

fot.Janusz Zimon


 

Wies쿪wa Studencka - Grosset

ILUSTRACJE

 

"Na wystawie pokazujemy ok.200 ilustracji cenionej ilustratorki, jak jest Wies쿪wa Studencka-Grosset,

reprezentuj켧a tzw."polsk szko녠 ilustracji". Niezwykle barwne i kolorowe prace na papierze, w technice akwareli, gwaszu  

i pasteli, s ilustracjami do ksi굻ek i bajek. Wykonane w sposb tradycyjny, budz urok i przyci켫aj wzrok, nie tylko dzieci,

do ktrych g농wnie s kierowane.

Kolekcja zamojska, licz켧a oko쿽 500 sztuk swoistych kolorowych pere쿮k, jest piknym darem artystki,

jaki Wies쿪wa Studencka-Grosset przekaza쿪 BWA Galerii Zamojskiej w latach 90-tych,ubieg쿮go wieku."

 

                                                                                                                                                                                                   Jerzy Tyburski.

 

Wies쿪wa Studencka – Grosset .Urodzi쿪 si w 1924 r. w Miechowie. Studiowa쿪 w Pastwowej Szkole Przemys퀅

Artystycznego (1941-1943) i na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Piknych (1945-1948) w Krakowie. Dyplom z wyr璨nieniem

w pracowni grafiki u퓓tkowej prof. Jerzego Karolaka otrzyma쿪 w 1951r. W latach 1948-1949 zwi콄ana by쿪 prac etatow

z O턳odkiem Dydaktyczno-Naukowym dla Nauczycieli Rysunku w Krakowie, od 1950 do 1952 z Instytutem Wzornictwa Przemys쿽wego,

a od 1952 do 1954 z Biurem Studiw i Projektw Przemys퀅 Zabawkarskiego przy CPLiA w Warszawie wykonuj켧 rwnocze턭ie prace

na zlecenie r璨nych instytucji i wydawnictw. Wsp車pracowa쿪 z wydawnictwem : Wyd. Sp車dzielnia „ Samopomoc Inwalidzka”, Biuro Wydawnicze „Ruch”, Wyd. „Nasza Ksigarnia”, Krajowa Agencja Wydawnicza. Bra쿪 dzia w wystawach oglnopolskich, zbiorowych

w kraju i za granic (m.in. Warszawie, Szczecinie, Poznaniu, Rzeszowie, Zamo턢iu, Moskwie, Rydze, Berlinie, Budapeszcie, Sztokholmie, Lipsku, Pradze, Sajgonie).

Twrczo뜻 w dziedzinie ilustracji ksi굻kowej i czasopism dla dzieci, projektw ok쿪dek
do ksi굻ek i katalogw, plakatw, kalendarzy, gier dla dzieci, pocztwek, plansz reklamowych i innych drukw.

 

 
foto.Janusz Zimon foto.Janusz Zimon foto.Janusz Zimon

 


 

 

Marek So쿽wiej

MALARSTWO
 

Urodzony w 1956 r. w Zamo턢iu . Absolwent Pastwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamo턢iu. Studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Sk쿽dowskiej w Lublinie. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Mariana Stelmasika w 1981 r. Nauczyciel Liceum Plastycznego im. Bernarda Morando w Zamo턢iu. Cz쿽nek Okrgu Warszawskiego Zwi콄ku Polskich Artystw Plastykw, cz쿽nek Stowarzyszenia Pastelistw Polskich w Nowym S켧zu oraz Stowarzyszenia Pastelistw Hiszpaskich ASPAS w Oviedo.

 Twrczo뜻 w dziedzinie malarstwa, rysunku i grafiki komputerowej.


 

Twrczo뜻 malarska Marka So쿽wieja to ci켫쿮 poszukiwanie , d굻enie do doskona쿽턢i, do perfekcji. Artysta pragnie j osi켫n길

dziki pe쿻ej harmonii dwch istotnych elementw obrazu ; formy i tre턢i, sprowadzonych do jednej spjnej ca쿽턢i

na p쿪szczy펝ie p농tna oddzielonej od 턻iata dozna i zmys농w zewntrznych cienk krawdzi ramki.

                                                                                                                                                                                   prof. Lachos쿪w Lameski

 

W pi켾kowy wieczr w BWA Galerii Zamojskiej, wernisa malarstwa Marka So쿽wieja, zgromadzi liczn rzesz zarwno wielbicieli jego malarstwa, przedstawicieli mediw jak i w쿪dze miasta.Mija dok쿪dnie 30 lat od ukoczenia studiw w Instytucie Wychowania

Artystycznego UMCS w Lublinie przez Marka So쿽wieja.Ta sama data przypada쿪 na pierwsz prezentacj jego sztuki w zamojskim BWA.Tak wic by쿪 okazja do 턻itowania okr켫쿮go jubileuszu drogi twrczej zamojskiego artysty plastyka, jakim od lat jest Marek So쿽wiej. Od lat tak풽 zwi콄any z zamojskim Liceum Plastycznym jako pedagog.

"Symboliczna twrczo뜻 Marka So쿽wieja budowana jest wok車 ikonicznie traktowanego pejza퓎.Przy czym inspiracje odnajdywane

w naturze, s tylko pretekstem do przekazywania przez artyst refleksjina temat wsp車czesnego 턻iata, relacji midzyludzkich, tragedii

i samotno턢i cz쿽wieka. Mimo powagi tematycznej poszczeglnych p농cien, wystawa uderza niezwyk낢 barwno턢i, ekspresj i nadziej p퀉n켧 z 퓓wych zestaww barwnych.Ta warto뜻 wydaje si niezwykle wa퓆a, zaskakuj켧a i mwi o du퓓ch mo퓄iwo턢iach twrczych,

tego wci굻 poszukuj켧ego  artysty. Ta wystawa wyzwala w nas intryguj켧e pytania i nadzieje,czym kolejny raz zaskoczy nas artysta."
                                                                                                                                                              
Jerzy Tyburski.
                                             
 
 

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

 

fot.Janusz Zimon

 

 

fot.Janusz Zimon

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon


 

Stanis쿪w Mazu

Malarz Pielgrzym

 

Stanis쿪w Mazu przemierza 퓓cie z malarsk palet. Jego malarstwo jak fizjologia, jest chlebem powszednim,

na wskro przenikaj켧ym osobowo뜻 artysty.Sta퀉 bywalec malarskich spotka plenerowych, rwnie na Zamojszczy펝ie, wymalowuje krain szcz沅liwo턢i w przestrzeni niewielkich p농cien. Realizm jego prac, zwi콄any jest z podstawowymi tematami malarskimi, jakimi s portrety, martwe natury i pejza풽. Zadziwiaj켧a 쿪two뜻 i swoboda malowania artysty, przyda퀉

mu przydomek legendarnego barda, znanego w r璨nych zak켾kach 턳odowisk plastycznych naszego kraju.

                                                                                                                                                                                     Jerzy Tyburski.

 

 

Urodzony w 1940 r. w Lublinie. W latach 1961-1967 odby studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Piknych w Warszawie,

zakoczone dyplomem w pracowni prof. Eugeniusza Eibischa. Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Od 1967 r. bierze udzia w midzynarodowych, oglnopolskich i okrgowych konkursach, plenerach, wystawach. Zorganizowa ponad 200 wystaw indywidualnych w kraju, m.in.: w Lublinie, Miko쿽wie, Siedlcach, Krakowie, Radomiu, Zamo턢iu, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie, Wa쿫rzychu, Piotrkowie Trybunalskim, P쿽cku, Ko쿽brzegu, Pile, Zielonej Grze, Ustce, Poznaniu, Koszalinie, Nowym Targu, Gorlicach, Miechowie, Olkuszu, W쿽c쿪wku, Ktrzynie, Gliwicach, Kaliszu, Tychach, Katowicach, Pu쿪wach, Pszczynie, Rybniku,

Siemianowicach 쫖켽kich, Bytomiu, Czeladzi, Wadowicach, Czstochowie, Warszawie, Sopocie, Tarnowie, Nowym S켧zu,

Bielsku-Bia쿮j, Bia퀉mstoku, Opolu, 즣m퓓, Suwa쿸ach, Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Wroc쿪wiu, Busku Zdroju, Kielcach,

 Bia쿮j Podlasce, 즣dzi, Cieszynie, Sosnowcu, Gliwicach, Czechowicach Dziedzicach, Lubniewicach, Pszczewie, Barlinku, a tak풽 za

granic: w Sofii, Pradze, Sztokholmie, Wiedniu, Komarnie, Aix-les-Bains, Mediolanie, Nowym Jorku, Waszyngtonie i Bratys쿪wie.

Bra udzia w prezentacjach sztuki polskiej za granic, m.in. w Miszkolcu, Madrycie, Moskwie, Ostrawie, Budapeszcie, Sofii, Zagorie,

Karlowych Warach, Pary퓎, Bayreuth, U쿪n Bator, Barcelonie, Bratys쿪wie, Pradze, Atenach, Berlinie, Beuningen.

Prace znajduj si w zbiorach instytucji pastwowych, muzeach, kolekcjach prywatnych w kraju i za granic, m.in. w Galerii Uffizi

we Florencji. Jest laureatem wielu znacz켧ych nagrd i wyr璨nie.


 

 

 

 

Fot.Janusz Zimon

 

Fot.Janusz Zimon

 

Fot.Janusz Zimon

 

Fot.Janusz Zimon

 

Fot.Janusz Zimon

 

Fot.Janusz Zimon

 

Fot.Janusz Zimon

 

Fot.Janusz Zimon

 

Fot.Janusz Zimon

 

Fot.Janusz Zimon

 

Fot.Janusz Zimon

 

Fot.Janusz Zimon

fot.Janusz Zimon

 


 

„Moje miasto dziedzictwem kultury''.

 

 

Dnia 16 wrze턭ia 2011 r. (pi켾ek) o godz. 14.00 w Biurze Wystaw Artystycznych – Galerii Zamojskiej

odbdzie si podsumowanie konkursu i uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej „Moje miasto dziedzictwem kultury''.

 

Wystawa odbywa si w ramach „Europejskich Dni Dziedzictwa 2011 r., ktrych tegoroczne

has쿽 brzmi „Kamienie milowe” h i s t o r i a, k u l t u r a , n a u k a.

 

Na konkurs nap퀉n怨o 131 prac ze szk車 podstawowych, gimnazjw, szk車 턳ednich,

M쿽dzie퓇wego Domu Kultury i o턳odkw szkolno-wychowawczych z Zamo턢ia i regionu.

 

Z uwagi na walory artystyczne jury postanowi쿽 przyzna nastpuj켧e nagrody:

I – nagroda - Emilia 촻iernik, lat 7, M쿽dzie퓇wy Dom Kultury w Zamo턢iu

II – nagroda - Katarzyna Bocheczuk, lat 14, Gimnazjum w Skierbieszowie

III – nagroda - Klaudia Komadowska, lat 13, Gimnazjum nr 5 w Zamo턢iu

III – nagroda – Jakub 쫤ierszczyski, lat 13, Szko쿪 Podstawowa nr 3 w Zamo턢iu

 

6 wyr璨nie

- Iga Piku쿪 lat 9, Szko쿪 Podstawowa w Skierbieszowie

- Natalia Kuniec lat 14, Gimnazjum w Krasnobrodzie

- Ewelina Gajewska lat 12, Szko쿪 Podstawowa nr 3 w Zamo턢iu

- Karolina Salamon lat 17, M쿽dzie퓇wy Dom Kultury w Zamo턢iu

- Paulina Osuchowska lat 11, Szko쿪 Podstawowa w Skierbieszowie

- Sylwia Saluk lat 17, Gimnazjum nr 8. SOSW w Zamo턢iu


 

fot.Janusz Zimon

I – nagroda - Emilia 촻iernik, lat 7, M쿽dzie퓇wy Dom Kultury w Zamo턢iu

 

fot.Janusz Zimon

II – nagroda - Katarzyna Bocheczuk, lat 14, Gimnazjum w Skierbieszowie

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                                       fot.Janusz Zimon

 


 

쫁IAT POEZJI 쪷IEWANEJ MARKA GRECHUTY”

konkurs plastyczny dla dzieci i m쿽dzie퓓 - Zamo뜻 2011

 

P r o t o k

 

Jury w sk쿪dzie:

Jerzy Tyburski – art. plastyk

W쿽dzimierz Filipski - art.plastyk

Miros쿪w Juszczak – art.plastyk

 

stwierdza, 풽 konkurs nap퀉n怨o 86 prac ze szk車 podstawowych, gimnazjw, szk車 턳ednich,

i o턳odkw szkolno-wychowawczych Zamo턢ia i regionu:

 

Szko퀉 Podstawowej nr 3, 6, 7 ,10 w Zamo턢iu, Szko퀉 Podstawowej w Skierbieszowie, Gimnazjum nr 5 i 7 w Zamo턢iu, Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie, Gimnazjum w Szczebrzeszynie, Zespo퀅 Szko퀉 Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach , Przedszkola w 즑bukach I ,Gimnazjum nr 8 -Specjalnego O턳odka Szkolno-Wychowawczego w Zamo턢iu, III Liceum Oglnokszta쿬켧ego w Zamo턢iu, Integracyjnego O턳odka dla Dzieci i M쿽dzie퓓 przy Parafii

쫤. Micha쿪 Archanio쿪 w Zamo턢iu.


Z uwagi na walory artystyczne jury postanowi쿽 przyzna nastpuj켧e nagrody:

 

I nagroda

- Marcin Czop lat 16, Gimnazjum nr 8 – SOSW w Zamo턢iu

II nagroda

- Monika Szczerba lat 14, Gimnazjum nr 5 w Zamo턢iu

III nagroda

- Agata Sawicka lat 8, Szko쿪 Podstawowa nr 7 w Zamo턢iu

III nagroda

- Diana Lipska lat 16, Gimnazjum w Szczebrzeszynie

6 rwnorzdnych wyr璨nie

- Laura Wyszyska lat 8, Szko쿪 Podstawowa nr 3 w Zamo턢iu

- Marek Ku펛iski lat 15, Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie

- Bartosz Sawicki lat 14, Gimnazjum nr 5 w Zamo턢iu

 • Aleksandra Bryl lat 16,Integracyjny O턳odek dla Dzieci i M쿽dzie퓓 przy Par. 쫤.Micha쿪 Arch.w Zamo턢iu

- Sebastian Szcze턭iak lat 16 , Gimnazjum nr 8 - SOSW w Zamo턢iu

- Teresa Lachawiec lat 15, Gimnazjum nr 8 -SOSW w Zamo턢iu

 

Zamo뜻, 27.06.2011 r.

 

 

fot.Janusz Zimon fot.Janusz Zimon fot.Janusz Zimon fot.Janusz Zimon

                                                                                                                                                                                                                                                                                          fot.Janusz Zimon


 

 

XXVII Midzynarodowy Plener Ilustratorw.

 

 

W dniach 22-31 sierpnias, odby si w Kawczynku na Zamojszczy펝ie, XXVII Midzynarodowy Plener Ilustratorw,

organizowany przez BWA Galeri Zamojsk.

W tym roku plener po턻icony by poecie, pisarzowi, laureatowi literackiej Nagrody Nobla-Czes쿪wowi Mi쿽szowi.

Podczas pleneru, wyg쿽szony zosta wyk쿪d Zbigniewa Dmitrocy, p.t." Czy턢iec Czes쿪wa Mi쿽sza", o skomplikowanych

losach poety.  Oprcz czo농wki polskich ilustratorw, uczestnikami pleneru byli arty턢i ze S쿽wenii i Ukrainy.

Premiera nowego wydawnictwa BWA Galerii Zamojskiej, po턻iconego Mi쿽szowi, za rok, podczas nastpnego pleneru ilustratorw.

 

 

 

 

                              fot.Jerzy Tyburski

 


 

 

"Inspiracje fredrowskie"

 

 

BWA Galeria Zamojska zaprasza na otwarcie wystawy poplenerowej p.t. "Inspiracje fredrowskie"

dnia 30 sierpnia o godz.17.00. Wystawa czynna do 30 wrze턭ia.

 

Podczas wernisa퓎, zaprezentowany bdzie nowy katalog poplenerowy, wydany przez BWA Galeri Zamojsk,

po턻icony Aleksandrowi Fredrze.

 

Uczestnicy wystawy: Tomasz Borowski, El풺ieta Dudek, Andrzej Heidrich, Karolina Harz,

Janusz Kapusta, Jolanta Kolary, Zbigniew Ko쿪czek, Halina Ku펝icka, Bart쿽miej Ku펝icki,

Dariusz 즩kasik, Aleksandra Michalska-Szwagierczak, Serhij Michnowski, Adam Niklewicz,

Marian Nowiski, Wanda Orliska, Bogus쿪w Orliski, Stanis쿪w O웁g, Jacek Pasieczny, Magdalena Pastuszak,

Dariusz Piekut, Jowita P쿽szajska, Joanna S퀅pska, Janusz Stanny, Henryk Szkutnik, Wojciech Zembrzuski.

 
fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

Wojciech Zembrzuskifot.Janusz Zimon

 

Jolanta Kolary

 

fot.Janusz Zimon

 

Zbigniew Ko쿪czek

 

Wanda Orliska

 

Henryk Szkutnik

 

Dariusz 즩kasik

 

Jacek Pasieczny

 

Stanis쿪w O웁g

 

Serhij Michnowskij

 

Dariusz Piekut

foto.Janusz Zimon


 

 

J a n u s z  S t a n n y

w Zamojskiej Alei S쿪w

 

 

Autorem tablicy pami켾kowej jest Bart쿽miej Sczawa, artysta rze펉iarz z Zamo턢ia.

 

Dyrektor PGE Obrt S.A. Oddzia z siedzib w Zamo턢iu Piotr Boratyn i Dyrektor BWA Galeria Zamojska Jerzy Tyburski maj zaszczyt zaprosi Mieszkacw oraz Go턢i Zamo턢ia na uroczysto뜻 ods쿽nicia tablicy pami켾kowej w zamojskiej „Alei S쿪w” z udzia쿮m Pana Janusza Stannego, ktra odbdzie si w dniu 26 sierpnia 2011 r. o godz. 16.00 w Zamo턢iu, na ulicy Grodzkiej.

 

Program uroczysto턢i:

 

Godz. 16.00 – Uroczysto뜻 w Alei S쿪w, ulica Grodzka w Zamo턢iu

- Koncert Chru „Wjtowianki”

- Wystawa ilustracji Janusza Stannego (plenerowa)

Godz. 17.00 – Koncert Orkiestr Dtych (Rynek Wielki w Zamo턢iu) – dedykowany Panu Januszowi Stannemu.

 

Patronat honorowy nad uroczysto턢iami objli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenie Autorw ZAiKS,

Akademia Sztuk Piknych w Warszawie, Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w 즣dzi (Wydzia Grafiki) oraz Muzeum Karykatury

im. Eryka Lipiskiego w Warszawie.

 

Fundatorami i organizatorami projektu promuj켧ego Zamo뜻 i Zamojszczyzn s: PGE S.A., Urz켨 Miasta Zamo뜻

oraz BWA Galeria Zamojska.

Partnerami przedsiwzicia s: Hotel Orbis Zamojski, restauracja Verona, restauracja Bohema, restauracja Arkadia,

restauracja Skarbiec Wina, restauracja Padwa, P.P.H. Smako퀉k, Eko-Trend Zamo뜻, Urz켨 Miasta Krasnobrd,

Zamojski Dom Kultury, Stowarzyszenie "Jeste턬y z Tob - B켨 z Nami", Vidart com.pl, Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy

 im. M. Kosza  i Poczta Polska O/Zamo뜻.

Patronat medialny sprawuj: Rzeczpospolita, Tygodnik Przegl켨, TVP Lublin, TVK Zamo뜻, Zamo뜻 TV, portal Zamo뜻 onLine,

portal e-zamosc.pl, Radio ESKA, Radio Lublin, Katolickie Radio Zamo뜻, Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia, Dziennik Wschodni,

Gazeta Zamojska, Gazeta Miasta i Akcent Lublin.

 

Autorem tablicy pami켾kowej jest Bart쿽miej Sczawa, artysta rze펉iarz z Zamo턢ia.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

                                                                                                          „Widok na Alej S쿪w” – Akwarela Tadeusz Grygiel 2008 r.

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                                          fot.Janusz Zimon


 

BWA Galeria Zamojska w dniach 22-31 sierpnia, organizuje XXVII Midzynarodowy Plener Ilustratorw.

       Plener odbdzie si w Kawczynku na Zamojszczy펝ie.

 

Rok 2011 zosta og쿽szony Rokiem Czes쿪wa Mi쿽sza. W낢czaj켧 si w nurt imprez upamitniaj켧ych posta i dzie쿪

tego wybitnego, ponadczasowego poety i pisarza oraz laureata literackiej Nagrody Nobla, w쿪턭ie jemu po턻icamy tegoroczny plener ilustratorw.

Czes쿪w Mi쿽sz uwa풹 sztuk w r璨nych jej przejawach, jako dziedzin ludzkiej aktywno턢i zbli퓇n do "sacrum", czemu wielokrotnie dawa wyraz w swojej twrczo턢i. Spodziewamy si, 풽 jzyk plastyki, ktrym wypowiadaj

si arty턢i uczestnicz켧y w plenerze, przybli퓓 odbiorom, znan niestety do뜻 powierzchownie i czytan

wybirczo spu턢izn literack wielkiego artysty pira.

 

W plenerze udzia wezm - Franz Golob(S쿽wenia), Joanna Zaj켧-Slapnicar (S쿽wenia),

Sergiej Michnowski (Ukraina), Dmytro Partula (Ukraina), z Polski-Marian Nowiski, Jowita P쿽szajska,

Magdalena Pastuszak, Wanda i Bogus쿪w Orliscy, Zbigniew Ko쿪czek, El풺ieta Dudek, Jolanta Kolary,

Stanis쿪w O웁g, Dariusz Piekut i Jerzy Tyburski.

 

 

Przewidziany jest bogaty program pleneru. S쿽wo o Czes쿪wie Mi쿽szu wyg쿽si znany poeta i pisarz Zbigniew Dmitroca.

Tradycyjnie przewidziana jest wycieczka po Roztoczu dla uczestnikw pleneru. Bd te liczne prezentacje artystyczne plenerowiczw. W trakcie pleneru bdzie mia쿽 miejsce uroczyste otwarcie wystawy poplenerowej, ktrej bohaterem 

jest Aleksander Fredro. Wystawie bdzie towarzyszy nowe wydawnictwo galerii, po턻icone twrczo턢i

Aleksandra Fredry.

 

Komisarze pleneru - Jerzy Tyburski, Dariusz Piekut.

Miejsce pleneru - Kawczynek

 

 

 


 

JZEF WILKO

RZE쳿A, GRAFIKA, ILUSTRACJA

 

 

Jzef Wilko-urodzony w Bogucicach k.Wieliczki .Studiowa malarstwo w ASP w Krakowie w pracowni prof. Adama Marczyskiego. Dyplom w 1955r.Od 1957r. wsp車pracuje z wieloma wydawnictwami w Polsce i za granic.

Jest autorem ilustracji i opracowania graficznego do ponad 100 ksi굻ek dla dzieci i doros퀉ch wydawanych w Polsce

 i za granic. Uprawia tak풽 malarstwo sztalugowe i scenografi.

 

"Jzef Wilko-턻iatowej s쿪wy rze펉iarz, ilustrator i grafik.

Wystawa w BWA Galerii Zamojskiej ukazuje ogromny wachlarz mo퓄iwo턢i twrczych tego wybitnego artysty.

Na wystawie, oprcz ilustracji, prezentowanych jest wiele rze펉 zwierz켾, ptakw, ryb i innych fantastycznych stworw.

Sposb kreowania postaci z kawa쿸w drewna, blachy, metalu, gwo펋zi, z pozoru powierzchownie i niedbale ciosanych,

zamienia si w efekcie w niezwyk쿮 pikno i charakter poszczeglnych postaci. Warcz켧e psy, dostojne lwy, gro펝e smoki, uwodz widza od pierwszego wejrzenia.

Wcze턭iej zaobserwowane przez mistrza, urzekaj niezwyk낢 prostot znamienn dla wszelkiego rodzaju gatunkw."

                                                                                                                                                                              Jerzy Tyburski.

 

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                             

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                                                  fot.Janusz Zimon        

 

 

 

 

 

WANDA I BOGUS쥱W ORLISCY

 

ILUSTRACJE

 

 

"Wystawa prezentuje wieloletni dorobek Bogus쿪wa i Wandy Orliskich,w szlachetnej dziedzinie, jak jest ilustracja

artystyczna, ktrej s wci굻 wierni. Oboje osi켫nli mistrzostwo w tej dziedzinie sztuki, tworz켧 prawdziwe skarby

na niewielkich kawa쿸ach papieru lub p농tna.Prace olejne, gwasze i pastele, emanuj ciep쿮m i niezwyk낢 maestri wykonania.

Mo퓆a na nich spotka bohaterw popularnych bajek i ba턭i.Uderza niezwyk퀉 autentyzm pogodnej natury dziecicej, jak dojrzali arty턢i w sobie z pietyzmem pielgnuj.Bohaterowie ilustracji Orliskich, nie walcz ze sob, nie epatuj wyduman fantastyk. Daj odbiorcy przyjemno뜻 delektowania si wspania낢, pogodn atmosfer swych dzie, jak i zwyczajnym

퓓ciem wiedzionym przez swych bohaterw. Wanda i Bogus쿪w Orliscy nieprzerwanie od 1986r.s uczestnikami

zamojskich plenerw ilustracji. Znaczna cz沅 ich twrczo턢i znajduje si w zbiorach BWA Galerii Zamojskiej.

Na wystawie prezentowanych jest oko쿽 300 prac obojga artystw."

                                                                                                     

                                                                                                                           Jerzy Tyburski.

 

Wanda Orliska Urodzona w 1942 roku w Stalowej Woli. Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Piknych w Warszawie. Dyplom z wyr璨nieniem w pracowni ilustracji prof. J. M. Szancera w 1967 roku. Twrczo뜻 w dziedzinie ilustracji, grafiki wydawniczej, rysunku i malarstwa.


Bogus쿪w Orliski Urodzony w 1941 roku w Warszawie. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Piknych w Warszawie. Dyplom z wyr璨nieniem w pracowni malarstwa prof. A. Nachta - Samborskiego w 1967 roku. Twrczo뜻 w dziedzinie ilustracji, grafiki wydawniczej i malarstwa.


 

WANDA ORLISKA

 

BOGUS쥱W ORLISKI

 

Fot.Janusz Zimon

 

Fot.Janusz Zimon

 

Fot.Janusz Zimon

 

Fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

fot.Janusz Zimon


 

 

Maska Teatralna

 

BWA Galeria Zamojska

zaprasza na otwarcie wystawy pokonkursowej p.n.

"Maska Teatralna"

dnia 17 czerwca o godz.14.00.

 

 

Konkurs i wystawa wok車 teatralnej maski, s jednym z elementw Zamojskiego Lata Teatralnego.

Adresatami konkursu s m쿽dzi arty턢i zamojskich szk車 i o턳odkw wychowawczych.

Konkurs organizowany corocznie przez BWA Galeri Zamojsk ma ambicj wypromowa artystyczn pami켾k,

souvenir, charakterystyczny dla zamojskich spotka teatralnych.

Bogactwo form i wyobra펝i m쿽dych projektantw, mo풽 przyczyni si do wykreowania pami켾ki, wpisuj켧ej

si w artystyczno-turysyczny produkt naszego miasta, jakim jest od lat Zamojskie Lato Teatralne.

 

P r o t o k

z posiedzenia jury konkursu „Maska teatralna” - Zamo뜻 2011


Organizator: Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska


 

Jury w sk쿪dzie:

Jerzy Tyburski – art. plastyk

W쿽dzimierz Filipski – art. plastyk

Miros쿪w Juszczak– art. plastyk


 

Stwierdza, 풽 na tegoroczny konkurs nap퀉n怨o 75 prac z przedszkoli, szk車 podstawowych gimnazjw, szk車 ponadgimnazjalnych i o턳odkw szkolno – wychowawczych Zamo턢ia i regionu:

Szko퀉 Podstawowej nr 2 w Zamo턢iu (Czes쿪w Kozak), Szko퀉 Podstawowej nr 7 w Zamo턢iu

(Anna Gregorowicz, Bo풽na Piwko), Szko퀉 Podstawowej nr 1 w Bi쿲oraju (Urszula Olczyska), Przedszkola w 즑bukach I (Gra퓓na Wc쿪k), Szko퀉 Podstawowej i Gimnazjum w 즑bukach I (Beata Grela), Gimnazjum nr 5 w Zamo턢iu (Ewa Zygmunt), Gimnazjum nr 7 w Zamo턢iu

(Anna Serafin), Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie (Agnieszka 쫖a퓓ska), Gimnazjum Powiat. nr 2

w Bi쿲oraju (Alina Dzido), Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lubelskim (Anna Wo), II Liceum Oglnokszta쿬켧ego w Zamo턢iu (Ma쿲orzata Antosiak), Zespo퀅 Szk車 Oglnokszta쿬켧ych

w Krasnobrodzie (Halina Gontarz), Specjalnego O턳odka Szkolno -Wychowawczego w Zamo턢iu (Barbara 즩czka, Ewa Kasprzyk).

Z uwagi na walory artystyczne jury postanowi쿽 przyzna nagrody w nastpuj켧ych kategoriach:

 

SZKO즎 PODSTAWOWE

 

I nagroda Aleksandra Py kl.VI Szko쿪 Podstawowa w 즑bukach I

II nagroda Gabriela 즩czka kl.III Szko쿪 Podstawowa nr 7 w Zamo턢iu

III nagroda Piotr Derkacz kl.V Szko쿪 Podstawowa nr 2 w Zamo턢iu

wyr璨nienia: Agata Sawicka kl. I Szko쿪 Podstawowa nr 7 w Zamo턢iu

Bartek Kosiski kl.VI Szko쿪 Podstawowa w 즑bukach I

Katarzyna Za퀅ska kl.V Szko쿪 Podstawowa nr 2 w Zamo턢iu

Patrycja Dudek kl.V Szko쿪 Podstawowa nr 2 w Zamo턢iu

 

GIMNAZJA I SZKO즎 PONADGIMNAZJALNE

 

I nagroda Sylwia Saluk kl.III Gimnazjum nr 8. SOSW w Zamo턢iu

II nagroda Aleksandra Nowak kl.III Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lubelskim

III nagroda Aleksandra Bryll, Justyna Brytan kl.I (wsplnie)

Gimnazjum Powiatowe nr 2 w Bi쿲oraju

wyr璨nienia: Anna Rypina Specjalny O턳odek Szkolno -Wychowawczy w Zamo턢iu

Barbara Podolak kl. I Liceum Oglnokszta쿬켧e w Krasnobrodzie

Magdalena Zawi턫ak kl. II Gimnazjum nr 5 w Zamo턢iu

Jan St켽iek kl. II Gimnazjum nr 5 w Zamo턢iu

Katarzyna Stanis쿪wek kl.I Gimnazjum w 즑bukach I

Aneta Portka kl.III Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lubelskim

Dominika Muca kl. II Gimnazjum Powiatowe nr 2 w Bi쿲oraju

Karolina 칪gawska kl. III Gimnazjum nr 7 w Zamo턢iu

 

 

 

fot.janusz zimon

 

fot.janusz zimon

 

fot.janusz zimon

 

fot.janusz zimon

 

fot.janusz zimon fot.janusz zimon fot.janusz zimon fot.janusz zimon

                                                                                                                                                                                                                                                                           fot.Janusz Zimon

 


 

ROMAN  MUCHA

GRAFIKA ARTYSTYCZNA, EKSLIBRIS, RYSUNEK

 

WYSTAWA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI 45-LECIA PRACY TWRCZEJ

 

Roman Mucha urodzi si w 1934 roku w Wierszczycy. Absolwent PLSP w Zamo턢iu i Studium Nauczycielskiego (kierunek wychowanie plastyczne). Studia na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie, kierunek pedagogika ze specjalizacj plastyczn. Cz쿽nek  ZPAP.

Twrczo뜻 w dziedzinie grafiki warsztatowej i u퓓tkowej. Swoje prace prezentowa na kilkunastuwystawach indywidualnych 

(m.in. Schwabisch Hall - Niemcy), bra udzia w oko쿽 stu wystawach zbiorowych oraz konkursach w kraju i za granic.

Bra udzia we wszystkich Midzynarodowych Konkursach Ekslibrisu (Weimar 1984, Utrecht 1986,Monchengladbach 1990

 i Sapporo 1992), ponadto wystawia swoje ekslibrisy w Debreczynie, Misku, Toronto, Nancy, Peskarze, Turynie, Genui, Montrealu.

Ekslibrisem zajmuje si od 1966 roku, jest twrc ponad 160 ekslibrisw , z ktrych cz沅 zosta쿪 wydana w 5 tekach. Opracowuje

graficznie i ilustruje wydawnictwa, projektuje ok쿪dki, plakaty, druki okoliczno턢iowe, znaki graficzne, kartki pocztowe i datowniki.

Jest autorem wielu medali i znaczkw okoliczno턢iowych. Opracowa rwnie cykle grafik w 4 tekach tematycznych. 

 
fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                            fot.Janusz Zimon

 


 

STA CI NA OBRAZ - AKCJA PROMOCYJNA.

 

Rynek sztuki w Polsce jest  s쿪by. Zwi콄ane jest to zarwno ze s쿪bn켧 rol edukacji w tym zakresie, jak i ubo풽niem naszego spo쿮czestwa. Jednak prace artystw  nie s wy낢cznie zarezerwowane dla koneserw, czy  턳odowisk zwi콄anych bezpo턳ednio z artystami. Wizyta w galerii mo풽 by przyjemno턢i i presti풽m.

BWA Galeria Zamojska otwiera si na odbiorc. Wychodzi naprzeciw zainteresowanym, potencjalnym nabywcom sztuki. 쫤iadczy o tym rwnie zr璨nicowana oferta cenowa prac poszczeglnych przedstawicieli zamojskiego 턳odowiska plastycznego.Nawet najbardziej nie턬ia퀉 koneser mo풽 skusi si na zakup dzie쿪, ktre bdzie przekazywa z pokoleni

na pokolenie. Sztuka dla wnuka – jak mawiaj w bran퓓. Rozmawiamy o pracach nie tylko w celu zachcenia kupuj켧ych,

ale rozkochania ich w dziele. Opowiadamy o tle powstania pracy, o autorze, z ktrym mo퓆a osobi턢ie spotka

si w galerii. Prze쿪mujemy mur midzy koneserem a twrc. Dajemy szans zbudowania emocjonalnego stosunku

do sztuki – bo oprcz ekonomicznego aspektu tego typu zakupw, najistotniejszym jest uczucie jakim darzy si kreacj

artysty, jego genialno뜻, m켨ro뜻 i prawd.  Zachcamy do zabrania ze sob dzieci – tylko w ten sposb wyedukujemy

je w dziedzinie, ktra przez polskie szkolnictwo zosta쿪 str켧ona na margines programw nauczania. 

 


 

Katarzyna Karpowicz

-  P R Z E M I A N Y -

 

 

Katarzyna Karpowicz ur. w 1985r. w Krakowie. W 2005 roku ukoczy쿪 Pastwowe Liceum Sztuk Plastycznych

w Krakowie i zacz怨a studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP.Studiowa쿪 w pracowni prof. Grzegorza Bednarskiego.

Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Leszka Misiaka w 2010r.

 

"Malarstwo Katarzyny Karpowicz jest refleksj na temat tajemnicy cz쿽wieka.Nostalgiczne pejza풽 przemierzaj postaci

ludzi i zwierz켾, wyjte jakby z marze sennych. Pogodzone ze sob, 퓓j w 턻iecie pe쿻ym melancholii.

Wyszukany i szlachetny kolor tych p농cien, 턻iadczy wyra펝ie o przejtych talentach od znanego kolorysty, ukochanego

ojca artystki, S쿪womira Karpowicza. Za 퓓cia by on ordownikiem utworzenia na Zamojszczy펝ie kolonii artystycznej,

podkre턫aj켧 niezwyk낢 wag i walory kulturowe magicznego Szczebrzeszyna. Wydaje si, 풽 wystawa malarstwa

Katarzyny Karpowicz w BWA Galerii Zamojskiej, jest niezwyk퀉m ho쿭em artystki, z쿽퓇nym ojcu".

                                                                                                                                                                   Jerzy Tyburski.

 

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                                       fot.Janusz Zimon

 


 

Winicjusz Borowski

 

OBRAZKI  eko-LOGICZNE

 

 

 

Winicjusz Borowski ur. 1955r.w Szczebrzeszynie. Studia w Instytucie wychowania Artystycznego w Lublinie.

Dyplom z malarstwa w 1979r.w pracowni Jana Popka. Autor wielu wystaw i laureat  nagrd za swoj twrczo뜻.

     Mieszka i tworzy w Zamo턢iu.

 

"Uk쿪danki Winicjusza Borowskiego ogl켨a si z du엽 przyjemno턢i, bez stresui obawy czy jeste턬y w stanie zrozumie

 co chcia nam powiedzie artysta, jakie jest przes쿪nie tego bezpretensjonalnego malarstwa. Bez w켾pienia  w prostocie

 i harmonii barw poszczeglnych kompozycji powstaj켧ych w zaciszu pracowni na poddaszu jednej z kamienic Rynku Wielkiego w Zamo턢iu, jest tak potrzebne, tkwi켧e w ka풼ym cz쿽wieku poczucie estetyki ,a zarazem przekonanie,

풽 klasyczna abstrakcja mo풽 do nas przemawia dzisiaj, na pocz켾ku trzeciego tysi켧lecia, z tak sam si낢, jak wwczas ,

gdy Kazimierz  Malewicz malowa w 1913r. swj s퀉nny "Czarny kwadrat na bia퀉m tle".

                                                                                                                            Lechos쿪w Lameski.

 

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon fot.Janusz Zimon fot.Janusz Zimon fot.Janusz Zimon

                                  fot.Janusz Zimon             


 

BWA Galeria Zamojska w gronie najlepszych galerii

 

Po raz kolejny BWA Galeria Zamojska wzi怨a udzia w presti퓇wym rankingu dziennika "Rzeczpospolita",

p.n."Kompas sztuki".Has쿮m tegorocznej edycji by쿽-"Sztuka inwestowania w sztuk".

Ranking ma na celu wybr najlepszych artystw po 1945r. i wyznaczenie kierunkw rozwoju rynku sztuki w Polsce.

Bior w nim udzia kuratorzy i szefowie najlepszych galerii w Polsce.

 

 


 

 

M쿽de talenty w BWA Galerii Zamojskiej

 

Wystawa prac dyplomowych uczniw Liceum Plastycznego,odbywa si w ramach tradycyjnej wsp車pracy

z BWA Galeri Zamojsk.

Wyselekcjonowane dokonania artystyczne m쿽dych twrcw reprezentuj specyfik 4 profilw artystycznych.

 

-Snycerstwo Artystyczne-nauczyciel prowadz켧y-Tomasz Be쿮ch,

-Ceramika Artystyczna-nauczyciel prowadz켧y-Bart쿽miej Sczawa,

-Reklama Wizualna-nauczyciel prowadz켧y-Micha Mazurkiewicz,

-Tkanina Artystyczna-nauczyciel prowadz켧y-Alicja Kowalska,

 

Wystawa czynna od 10 kwietnia do 3 maja.

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

fot.Janusz Zimon

fot.Janusz Zimon

fot.Janusz Zimon

                                                                                                                                                                                                                       fot.Janusz Zimon

 

 

 


 

Arty턢i z Zamo턢ia w Pizie (W쿽chy).

 

W dniach 25-30 marzec odby쿪 si kolejna edycja przegl켨u sztuki wsp車czesnej -"Pisa Art Expo-2011",

w Pizie we W쿽szech. Po raz drugi prezentowane tam by퀉 prace zamojskich artystw. Zaprezentowano obrazy

11 zamojskich artystw: Winicjusza Borowskiego, Romana Muchy, Stanis쿪wa Pasiecznego, Stanis쿪wa Piro,

Marka Rze펝iaka, Macieja Sczawy, Joanny S퀅pskiej, Marka So쿽wieja, Barbary Szeptuch, Marka Terleckiego,

El풺iety Gnyp i Jerzego Tyburskiego.

Organizatorem pokazu zamojskiego by쿪 BWA Galeria Zamojska. Komisarzem wystawy-Winicjusz Borowski.

 

 

                                                                                                                                                                                              fot.Joanna Brze턢iska -Riccio

                                                                                                                                                                                     


 

200 najlepszych ilustratorw.

 

 

W Stanach Zjednoczonych ukaza쿪 si presti퓇wa publikacja p.t."Dwustu najlepszych ilustratorw na 턻iecie".

 

 

W턳d nich zosta wymieniony Adam Niklewicz-artysta pochodz켧y z Zamo턢ia, wraz z jego czterema ilustracjami.

BWA Galeria Zamojska zosta쿪 wymieniona w gronie presti퓇wych instytucji.

 

Adam Niklewicz-artysta ilustrator-urodzony w Hrubieszowie, mieszka w Zamo턢iu i jest absolwentem zamojskiego Liceum Plastycznego.

Wykona niezliczon ilo뜻 ilustracji do presti퓇wych magazynw- t.j. "Time" ,"Newsweek","New York Times" i innych.

Mieszka i tworzy w stanie Connecticut (USA).

 

BWA Galeria Zamojska- instytucja z ogromnymi tradycjami zwi콄anymi z ilustracj artystyczn. Organizuje

nieprzerwanie od 26 lat Midzynarodowe Plenery Ilustratorw. Posiada najwiksz na 턻iecie kolekcj ilustracji,

licz켧 3 tys. oryginalnych egzemplarzy.

                                                              

                                                                                                           Jerzy Tyburski.

 

 


 

II Triennale Polskiego Malarstwa Wsp車czesnego

 

– Jesienne Konfrontacje – Rzeszw 2010”


 

Biuro Wystaw Artystycznych prezentuje na dwch salach pokonkursow wystaw „Jesienne Konfrontacje”. Jest to druga edycja oglnopolskiego konkursu malarskiego adresowanego do profesjonalnych artystw plastykw z ca쿮j polski. Pierwszy konkurs, ktry

odby si w 2007 roku przynis spodziewane efekty. Impreza sta쿪 si znana i g쿽턭a we wszystkich wa퓆iejszych 턳odowiskach

artystycznych w Polsce. Sta쿪 si znacz켧ym przedsiwziciem artystycznym, ktrego rang docenili Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Podkarpacki, Marsza쿮k Wojewdztwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa obejmuj켧y

nad ni Patronat. O wysokim poziomie konkursu, ktry konkuruje ju z Festiwalem Malarstwa Wsp車czesnego w Szczecinie

 i „Bielsk Jesieni” w Bielsku Bia쿮j 턻iadczy rwnie rosn켧e zainteresowanie ni w턳d samych artystw. W tym roku do konkursu

zg쿽si쿽 si 272 artystw z 799 pracami. Powo쿪no jury konkursu w sk쿪dzie: artysta malarz Anna Szewczyk z Wroc쿪wia, artysta malarz

Aneta Ja펧iska z Warszawy, artysta malarz 즩kasz Konieczko z Krakowa, artysta malarz Ryszard Dudek oraz artysta malarz Marian Jarzemski z Czstochowy, ktry by przewodnicz켧ym. Jury w pierwszym etapie zakwalifikowa쿽 82 prace 67 autorw.

Dwch artystw – laureatw poprzedniej edycji skorzysta쿽 z zaproszenia do wystawy - Maciej Majewski i Dawid Bartosz 쫖usarski.


W drugim etapie jury postanowi쿽 przyzna nastpuj켧e nagrody:

 

-I Nagrod Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jury przyzna쿽 Tomaszowi Pietrzykowi z Torunia za obraz „Czarny”,

-Nagrod Marsza쿸a Wojewdztwa Podkarpackiego otrzyma Seweryn Jaski z Wro쿪wia za obraz pt. „Kaza mi wyobrazi sobie

szar przestrze by szuka tam przyjaciela”,

-Nagrod Elektromonta Rzeszw S.A. zdoby쿪 Iwa Krczkowska Krl z Zabrza za obraz „Ogrd Zen”

-Nagrod Prezydenta Miasta Rzeszowa otrzyma Piotr B쿪풽jewski z Wroc쿪wia za obraz pt. „Epitafium III/2010”,

-Nagrody BWA w Rzeszowie w postaci zakupu obrazu do Zbiorw BWA otrzyma: Andrzej Ru쿸a z Rzeszowa za obraz pt. „Na krawdzi”

oraz Hanna Wojda쿪 Markowska z Radomia za obraz pt. „Firanki II”

Nagrod ICN Polfa w Rzeszowie otrzyma쿪 Sylwia Z車kiewska z Warszawy za obraz „Terra Futura”.


 

Wystawa jest jedyn w naszym regionie prezentacj wsp車czesnego malarstwa w Polsce.

Mamy nadziej w 턫ad za s쿽wami, ktre wystosowa w s쿽wie wstpnym do katalogu wystawy Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc,

i mi쿽턭icy sztuki, rzeszowianie, bd mie (dziki tej wystawie) mo퓄iwo뜻 zapoznania si z aktualnymi tendencjami w sztuce polskiej,

a prezentowane w Biurze Wystaw Artystycznych prace na nowo pozwol (odbiorcom) zachwyci si sztuk.


 

Wystawie pokonkursowej towarzyszy쿪 Wystawa Jurorw. W „Galerii Ma쿮j” prezentuj swoje obrazy znakomici arty턢i malarze,

 profesorowie uczelni artystycznych: Anna Kowalska - Szewczy, Aneta Ja펧iska, 즩kasza Konieczko, Mariana Jarzemskiego

i komisarz konkursu i wystawy - Ryszard Dudek – dyrektor BWA.

 

WYSTAWA W LUTYM 2011 R. PREZENTOWANA BY쥱 W SPISKIEJ  NOWEJ  VIS  NA S즁WACJI  W  GALERII  UMELCOV.

JAKO REPREZENTACJA TEJ WYSTAWY JEST OBRAZ R. DUDKA.


 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

                                     fot.Janusz Zimon

        


 

MAREK   RZE촏IAK

AGNIESZKA   RZE촏IAK

 

olej na p농tnie...

 

Marek Rze펝iak urodzony w Zamo턢iu, ukoczy Akademi Sztuk Piknych w Krakowie. Dyplom w pracowni malarstwa

prof. W쿪dys쿪wa Taranczewskiego. Wieloletni nauczyciel i absolwent Liceum Plastycznego w Zamo턢iu. Autor 22 wystaw indywidualnych, trzykrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Tworzy w klasycznych technikach malarskich. Prowadzi w쿪sn galeri we wsi Szur

ko쿽 Krasnobrodu na Roztoczu.

 

Tworzy w cyklach:

Pierwszy cykl to obrazy o tematyce kolejowej nastpne to:

- Odbicia,

- Strachy stanu wojennego,

- Strachy Roztocza,

- 칪wio퀉,

- Wok車 Ksi轅ej Gry,

- Midzy Niebem a Ziemi

- Koniec Wielkiej Armii

 

Agnieszka Rze펝iak urodzona w 1982 roku w Zamo턢iu Absolwentka PLSP w Zamo턢iu (2002). Studia na ASP we Wroc쿪wiu

 i Uniwersytecie Pais Vasco w Bilbao, Hiszpania.
Dyplom na Wydziale Szk쿪 i Ceramiki oraz Malarstwa w pracowni Aleksandra Dymitrowicza (2008).
Wsp車tworzy performatywn grup 즩huu! powsta낢 w 2005 roku we Wroc쿪wiu. Bra쿪 udzia w licznych plenerach, festiwalach, projektach,
przedsiwziciach artystycznych w kraju i za granic.
W 2007 otrzyma쿪 Stypendium Twrcze Miasta Zamo턢ia.
Wsp車tworzy niekomercyjn "Galeri Szur".

 

 

 

„ …O malarstwie Marka Rze펝iaka pisa nie jest 쿪two. Przede wszystkim jego obrazy wymagaj chwili skupienia i refleksji.

Nie ma w nich nic z nachalnej, krzykliwej autoreklamy, samozadowolenia, czy te skrajnie pseudo awangardowych rozwi콄a formalnych, wywo퀅j켧ych dreszczyk emocji w krgach snobizuj켧ej coraz bardziej publiczno턢i wielu renomowanych galerii i salonw wystawowych.

S natomiast czytelne, cho niejednoznaczne, mocno uproszczone – nierzadko na krawdzi abstrakcji - pejza풽, efekt jego fascynacji

piknem nie ska퓇nej postpem cywilizacyjnym natury, zw쿪szcza tak mu bliskiego i nieodleg쿮go pejza퓎 Roztocza, gdzie artysta znajduje przede wszystkim chwil ukojenia, a w zaciszu drewnianego domu i wzniesionej w쿪snymi rkoma pracowni w zagubionej w턳d lasw niewielkiej wsi Szur, niedaleko Krasnobrodu, dokonuje samooczyszczenia. Ale obrazy Marka Rze펝iaka to nie wy낢cznie „czyste” pejza풽, utrzymane w okre턫onych tonacjach barwnych, to tak풽 kompozycje, w ktrych – w r璨nych okresach twrczo턢i - pojawiaj si pojedyncze, potraktowane umownie figury, postacie ludzi, ich cienie i 턫ady w przestrzeni, komponowane w w켽kiej gamie kolorystycznej

(zimnej lub ciep쿮j), to wreszcie – w ostatnich latach - samotny krzy z umczon postaci Chrystusa na Ksi轅ej Grze, prowokuj켧y

do stawiania pyta o sens i istot 퓓cia, tak풽 tego poza ziemskiego, ktre jeszcze przed ka풼ym z nas”.

                                                                                                                                                                Lechos쿪w Lameski

                                                                                                                                                                 (fragment teksu z katalogu)

 

 

W ubieg퀉 pi켾ek (28 stycznia), mia miejsce uroczysty wernisa malarstwa Marka i Agnieszki Rze펝iak

 w BWA Galerii Zamojskiej.

Marek Rze펝iak- artysta malarz-przedstawiciel zamojskiego 턳odowiska plastycznego, obchodzi 40-lecie swojej pracy

twrczej. Artysta od pocz켾ku swojej drogi twrczej, wierny jest nurtowi ekspresji, swobodnej i nie pozbawionej emocji wypowiedzi

na p농tnie. W sensie formalnym mo퓆a dzia쿪nia malarza przyrwna do dokona francuskich "fowistw",

dla ktrych g농wnym imperatywem by퀉 zagadnienia kolorystyczne, traktowanie koloru w sposb abstrakcyjny.                  

Marek Rze펝iak pozostaje jednak wierny naturze. G농wnym tematem jegoprac jest roztoczaski pejza, cho pojawiaj

si w nim charakterystycznedla twrcy symbole t.j. Strachy czy samotny Krzy.Sam bardzo czsto podkre턫a, 풽 uwielbia przestrze

 i najlepiej odpoczywaprzebywaj켧 w ulubionej miejscowo턢i Szur-miejscu powstawania obrazw,

otoczonym pejza풹mi Roztocza.

Na wystawie prezentujemy retrospektyw dzie artysty. Mo퓆a jednocze턭iezaobserwowa jego twrcz drog zaczynaj켧

si od prac powsta퀉ch zaraz poukoczeniu krakowskiej ASP, a po obrazy wsp車czesne.

 

Agnieszka Rze펝iak - crka Marka-dopiero wstpuje na artystyczn 턢ie퓃. Prezentuje liryczne i delikatne kompozycje inspirowane

star fotografi, w ktrych prowadzi poetycki dialog z przesz쿽턢i.

                                                                                                                                                                         Jerzy Tyburski.

Zapraszamy na wystaw i finisa 25 lutego o godz.17.00.

 

            
 

Agnieszka Rze펝iak - Sami

 

Marek Rze펝iak - Strachy Roztocza

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                                        fot.Janusz Zimon


 

FERIE  ZIMOWE

17- 28 STYCZE 2011

 

BWA Galeria Zamojska zaprasza w 턻iat magii i plastycznych czarw, w ktry wprowadza znany

Arystokrata Ducha - Mistrz Stanis쿪w Piro.

Mo퓄iwe do organizacji rwnie tradycyjne zajcia plastyczne pod opiek instruktora plastyki z Galerii.

 

1. Wystawa ilustracji OLGI SIEMASZKO (czynna do23 stycznia 2011)

2.  Wernisa wystawy malarstwa i ceramiki

Agnieszki Rze펝iak i Marka Rze펝iak 

28 stycznia 2011 o godz. 17.00.

3. Zajcia plastyczne . bajki video dla dzieci szk車 podstawowych (grupy zorganizowane)

4.  Zajcia indywidualne z rysunku

5.  Cykl filmw o sztuce dla m쿽dzie퓓

 

*terminy i godziny spotka ustalimy indywidualnie.

 

*Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt ;

 

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska

Zamo뜻, ul.Staszica 27. tel.84 638 57 82

 

 

Zapraszamy!

 


 

W   dzienniku "Rzeczpospolita"(16. XII .2010) ukaza si ranking m쿽dych polskich artystw.

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska ponownie wzi怨a udzia w rankingu.

Wytypowali턬y trzech m쿽dych artystw pochodz켧ych z Zamo턢ia i z naszego regionu - 

Jakuba Juliana Zi車kowskiego, Marcina Kowalika i Tomasza Kowalskiego.

Wszyscy trzej znale펚i si wysoko w rankingu.

 

                                                                                                                                         Jerzy Tyburski.

 


 

 

OLGA SIEMASZKO

'' ILUSTRACJE''

BWA Galeria Zamojska zaprasza na wystaw jednej z najwybitniejszych ilustratorek, legendarnej postaci

"polskiej szko퀉 ilustracji"- Olgi Siemaszko.

 Wystawa z okazji 10 rocznicy 턬ierci artystki prezentuje najlepsze ilustracje artystki w oparciu o wielk kolekcj

pochodz켧  z zamojskiego BWA.

Olga Siemaszko urodzi쿪 si 11.04.1911r. w Krakowie, zmar쿪 06.10.2000r. w Warszawie.

Studiowa쿪 w Akademii Sztuk Piknych w Krakowie u profesorw Edmunda Bart쿽miejczyka i Mieczys쿪wa Kotarbiskiego.

Uprawia쿪 twrczo뜻 w dziedzinie ilustracji, rysunku, grafiki, scenografii i plakatu.

Otrzyma쿪 wiele nagrd i wyr璨nie.

Wsp車organizatorami wystawy s: Krasnobrodzki Dom Kultury, Polska Sekcja IBBY,

Rodzina i Przyjaciele Artystki i BWA Galeria Zamojska.

 

                                                                                                                                                                                                                                         fot.Janusz Zimon

 

"Cz쿽wiecze, ktry znajdziesz ten pergamin, z농 podzik Allachowi za 쿪sk. Bowiem ktokolwiek za퓓je proszku z pude쿸a

i powie przy tym s쿽wo "mutabor", mo풽 przemieni si wed퀅g swojej woli w jakiekolwiek zwierz i pojmie jzyk zwierz켾.

A kiedy zapragnie wrci do ludzkiej postaci, niechaj po trzykroz쿽퓓 pok쿽n na wschd i znw powie "mutabor"...

 

Je턫i kto zapragnie przenie뜻 si we wspania퀉 턻iat ba턭i,wypowiadaj켧 s쿽wo "mutabor", niech koniecznie przyjdzie

na wystaw ilustracji legendarnej ilustratorki-Olgi Siemaszko. To w쿪턭ie fragment tekstu ksi굻eczki p.t. "Kalif bocian"

 Wilhelma Hauffa Selima, ilustrowanej przez Olg Siemaszko.

Olga Siemaszko urodzi쿪 si w 1911r. w Krakowie. Studiowa쿪 w warszawskiej ASP grafik u prof. E. Bart쿽miejczyka i malarstwo

u prof. M. Kotarbiskiego. Z czasem artystka po턻ica ca쿮 swoje 퓓cie ilustracji dziecicej. Na wystawie, ktra ma miejsce

w 10 rocznic od 턬ierci artystki, prezentujemy ok.160 prac Olgi Siemaszko. Wikszo뜻 prac pochodzi z wielkiej kolekcji

BWA Galerii Zamojskiej. Artystka za 퓓cia czsto przyje풼풹쿪 na plenery organizowane przez zamojskie BWA do Krasnobrodu.

쫤iat ba턭i proponowany przez artystk jest wspania퀉 i niezwykle r璨norodny. Zwierzta nabywaj cechy ludzkie,

ale konflikty rozwi콄ywane s bardzo szybko. Gro펝e lwy, lisy, psy - tylko z pozoru s gro펝e.

Na wystawie mo퓆a wypatrze bohaterw "Alicji w krainie czarw", "Ucznia czarnoksi轅nika" .S te niezwyk쿮j urody

unikaty-rysunki do tekstw Juliana Tuwimaczy Brunona Shulza.

Kto chce zanurzy si w ten wspania퀉 턻iat ba턭i stworzony przez wybitn polsk ilustratork, jak by쿪 Olga Siemaszko,

musi koniecznie odwiedzi sale wystawowe BWA Galerii Zamojskiej.

                                                                                                                                                                          Jerzy Tyburski.

 

 


 


 

 

DARIUSZ  PIEKUT

 

 

 

 

 

 

 

 

'' RYSUNEK - MALARSTWO''

 

 

 

 

 

 

Urodzony 10 listopada 1959 roku w Mi켧zynie. W 1979 roku ukoczy Pastwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamo턢iu

 

.

W latach 1980-1984 studiowa w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom z grafiki w pracowni druku

 

 

p쿪skiego (litografia) u prof. Danuty Ko퀇zan -Nowickiej. Obecnie zajmuje si rysunkiem i malarstwem. Prace

 


w zbiorach prywatnych w kraju i za granic (Anglia,USA,Niemcy,Bu쿲aria,Belgia ,Australia)'oraz w Muzeum w Lubaczowie, Nowohuckim

 

 

 Centrum Kultury, Hrubieszowskim Domu Kultury, BWA Galerii Zamojskiej i Muzeum w Bielsku-Bia쿮j. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki

 


w 1997 roku. Cz쿽nek Stowarzyszenia Artystycznego Matt Roberts Arts w Londynie.Obrazy i rysunki artysty znajduj si w sta쿮j ekspozycji

 

 

 Galerii na Nankiera we Wroc쿪wiu, Galerii Steel Forest w Konstancinie Jeziornej, Galerii ,,Kropka’’ w Krakowie i Galerii

 


„Pod Arkadami” w Zamo턢iu.
Zorganizowa 26 wystaw indywidualnych ( Zamo뜻, Lublin, Krakw, Rzeszw, Krosno,

 

 

Gorlice, Warszawa) , udzia w kilkudziesiciu zbiorowych w kraju i za granic ( Czechy, Litwa, Ukraina, W쿽ch ).

 

www.piekut.art.pl   

 

… Obecne jeszcze w pracach rysunkowych z lat 90. ostre kontrasty barwne ulegaj eliminacji, podobnie jak zestawione ze sob r璨nej d퀅go턢i kreski. Autor odchodzi powoli od kontrastw formalnych i walorowych. Swoje kompozycje buduje za pomoc drobiazgowo k쿪dzionych krtkich 1-2 cm kresek, daj켧ych – w zale퓆o턢i od nat轅enia – 쿪godne przej턢ia walorowe. Kolor pojawia si oszczdnie, tworz켧 w zestawieniu z szaro턢i o농wka czy czerni pirkowej kreski kompozycje o pastelowych tonacjach. W najnowszych pracach Piekuta pojawiaj si motywy architektoniczne. Nie jest to jednak architektura realna, inspirowana odniesieniami do konkretnych realizacji. Architektura Piekuta jest architektur wyimaginowan, zdradzaj켧 fascynacje rosyjskim konstruktywizmem Wladimira Tatlina,

kubistycznymi realizacjami Ferdynanda Lègera i innymi nurtami awangardy pierwszych dziesicioleci XX w. Surowe, tkwi켧e w abstrakcyjnej pustej przestrzeni formy architektoniczne zawieszonych w pr璨ni cylindrycznych wie o piramidalnej konstrukcji, kontrastuj켧ych

z horyzontalnymi labiryntami, przenosz nas w odrealnion, industrialn przestrze, pe쿻 zespolonych ze sob elementw o tajemniczym,

symbolicznym znaczeniu.

 

Obserwuj켧 prace malarskie Dariusza zauwa풹my pewn lekko뜻 i swobod w kszta퀃owaniu przestrzeni obrazu. U퓓wa szerokiej plamy barwnej, ktr zestawia z linearnymi, niemal rysunkowymi poci켫niciami pdzla. Kolorystyka obrazw pozostaje zgaszona, niemal monochromatyczna. Brak ostrych kontrastw barwnych, ktre mo퓆a by쿽 zaobserwowa jeszcze w jego wcze턭iejszych realizacjach.

 W przeciwiestwie do prac graficznych malarstwo Piekuta inspirowane jest naturalistycznym surowym pejza풽m. W jego obrazach

pojawiaj si pozbawione li턢i i konarw kikuty drzew, fragmenty stylizowanej trawiastej ro턫inno턢i, kubistyczne chaty na tle rozleg퀉ch przestrzeni zielono-brunatnych pl. Spokojn, zrwnowa퓇n kompozycj przenikaj - tworz켧 dominant - refleksy 턻iat쿪. Wszystko budowane jest na zasadzie kontrastu, pocz콁szy od warstwy malarskiej po stron warsztatow. Szeroka plama k쿪dziona na p농tnie

za pomoc szpachli zestawiona jest z drobn, drapan, niemal rytownicz kresk. P쿪skie, rwnomiernie o턻ietlone przestrzenie przecina smuga 턻iat쿪. W swoich poszukiwaniach artystycznych Piekut ociera si o r璨ne nurty twrczo턢i, 턻iadomie transponuj켧 wypracowane wcze턭iej formy, ktrym nadawa w쿪sny wyraz artystyczny. Ten wyraz artystyczny od pocz켾ku oscylowa wok車 grafiki, ktra sta쿪 si podstawow dziedzin jego twrczych wypowiedzi, do tego stopnia, 풽 podporz켨kowane jej zosta쿽 tak풽 malarstwo. Graficzne obrazy,

w ktrych kolor i kreska wzajemnie ze sob wsp車graj na p쿪szczy펝ie p농tna lub kartonu sta퀉 si w쿪sn, indywidualn 턢ie퓃 w rozwoju artysty, ktr konsekwentnie doskonali...

                                                                                                                                                                                                          dr Piotr Kondraciuk

historyk sztuki, muzeolog

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon fot.Janusz Zimon fot.Janusz Zimon

                                                                                                                                                                                                                fot.Janusz Zimon

 


 

 

" Moje Miasto Dziedzictwem Kultury "

 

 

 

Dnia 17.09.2010 r. o godz. 14.00. w Biurze Wystaw Artystycznych – Galerii Zamojskiej

nast켺i otwarcie pokonkursowej wystawy prac dzieci i m쿽dzie퓓 „Moje miasto dziedzictwem kultury” . Ide konkursu jest promowanie miasta Zamo턢ia, ktre znalaz쿽 swoje zas퀅퓇ne miejsce na li턢ie 턻iatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Wystawa odbywa si w ramach oglnopolskich obchodw Europejskich Dni Dziedzictwa 2010. nad ktrymi patronat obj교 Minister

Kultury i Dziedzictwa Narodowego .Na tegoroczny konkurs nap퀉n怨o 228 prac ze szk車 podstawowych, gimnazjw, szk車 ponad gimnazjalnych , o턳odkw szkolno - wychowawczych, domw kultury i innych o턳odkw kultury Zamo턢ia i regionu oraz z partnerskiego

 miasta Bardejov na S쿽wacji.

 

www.edd.com.pl

 

 

 

Po dokonaniu przegl켨u prac jury przyzna쿽 21 rwnorzdnych wyr璨nie nastpuj켧ym uczestnikom konkursu:

 • Zima Dariusz – Warsztat Terapii Zajciowej w Zamo턢iu

 • Monika Szczerba – lat 13 M쿽dzie퓇wy Dom Kultury w Zamo턢iu

 • Micha Polak - lat 12 M쿽dzie퓇wy Dom Kultury w Zamo턢iu

 • Piotr Ga쿸a – Warsztat Terapii Zajciowej w Zamo턢iu

 • Magdalena Kdrak – lat 8 I Spo쿮czna Szko쿪 Podstawowa w Zamo턢iu

 • Karol Adamski - lat 8 I Spo쿮czna Szko쿪 Podstawowa w Zamo턢iu

 • Sylwia Saluk – lat 16, Gimnazjum SOSW w Zamo턢iu

 • Jaros쿪w Bartoszczyk – lat 14 Gimnazjum nr 3 w Zamo턢iu

 • Angelika Bartoszczyk – lat 11 쫤ietlica 쫞odowiskowa w Nieliszu

 • Marika Sienkiewicz – lat 10 Szko쿪 Podstawowa w Z쿽jcu

 • Jakub Szumowski – lat 7 M쿽dzie퓇wy Dom Kultury w Zamo턢iu

 • Tomasz Skrka - Warsztat Terapii Zajciowej w Zamo턢iu

 • Agata Michorowska - lat 13 Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobra펝i w Zamo턢iu

 • Aleksandra 즭siak - lat 13 Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobra펝i w Zamo턢iu

 • Paula Tetych - lat 10 Osiedlowy Dom Kultury „Okr켫lak” w Zamo턢iu

 • Paulina Korneluk - lat 17 Osiedlowy Dom Kultury „Okr켫lak” w Zamo턢iu

 • Patrycja Sosnowska - lat 16 Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lub.

 • Zuzanna Byra - lat 10 Szko쿪 Podstawowa nr 3 w Tomaszowie Lub.

 • Julia Karwat - lat 10 Szko쿪 Podstawowa nr 9 w Zamo턢iu

 • Patrycja Michoska – lat 12 Szko쿪 Podstawowa nr 9 w Zamo턢iu

 • Barbora Vojtusova – lat 10 ZUS M.Vileca, Bardejov (S쿽wacja)

fot.Janusz Zimon

Monika Szczerba

 

fot.Janusz Zimon

Piotr Ga쿸a

 

fot.Janusz Zimon

Micha Polak

                                                

fot.Janusz Zimon fot.Janusz Zimon fot.Janusz Zimon

                                                                                                                                                                                                                                                                                 fot.Janusz Zimon


 

"쫁IAT POEZJI 쪷IEWANEJ MARKA GRECHUTY "


 

Dnia 10.09.2010 r. o godz. 14.00. w Biurze Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej  otwarta zostanie pokonkursowa wystawa prac

 dzieci i m쿽dzie퓓 "쫤iat poezji 턯iewanej Marka Grechuty".

Wystawa odbywa si w zwi콄ku z realizacj projektu "Zamo뜻 - letni salon sztuki Lubelszczyzny" w ramach regionalnego Projektu Operacyjnego WL 2007-2013 i towarzyszy Zamojskiemu Festiwalowi Kultury im. Marka Grechuty. Celem konkursu jest upamitnienie

osoby Marka Grechuty, znakomitego poety , pie턭iarza i kompozytora, ktry urodzi si w Zamo턢iu i przez pewien czas tutaj mieszka. Rozbudzanie zainteresowa poetyckimi walorami twrczo턢i tego wybitnego artysty. Utrwalenie za pomoc plastycznych 턳odkw,

pikna poezji zawartej w utworach wykonywanych przez Marka Grechut.

Na konkurs organizowany przez Biuro Wystaw Artystycznych - Galeri Zamojsk nap퀉n怨o

150 prac ze szk車 podstawowych, gimnazjw, szk車 ponad gimnazjalnych i o턳odkw szkolno - wychowawczych Zamo턢ia i regionu.

Z uwagi na walory artystyczne jury przyzna쿽 nastpuj켧e nagrody:

 

I nagroda

- Daniel Z켦ek, lat 9 Szko쿪 Podstawowa nr 3 w Zamo턢iu

 

II nagroda

- Dariusz Mo쿭och, kl. II Gimnazjum - Specjalny O턳odek Szkolno-Wychowawczy w Zamo턢iu

 

III nagroda

- Agnieszka Pierzcha쿪, lat 13 M쿽dzie퓇wy Dom Kultury w Zamo턢iu,

 

wyr璨nienia:

 • Marzena Raczyska, kl.II Gimnazjum - SOSW w Zamo턢iu

 • Karol Ko쿽dziejczuk, kl.V Szko쿪 Podstawowa - SOSW w Zamo턢iu

 • Natalka 칤jewska, lat 10 Klub Garnizonowy w Zamo턢iu

 • Kinga Kycko, lat 7 Szko쿪 Podstawowa w Barchaczowie

 • Marcin Czop, kl. II Gimnazjum - SOSW w Zamo턢iu

 • Ewelina Krasnopolska, lat 10 Szko쿪 Podstawowa w Skierbieszowie

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                                                         fot.Janusz Zimon

 


 

 

                      

 

 

 

Plener wsp車finansowany ze 턳odkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze 턳odkw Bud풽tu Pastwa, w ramach Programu S켽iedztwa Polska-Bia쿽ru-Ukraina INTERREG IIIA /TACIS CBC 2004-2006

pn. " XXII Midzynarodowy Plener Ilustratorw Zwierzyniec 2006"

 

 

 

 

 

XXII Midzynarodowy Plener Ilustratorw i prezentacje wystaw ilustracji w BWA Galerii Zamojskiej

 

W dniach od 10 do 24 wrze턭ia 2006r. odby si kolejny Midzynarodowy Plener Ilustratorw, organizowany przez BWA Galeri Zamojsk.  Plener po턻icony by bohaterom twrczo턢i Miguela de Cervantesa, w rocznic 400 lat od pierwszego wydania powie턢i p.t. "Przemy턫ny szlachcic Don Kichote z Manczy". Uczestnikami pleneru byli znani polscy arty턢i ilustratorzy, m.in. Janusz Stanny, Wanda i Bogus쿪w  Orliscy, Franciszek Ma턫uszczak, Artur Go녠biowski a tak풽 arty턢i z Ukrainy. Podczas pleneru przewidziano szereg atrakcji, m.in. sesje artystyczne pod has쿮m "Rycerz Smtnego Oblicza" i "Sesja o wiatrakach", wycieczka po Roztoczu szlakami Brata Alberta Chmielowskiego, projekcja filmu fabularnego opartego na motywach powie턢i Cervantesa p.t. "Don Kichote. Plener jak i wydawnictwo poplenerowe zosta쿽 objte honorowym patronatem Ambasady Krlestwa Hiszpanii i odby쿽 si w o턳odku wypoczynkowym "Jod쿪"  w Zwierzycu.

 

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                 Jerzy  Tyburski

 


 

 

 

Midzynarodowy Plener Ilustratorw - '' Stanis쿪w Wyspiaski - Legenda M쿽dej Polski ''

BWA Galeria Zamojska.

 

W zwi콄ku z setn rocznic 턬ierci Stanis쿪wa Wyspiaskiego - najwybitniejszego artysty okresu M쿽dej Polski - rok 2007 og쿽szony zosta rokiem tego niezwyk쿮go Polaka. Stanis쿪w Wyspiaski by twrc bardzo wszechstronnym, obok malarstwa, grafiki i scenografii zajmowa si pisaniem poezji i dramatw. Najwybitniejszym i najbardziej znanym jest dramat p.t.''Wesele''

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska staraj켧 si uczci obchody jubileuszu , postanowi쿽 tegoroczny XXIII Midzynarodowy

Plener Ilustratorw zorganizowa pod has쿮m "Stanis쿪w Wyspiaski - legenda M쿽dej Polski''.

Na plenerze, ktry odbywa si bdzie w Zwierzycu na Zamojszczy펝ie w dniach od 26sierpnia do 9 wrze턭ia br., spotkaj

si przedstawiciele r璨nych 턳odowisk i pokole , reprezentuj켧y r璨ne kierunki i style, arty턢i z Polski i Ukrainy,

m.in. prof. J.Stanny, J.Kapusta, Z.Witwicki, S.O웁g, W.i B.Orliscy, J.Marcolla, V.Stetsula, S.Mikhnovskij i inni.

Przez dwa tygodnie ilustratorzy bd szukali inspiracji w bogatym dziele, jakie pozostawi po sobie Stanis쿪w Wyspiaski.

Prace z tegorocznego pleneru w postaci wystawy poplenerowej, mo퓆a bdzie obejrze we wrze턭iu przysz쿮go roku, w czasie

 trwania kolejnego pleneru.

 

Plener zorganizowano ze 턳odkw Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 


 

 

"Ocali od zapomnienia "- promocja albumu ilustracji.

BWA Galeria Zamojska zaprasza na promocj nowego albumu ilustracji zatytu쿽wanego

"Ocali od zapomnienia ",z udzia쿮m autora tekstu - poety Piotra Linka i Marka Grechuty - we wspomnieniach ,

dnia 10 wrze턭ia o godz.12.00, w siedzibie BWA Galerii Zamojskiej.

 

 

 

 

"Ocali od zapomnienia "-to nowy album ilustracji, powsta퀉 po ubieg쿽rocznym XXV Midzynarodowym Plenerze Ilustratorw, ktry po턻icony by pie턭iarzowi

-Markowi Grechucie i jego poezji 턯iewanej. Twarda oprawa, na pierwszej stronie ilustracja Janusza Kapusty p.t. "Grechuta - Zamo뜻". Tekst o Grechucie - Piotr Linek.

Wewn켾rz 26 barwnych reprodukcji ilustracji, artystw ilustratorw m.in.

Janusza Kapusty, Mariana Nowiskiego, Andrzeja Heidricha, Franciszka  Ma턫uszczaka, Adama Niklewicza, Marka Terleckiego.

 

 

 

Wydawca: Miasto Zamo뜻, BWA Galeria Zamojska.

 

 

Jerzy Tyburski

 

Adam Niklewicz

 

Janusz Kapusta

 

Zbigniew Ko쿪czek

Aleksandra Michalska-Szwagierczak

Henryk Szkutnik

 

fot.Janusz Zimon

fot.Janusz Zimon

fot.Janusz Zimon

                                                                                                                                                                                                                                           fot.Januz Zimon

 


 

POPLENEROWA WYSTAWA ILUSTRACJI

"Ocali od zapomnienia"

 

 

 

"Poeta s쿽wa, d펧iku i obrazu.

Osobowo뜻 kszta퀃uje si w korespondencji z autorytetami. Marek Grechuta niew켾pliwie mia swoje fascynacje literackie, muzyczne, plastyczne. Ale w pewnym sensie, jako artysta w쿪턭ie, by pierwszy i ostatni. Z nikim nieporwnywalny. Z tych ktrzy opieraj si wszelkim prbom klasyfikacji. Na scenie oszczdny, nieruchomy, rezygnuj켧y z gestw, wokalnych ozdobnikw,         

 a jednak wyzwalaj켧y indywidualne i zbiorowe emocje mi쿽턭ikw jego talentu." "Artysta rodzi si z miejsc. Zamojska Starwka, architektura miasta idealnego, Ratusz, Kolegiata, os쿽neczniony renesansowy Rynek Wielki, ch농d arkad, podwrkowe

zakamarki szczepi퀉 zachwyt nad 턻iatem i wra퓄iwo뜻 na pikno przysz쿮go artysty. Po latach potwierdzi to w jednej ze swych pie턭i z p퀉ty" Niezwyk쿮 miejsca":

 

                Z dala od g농wnych traktw, gdzie na mapy skraju,

                Na po퀅dniowo-wschodnich rubie풹ch polsko턢i,

                Stoi senna zjawa, jak widok prosto z raju

                 Owoc hetmaskiej wiedzy, mocy i m켨ro턢i.

                       ("Gdzie na skraju mapy")"

                Piotr Linek (fragmenty z albumu ilustracji)

 

Uczestnicy wystawy: El풺ieta Gnyp, Andrzej Heidrich, Janusz Kapusta, Zbigniew Ko쿪czek, Wojciech Ko퀉szko,

Halina Ku퓆icka, Bart쿽miej Ku펝icki, Dariusz 즩kasik, Franciszek Ma턫uszczak, Aleksandra Michalska Szwagierczak,

Serhij Michnowski, Adam Niklewicz, Marian Nowiski, Urszula Olczyska, Wanda Orliska, Bogus쿪w Orliski,

Zbigniew Osiski, Stanis쿪w O웁g, Dariusz Piekut, Joanna S퀅pska, Stanis쿪w Stach, Wo쿽dymir Stetsula, Henryk Szkutnik,

Marek Antoni Terlecki, Jerzy Tyburski, Wojciech Zembrzuski.

 

Wystawa jest pok쿽siem XXV Midzynarodowego Pleneru Ilustratorw-Kawczynek-2009.

 

Patronat Honorowy-Marcin Zamoyski-Prezydent Miasta Zamo뜻.

 

 

 

 

Dariusz 즩kasik

 

Janusz Kapusta

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            fot.Janusz Zimon

 


 

 

  Adam Niklewicz - poeta w stroju grafika.

  

"Sztuka Adama Niklewicza nic nie straci쿪 ze s쿽wiaskiej, poetyckiej mikko턢i, obecnej w pastelowych i wysmakowanych ilustracjach. Wystawa prezentowana w Zamo턢iu to rwnie symboliczny powrt artysty po latach, do rodzinnego Zamo턢ia.

Prezentowane na wystawie ilustracje ukazuj ogromn skal mo퓄iwo턢i Niklewicza, umiejtno뜻 odniesienia si do bie엽cych wydarze globalnych. Subtelne ilustracje przygotowywane do presti퓇wych amerykaskich wydawnictw, 퓓j swoim odrbnym

 i osobnym 퓓ciem. Dzieje si tak dziki ogromnemu talentowi, sumie nagromadzonych do턻iadcze i perfekcyjnemu

warsztatowi, dojrza쿮go ju artysty."

                                                                                                                                                                                   Jerzy Tyburski.

 

 

Adam Niklewicz urodzi si w Hrubieszowie, mieszka w Zamo턢iu i jest absolwentem Liceum Plastycznego w Zamo턢iu.

W 1983 roku wyemigrowa do USA. Bezpo턳ednio po ukoczeniu studiw na wydziale ilustracji w Washington University

w St. Luis w stanie Missouri przenis si do Nowego Jorku,  gdzie od 1989 roku prowadzi studio ilustracji. W okresie 20 lat

dzia쿪lno턢i ilustratorskiej, wykona niezliczon ilo뜻 zamwie dla najwikszych magazynw, gazet i wydawnictw amerykaskich. W턳d nich znajduj si: Time, Newsweek, Business Week, New York Times. Jego prace by퀉 wielokrotnie wyr璨niane w publikatorach bran퓓 wydawniczej, takich jak: Print Magazine, Comunication Arts Magazine, Idea Magazine

(Tokio, Japonia).  W roku 2006 Adam Niklewicz ukoczy studia podyplomowe w dziedzinie rze펉y w State University of New York. Jego prace rze펉iarskie by퀉 reprodukowane i omawiane w min. New York, Time' sie,  ARTNews, Sculpture Magazine

( a w Polsce w Obiegu i Formacie). Adam Niklewicz meszka, wraz z 퓇n Gra퓓n pod Nowym Jorkiem

w stanie Connecticut. Tam te od dziesiciu lat wyk쿪da ilustracj na uniwersytecie stanowym.

 

BWA Galeria Zamojska zaprasza na otwarcie wystawy ilustracji Adama Niklewicza p.n. "Pomys퀉"

dnia 20 sierpnia o godz.17.00.Wystawa czynna do dnia 30 wrze턭ia w godz.10-17.

 

 

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                                            fot.Janusz Zimon

 


 

XXVI Midzynarodowy Plener Ilustratorw -"Inspiracje fredrowskie"

BWA Galeria Zamojska jest organizatorem kolejnego XXVI Midzynarodowego Pleneru Ilustratorw, ktry odbdzie

si w Kawczynku na Zamojszczy펝ie w dniach 19-28 sierpnia.

 

Tematem tegorocznego pleneru bdzie posta i twrczo뜻 literacka Aleksandra Fredry. Przodkowie Aleksandra Fredry

byli w쿪턢icielami kilku maj켾kw na Zamojszczy펝ie, w s켽iedztwie Ordynacji Zamojskiej. Aleksander Fredro by tu czstym go턢iem i niewykluczone 풽 wydarzenia, ktre tutaj mia퀉 miejsce, oraz zas퀉szane historie, sta퀉 si kanw dla jego utworw.

Tak wic autor m.in ."Zemsty"," Ma쿾y w k켺ieli", "Paw쿪 i Gaw쿪" stanie si inspiracj artystw-ilustratorw. Podczas pleneru planowana jest wycieczka-턫adami Aleksandra Fredry. W plenerze swj udzia zapowiedzieli m.in. Janusz Stanny, Marian Nowiski, Adam Niklewicz,Bogus쿪w i Wanda Orliscy, Dariusz 즩kasik, Dariusz Piekut, Sergiej Michnowski (Ukraina).

 

Wystawa poplenerowa z towarzysz켧ym jej katalogiem, odbdzie si w przysz퀉m roku, podczas kolejnego pleneru ilustratorw.

 

Honorowy Patronat-Krzysztof Grabczuk-Marsza쿮k Wojewdztwa Lubelskiego, Marcin Zamoyski-Prezydent Miasta Zamo뜻.

 

Miejsce pleneru-Kawczynek

 


 

 

 "OBRAZ W WITRYNIE"

 

Otwarcie dnia 15 lipca o godz.16.00, w siedzibie Restauracji "Padwa"ul. Staszica 23 (przy Rynku Wielkim).   www.padwa.pl

 

Na wystawie inauguracyjnej prezentowane bd dwa p농tna zamojskiej artystki Gabrieli 즭ko, z cyklu "Pejza풽 roztoczaskie".

 

"Inicjatywa Rady Programowej BWA Galerii Zamojskiej ma na celu cykliczn promocj zamojskiego 턳odowiska plastycznego.

Wniesie tak풽 now jako뜻 estetyczn do witryn zaprzyja펝ionej restauracji, umiejscowionej przy jednym z najpikniejszych

 rynkw na 턻iecie, jakim jest Rynek Wielki w Zamo턢iu. Sztuka bli풽j odbiorcy jak i podnoszenie poziomu estetycznego naszego spo쿮czestwa, leg퀉 tak풽 u podstaw naszej inicjatywy. Natomiast has쿽 "Zamo뜻-Miastem Galerii Sztuki"- wydaje

si niezwykle zasadne w obliczu drapie퓆ie otaczaj켧ej nas estetyki kiczu i spadku zainteresowania sztuk."

                                                                                                                                                                               Jerzy Tyburski.

Zapraszamy!

Patrnat medialny-Portal "Zamosconline",Tygodnik Zamojski, Zamojska Telewizja Kablowa.

 

 

                                                                                                                                                                              fot.Janusz Zimon


 

 

Kolekcja ilustracji BWA Galerii Zamojskiej, licz켧a ju ponad 3 tys.oryginalnych dzie sztuki, zosta쿪 wzbogacona nowymi nabytkami.  Dziki pozytywnie rozpatrzonemu wnioskowi, z쿽퓇nemu w ramach Mecenatu Pastwa

w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozyskali턬y prace wybitnych  polskich ilustratorw.

S w턳d nich m.in. prace Janusza Stannego, Zdzis쿪wa Witwickiego, Jzefa Wilkonia,  Antoniego Boratyskiego,

Wandy i Bogus쿪wa Orliskich, Krzysztofa Zacharowa.

 

To istotne wydarzenie przyczyniaj켧e si do wzbogacenia kolekcji BWA Galerii Zamojskiej

 

fot.Janusz Zimon

Antoni Boratyski

 

fot.Janusz Zimon

Antoni Boratyski

 

fot.Janusz Zimon

Wanda Orliska

 

fot.Janusz Zimon

Jzef Wilko

fot.Janusz Zimon

Zdzis쿪w Witwicki

fot.Janusz Zimon

Bogus쿪w Orliski

                                                                                                                                                                                                                          fot.Janusz Zimon


                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

BWA - GALERIA ZAMOJSKA W PRESTI츾WYM GRONIE ...

 

 

BWA - Galeria Zamojska znowu znalaz쿪 si w presti퓇wym gronie 10 galerii, bior켧ych udzia w rankingu dziennika

"Rzeczpospolita" p.n. "Kompas Sztuki".

Nale퓓 podkre턫i, 풽 nale퓓my do bardzo w켽kiej grupy, ktrej decyzje pomog wyznaczy kierunki rozwoju rynku sztuki

polskiej. Wcze턭iejsze rankingi spotka퀉 si z ogromnym zainteresowaniem zarwno ze strony mediw jak i 턳odowisk zwi콄anych ze sztuk. Ka풼a instytucja podaje 10 nazwisk najwa퓆iejszych, jej zdaniem wsp車czesnych artystw polskich

(obecnych na rynku od 1945r. ,퓓j켧ych i nie퓓j켧ych, uprawiaj켧ych r璨ne dyscypliny). Ranking bdzie zamieszczony

w "Rzeczpospolitej" w dziale "Moje Pieni켨ze", na pocz켾ku marca.

 

                                                                        

 

Fryderyk Chopin - muzyka i malarstwo - romantyczna synteza sztuk

                                         

    

 

 

      "Tematem XIX Oglnopolskiego Pleneru Ilustratorw - Krasnobrd 2003-by쿪 posta wybitnego

      kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina. Sylwetka mistrza muzyki okresu romantyzmu, jakim

      by Fryderyk Chopin ,kojarzy si g농wnie z d펧ikami ulotnej muzyki fortepianowej. Wyobra풽nie

      o jego 퓓ciu daj jedynie wspomnienia bliskich Chopinowi , jak listy pisane przez niego samego .

      Arty턢i ilustratorzy z wielkim szacunkiem i rozmys쿮m odnie턫i si do tematu , bior켧 jednocze턭ie

      pod uwag odmienn specyfik zagadnienia . Mimo, 풽 temat okaza si trudny , wart by podjcia

      ze wzgldu na unikatowy i nietuzinkowy charakter postaci wielkiego kompozytora."

                                                                                 

                                                                                                                                             Jerzy Tyburski

                                                                                                

Wystawie towarzyszy katalog z barwnymi ilustracjami uczestnikw pleneru (m.in.Janusz Stanny, Zdzis쿪w Witwicki, Franciszek Ma턫uszczak,

Stanis쿪w Pasieczny ) ,z tekstem Ma쿲orzaty Dybowskiej p.t. "Fryderyk Chopin w krgu przyjaci車-artystw".

Katalog w cenie-20 z.

 

Wystawa czynna od 3 do 31 lipca.

 

 

fot.Janusz Zimon

Janusz Stanny

fot.Janusz Zimon

Stanis쿪w Pasieczny

 


 

 

MASKA TEATRALNA

 

„MASKA TEATRALNA”, to konkurs plastyczny adresowany do dzieci i m쿽dzie퓓 z r璨nych typw szk車 i placwek

o턻iatowo- wychowawczych, dzia쿪j켧ych na terenie Zamo턢ia i regionu.

Organizatorem konkursu i wystawy pokonkursowej , od I edycji w 2000 roku, jest Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska.

Wystawa prezentuj켧a prace konkursowe towarzyszy Zamojskiemu Latu Teatralnemu, ktre zaliczane jest do presti퓇wych imprez kulturalnych, odbywaj켧ych si w naszym mie턢ie.

W tegorocznej edycji konkursu wzi怨y udzia nastpuj켧e placwki szkolne i pozaszkolne (w nawiasach wymienione s nazwiska nauczycieli oraz instruktorw, pod kierunkiem ktrych powstawa퀉 prace bior켧e udzia w konkursie):

Szko쿪 Podstawa w Hedwi퓓nie, ( Beata Weso쿽wska), Szko쿪 Podstawowa nr 2 w Zamo턢iu (Czes쿪w Kozak), Szko쿪 Podstawowa nr 7

w Zamo턢iu (Halina Zielonka), Szko쿪 Podstawowa nr 9 w Zamo턢iu (Iwona Oleszczuk-Tyto), Szko쿪 Podstawowa nr 3 w Tomaszowie Lubelskim (Iwona Jdruszko), Gimnazjum w 즑bukach I (Joanna Tomczyk), Gimnazjum Publiczne w Zwierzycu (Joanna Bekier),

Gimnazjum nr 1 w Bi쿲oraju (Urszula Olczyska), Gimnazjum Powiatowe nr 2 w Bi쿲oraju (Alina Dzido), Gimnazjum nr 5 w Zamo턢iu

(Agnieszka Frykowska), Zesp車 Szk車 Oglnokszta쿬켧ych nr 1 w Tomaszowie Lubelskim (Marzanna Mucha), Zesp車 Szk車

Oglnokszta쿬켧ych w Krasnobrodzie (Halina Gontarz), Specjalny O턳odek Szkolno – Wychowawczy w Zamo턢iu (Barbara 즩czka),

 Warsztat Terapii Zajciowej w Zamo턢iu (Jacenty Pietra, Katarzyna Badach, Beata Rodzik, Aleksandra Wawszczyk),

M쿽dzie퓇wy Dom Kultury w Zamo턢iu (Iwona Oleszczuk-Tyto).

 

 

Spo턳d uczestnikw konkursu wy쿽niono 10 laureatw, ktrym przyznano 3 pierwsze nagrody , 6 drugich oraz jedno wyr璨nienie.

 

 

 

 3 rwnorzdne I nagrody:

 Robert Baran, Warsztat Terapii Zajciowej w Zamo턢iu

 Dominika Muca, Gimnazjum Powiatowe nr 2 w Bi쿲oraju

Tomasz Podolak, Liceum Oglnokszta쿬켧e w Krasnobrodzie

 6 rwnorzdnych II nagrd:

 Justyna Wojczuk, Warsztat Terapii Zajciowej w Zamo턢iu

 Jagoda Stelmach, Gimnazjum nr 1 w Bi쿲oraju

 Justyna Anasiewicz, Warsztat Terapii Zajciowej w Zamo턢iu

 El풺ieta Chwastowska, Specjalny O턳odek Szkolno - Wychowawczy w Zamo턢iu

 Marta Ci켫쿽, Szko쿪 Podstawowa nr 3 w Tomaszowie Lub.

 Mateusz Ba쿸a, Gimnazjum nr 5 w Zamo턢iu

 

 1 wyr璨nienie:

 Dominik Grymuza, Szko쿪 Podstawowa nr 2 w Zamo턢iu

 

Ze wzgldu na du풽 zainteresowanie odbiorcw , jakim cieszy퀉 si poprzednie wystawy , obecna trwa bdzie od 18 czerwca – dnia uroczystego otwarcia, po낢czonego z wrczeniem nagrd - do koca sierpnia 2010 r.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   fot.Janusz Zimon


 

   "Percorsi  Espressivi - Sugestywne 쫈ie퓃i"

 

Wystawa Zbiorowa Artystw W쿽skich Stowarzyszenia IdeArtecav

(centrum sztuk wizualnych) w Pizie

 

           Honorowy patronat - Marcin Zamoyski-Prezydent Miasta Zamo뜻,

 

Wystawa czynna do 30 lipca, w godz.10.00 - 17.00. Wystawa odbdzie si podczas Festiwalu Kultury Wloskiej,

organizowanego w Zamo턢iu w ramach wymiany midzy 턳odowiskiem zamojskich artystw plastykw z artystami

턳odowiska miasta Pizy. Du퓓m zaanga퓇waniem w organizacj wymiany, wykaza쿪 si artystka wywodz켧a

si z naszego 턳odowiska, obecnie mieszkaj켧a we W쿽szech - Joanna Brze턢iska-Riccio.Jak pisze w katalogu  Mimmo Corrado:" Ka풼a z prac jest wyrazem indywidualnej ekspresji ka풼ego z uczestnikw i zosta쿪 wybrana bez konkretnego wsplnego w켾ku, ale z konkretnym zamiarem skupienia uwagi na poszczeglne 턢ie퓃i artystyczne."

 
Poczstunek podczas wernisa퓎-Restauracja "Padwa" Marianny Fostakowskiej.
 
Patronat medialny: Zamosconline, Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia, Gazeta Miasta,
Gazeta Zamojska, Dziennik Wschodni, Extra Zamo뜻, Katolickie Radio Zamo뜻,
Zamojska TV Internetowa, Zamojska Telewizja Kablowa.
Zapraszamy!

 

Joanna Brze턢iska - Riccio

Franco Cappelli

Mimmo Corrado

 

 

 

Stowarzyszenie IdeArtecav (centrum sztuk wizualnych) dziaa w Pizie od okolo10 lat.

Wspiera i organizuje w Toskanii liczne wydarzenia artystyczne o du퓓m znaczeniu kulturowym. Nale엽 do nich Przeglad Sztuki Wsp車czesnej "PisArt Expo", ktry od dwch lat odbywa si w siedzibie Ex Stazione Leopolda

w Pizie. W tym roku w wystawie wzili udzia arty턢i z W쿽ch i zza granicy. Specjalne miejsce zostalo zadedykowane wlanie sztuce polskiej reprezentowanej przez 21 artystw z miasta Zamoscia.

Stowarzyszenie organizuje rownie wystawy zbiorowe i indywidualne cz쿽nkw IdeArte i nie tylko, we wsp車pracy zarwno z innymi stowarzyszeniami jak i wladzami lokalnymi oraz osobami prywatnymi. Zakladajc owocn i trwa wymian kulturowa oraz obustronne poznanie sie - wyraz wsplnej woli zarwno artystw jak i administratorw lokalnych , obecno뜻 polskich artystw na „PisArt Expo” edycja 2010 byla wstpem do obecnej wystawy “Percorsi Espressivi”. Wystawa ta oraz partnerstwo - rwnie dziki zaangaowaniu artystki i czlonkini IdeArte Joanny Brzecinskiej - Riccio - jest czeci ambitnego projektu wsplpracy i promocji wymiany artystycznej i kulturalnej pod patronatem UM i Prezydenta miasta Zamocia i organizowanym przez BWA Galeria Zamojska oraz Stowarzyszenie IdeArte z Pizy pod patronatem UM w Pizie  Ka풼a z prac jest wyrazem indywidualnej ekspresji ka풼ego z uczestnikw

i zosta쿪 wybrana bez konkretnego wsplnego w켾ku, ale z konkretnym zamiarem skupienia uwagi na poszczeglne cieki artystyczne. Calo to cige przeplatanie sie powszednoci i fantazji, inspiracji twrczych, wizji onirycznych

i konkretnosci. Celowo zaproponowane bez podania jakiejkolwiek interpretacji pozostawiaj wolno odbiorcy

na osobiste reakcje i refleksje bez adnych ogranicze.

Dzikuj켧 wszystkim, ktrzy przyczynili si do realizacji tego wydarzenia, wyrazam nadzieje plynaca z glebi serca,

ze stanie si ono stabilnym i trwaym punktem odniesienia i konfrontacji; a dialog, ktry obejmuje narody, kultury

i zamiowania urzeczywistni si jako wspania쿮 턻ito, gdzie wszyscy mog si spotka i cieszy wspln pasj

i miloci i sztuki.

                                                                                                                                                                                       

Associazione IdeArtecav Pisa
Il Presidente

Mimmo Corrado


 

L’Associazione IdeArtecav (centro arti visive) di Pisa opera da circa 10 anni.

Promuove ed organizza in Toscana numerosi eventi artistici di grande rilievo culturale. Tra questi, la Rassegna d’Arte Contemporanea “PisArt Expo” che da due anni viene allestita presso la sede dell’Ex Stazione Leopolda di Pisa.

Quest’anno hanno partecipato alla rassegna artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero. Uno spazio particolare era proprio dedicato all’arte polacca rappresentata da ben 21 artisti provenienti dalla città di Zamosc.

L’Associazione cura anche collettive e personali per i soci e non solo, in collaborazione sia con altre associazioni sia con Enti Locali e soggetti privati.

Con la premessa di un proficuo e duraturo scambio culturale e di conoscenza espressamente voluto sia dagli artisti che dagli amministratori locali, la presenza dell’arte polacca alla Rassegna “PisArt Expo” edizione 2010 è stato il preludio all’evento “Percorsi Espressivi”.

Una collettiva e un gemellaggio - merito anche dell’impegno dell’artista e socia di IdeArte Joanna Brzescinska-Riccio - che s’inserisce in un ambizioso progetto di collaborazione, promozione, scambi artistici e culturali, patrocinata dal Comune e dal Sindaco di Zamosc, organizzata dalla galleria BWA Galeria Zamojska e dall’Associazione IdeArte di Pisa con il Patrocinio del Comune di Pisa.

Ciascuna opera, espressione individuale di ogni artista è stata scelta senza un preciso filo conduttore, ma con il preciso intento di fermare l’attenzione sul percorso artistico individuale. Tutto, nel continuo alternarsi di quotidianità

e fantasia, estro creativo, visione onirica e concretezza. Intenzionalmente proposte senza fornire alcuna chiave di lettura ma lasciando libero l’interlocutore delle proprie personali reazioni e riflessioni senza limitazione alcuna.

Ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento, auspico dal profondo del cuore, che questo diventi sempre più un punto stabile e duraturo di riferimento e confronto; ed il dialogo che coinvolge popoli, culture e passioni si concretizzi in una stupenda festa, dove tutti possano incontrarsi ed esultare nella comune passione e amore per l’Arte.


 

Associazione IdeArtecav Pisa

Il Presidente

Mimmo Corrado

 

fot.janusz zimon

 

fot.janusz zimon

 

fot.janusz zimon

 

fot.janusz zimon

 

fot.janusz zimon

 

fot.janusz zimon

 

fot.janusz zimon

 

fot.janusz zimon

 

fot.janusz zimon

 

fot.janusz zimon

 

fot.janusz zimon

 

fot.janusz zimon

 

fot.janusz zimon

 

fot.janusz zimon

 

fot.janusz zimon

 

fot.janusz zimon

                                 fot.Janusz Zimon

 

 

 


 

 

BWA Galeria Zamojska

zaprasza na koncert muzyczny

Zespo퀅 Instrumentw Dawnych Altri Stromenti,

22 maja o godz.19.30.

Koncert odbdzie si w ramach III Zamojskich Muzykalii 2010-Chopin w Zamo턢iu.

Romantyczna synteza sztuk zaakcentowana bdzie wystaw prac malarskich

Leszka Firka-artysty muzyka,lidera zespo퀅 Altri Stromenti.

Serdecznie zapraszamy!

 

                                                                                                                                                                                                                                             fot.Janusz Zimon

 


 

GIN좧Y 쫁IAT PRZYRODY

 

 

Ilustracja od zarania towarzyszy쿪 cz쿽wiekowi, u쿪twia쿪 mu komunikacj i pomaga쿪  zrozumie 턻iat. Jest rwnie

obecna od pocz켾ku 퓓cia cz쿽wieka, poprzez jego dziecistwo, uzupe쿻ia tekst bajek, ba턭i i przekazw. W 퓓ciu

doros퀉ch  - wzbogaca literatur i teksty publicystyczne. Znamienny jest wsp車czesny dialog kultur prowadzony przez

dzie쿪 artystw ilustratorw. Spory na temat wy퓋zo턢i ilustracji proweniencji Wschodniej i Zachodniej kultury.

Kto lepiej malowa ludzi, zwierzta i czyj styl jest najbardziej rozpoznawalny (Orhan Pamuk).

 

BWA - Galeria Zamojska, posiadaj켧a najwiksz na 턻iecie kolekcj ilustracji, (ponad 3 tys. oryginalnych egzemplarzy) , pielgnuje tradycj powstawania ilustracji, poprzez organizacj plenerw ilustratorw , jak i wystawy po낢czone

z dzia쿪lno턢i edukacyjn .

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                           Jerzy Tyburski

 

 

Prace powsta퀉 na IV Oglnopolskim Plenerze Ilustratorw zorganizowanym  w Su턢u w 1987 roku przez Biuro Wystaw Artystycznych w Zamo턢iu. Zestaw zawiera 33 prace,13 autorw: Waldemar Andrzejewski, Zdzis쿪w Byczek, Jerzy Flisak, Mateusz Gawry, Artur Go녠biowski, Maciej Jdrysik, Halina Ku펝icka, Krystyna Micha쿽wska, Wanda

i Bogus쿪w Orliski, Miros쿪w Pokora, Zbigniew Rychlicki, Anna Stylo-Ginter, Miros쿪w Tokarczyk. Pe쿻e fantazji,

nieskrpowane 풹dn literatur impresje polskich ilustratorw na tematyekologiczne. Podmiotem artystycznej refleksji,

nie pozbawionej czsto humoru i ironii, jest pikno roztoczaskiego krajobrazu nie ska퓇nego niszczycielskim dzia쿪niem

cz쿽wieka. Niektrzy autorzy w swych pracach odwo퀅j si nawet do epoki wielkich  gadw b켨 zwierz켾 legendarnych.

 

Zapraszamy na wystaw!

 

fot.Janusz Zimon

Anna Stylo-Ginter

fot.Janusz Zimon

 

Zbigniew Rychlicki

fot.Janusz Zimon

Anna Stylo- Ginter

 

 


 

Fortalicje XX

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon fot.Janusz Zimon fot.Janusz Zimon

                                                                                                                                                                                                                     Fot.Janusz Zimon


 

  Jacek Sroka

STRA NOCNA   -  OBRAZY Z OSTATNICH LAT

 

 

Jacek Sroka - ur. w 1957 roku w Krakowie. Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Piknych w Krakowie. Dyplom uzyska

 w 1981 roku w pracowni miedziorytu prof. Mieczys쿪wa Wejmana. Aneks z malarstwa w pracowni prof. Jana 쫤iderskiego.

W latach 1981-1989 pracowa jako asystent na macierzystej uczelni. Uprawia malarstwo, grafik i rysunek. W swoim dorobku

ma kilkadziesi켾 wystaw indywidualnych. Bra udzia w wielu pokazach, konkursach i wystawach zbiorowych sztuki polskiej

w kraju i za granic. Jest laureatem wielu nagrd i wyr璨nie m.in. na Biennale Grafiki w Mulhouse (1984), Midzynarodowej Wystawie Miniatury w Toronto (1986),Grafika Atlantycka w Reykjaviku (1987), na Biennale Grafiki w Vaasa (1987).

W roku 1988 zdoby Grand Prix na Biennale Grafiki w Seulu. Jego prace znajduj si w zbiorach muzealnych m.in.: Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Okrgowym im. Leona Wycz車kowskiego w Bydgoszczy, Metropolitan Museum w Nowym Jorku, Albertina w Wiedniu, Museum Prefectoral w Kunamotow Japonii, Bibliotece Narodowej w Pary퓎. W 2001 roku zostaje laureatem presti퓇wej Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza przyznawanej przez Zarz켨 Okrgu Krakowskiego Zwi콄ku Polskich

Artystw Plastykw za najciekawsz indywidualn wystaw prezentowan w Krakowie.

 

"Tragikomedia i groteska.

 

Figuratywne malarstwo Jacka Sroki intryguje, przyci켫a i mobilizuje do obcowania. Swoisty urok tej sztuki upatruj

w drapie퓆ej i groteskowej formie monumentalnych postaci ludzkich czy rozp쿪tanych zwierz켾. Oryginalny rodzaj ekspresji wzmacniany jest czsto soczysto턢i koloru. 칪wio쿽wo뜻 i gestualno뜻 tego malarstwa zmierza w kierunku

ukazania istoty mizerii i niedoskona쿽턢i ludzkiej egzystencji, odzieraj켧 z wszelkiej powierzchowno턢i.

To odarcie naskrka w malarstwie artysty, w sposb werystyczny ukazuje karko쿽mne zmaganie z rzeczywisto턢i,

relacjonuje prawd o kondycji wsp車czesnego cz쿽wieka, ktry chcia by bogiem. Malarstwo Sroki, mimo dalekich

pokrewiestw z szerokim nurtem ekspresji(np. Francis Bacon), dryfuje na oddzielnej, ale jak풽 istotnej wyspie

wsp車czesnego malarstwa."

                                                                                                                                                                                      Jerzy Tyburski.

 

KOORDYNATOR WYSTAWY GALERIA LABIRYNT W KRAKOWIE  www.labirynty.art.pl

 

 

Socialo - politico -2009

 

Pan Krowi -2004

 

Stra nocna - 2007

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                                                 fot.Janusz Zimon


 

"Dyplom-2010"

 

Wystawa czynna w dniach od 10 kwietnia do 4 maja,

w siedzibie BWA Galerii Zamojskiej.

 

 

Pokazy dokona m쿽dych adeptw sztuki, kocz켧ych edukacj w Zamojskim Liceum Plastycznym, to ju pikna tradycja.

W tym roku bdzie mo퓆a ogl켨a prace powsta쿮 w trzech pracowniach - Ceramiki, Reklamy Wizualnej i Snycerstwa.

 

Nauczyciele prowadz켧y pracownie:

-Ceramika-Bart쿽miej Sczawa,

-Snycerstwo-Wojciech Duklewski, Tomasz Be쿮ch,

-Reklama Wizualna-Pawe Malczenko.

 

 

     fot.Janusz Zimon

 

      fot.Janusz Zimon

 

   fot.Janusz Zimon

 

  fot.Janusz Zimon

 

                                                             
fot.janusz zimon fot.janusz zimon fot.janusz zimon fot.janusz zimon fot.janusz zimon

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                            fot. Janusz Zimon

 

 


 

 

JAN POPEK

1942-1980

 

Jan Popek urodzi si 29 stycznia 1942 roku w Korytynie na Zamojszczy펝ie. Od dziecistwa przejawia du풽

zainteresowanie plastyk. Wybra Pastwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamo턢iu. W szkole tej pobiera lekcje

rysunku, grafiki i malarstwa u W쿪dys쿪wa 칤rkowskiego, Feliksa Podobiskiego, Stanis쿪wa Surdackiego. Po ukoczeniu szko퀉 w 1961 roku zda egzaminy do Akademii Sztuk Piknych w Warszawie. Studia artystyczne Jana Popka na Wydziale Malarstwa i Grafiki przypadaj na lata 1961-1967. Mistrzami m쿽dego malarza, podczas studiw, byli tacy profesorowie jak: Aleksander Rafa쿽wski, Andrzej Jurkiewicz, Artur Nacht - Samborski, Andrzej Rudziski i Jzef Pakulski.

Po uzyskaniu dyplomu w 1967 roku Jan Popek zatrudni si w szkole, do ktrej kiedy uczszcza, czyli do PLSP

 w Zamo턢iu. Nastpnie przenis si do Lublina, gdzie pracowa w III Liceum Oglnokszta쿬켧ym im. Unii Lubelskiej.

W 1973 roku podj교 prac w charakterze wyk쿪dowcy malarstwa i rysunku w Instytucie Wychowania Plastycznego UMCS

 w Lublinie. Dwa lata p撰niej uzyska tytu adiunkta. Zmar 25 grudnia 1980 roku. Pogrzeb, na ktry przyby퀉 rzesze przyjaci車, studentw i kolegw, odby si 30 grudnia. A do 턬ierci kontynuowa prac pedagogiczn na UMCS, nauczaj켧 rysunku

i malarstwa. Organizowa liczne wystawy indywidualne oraz uczestniczy w wielu wystawach zbiorowych w kraju

i za granic. Wystawa z 1973 roku by쿪 jedn z najwa퓆iejszych w jego dorobku artystycznym, za ktr autor zosta

nagrodzony, nagrod za najlepsz wystaw indywidualn, zorganizowan w 1973 roku w wojewdztwie lubelskim.

Dopiero w Lublinie jego artystyczna sylwetka dojrza쿪 do twrczo턢i w pe쿻i 턻iadomej. Tu powsta퀉 najznakomitsze

obrazy, tak unikatowe i rozpoznawalne dla znawcw sztuki naszego regionu. Jan Popek kocha 퓓cie i malowanie.

 

 

 

"O legendzie Jana Popka - artysty, pedagoga, postaci charyzmatycznej- bardzo czsto s퀉sza쿮m, z opowie턢i

moich starszych przyjaci車 artystw, kiedy zwi콄anych z zamojskim Liceum Plastycznym.

Wiele w tych wspomnieniach fascynacji zarwno bogat osobowo턢i  jak i nowatorsk, oryginaln postaw

twrcz tego artysty.Zasadniczo zosta Jan Popek zapamitany jako twrca, ktry odcisn교 na swych podopiecznych

ogromne pitno. Przejawia쿽 si to przede wszystkim w pe쿻ej pasji osobowo턢i zarwno artysty, jak i pedagoga oddanego wpajaniu m쿽dym adeptom sztuki tajnikw twrczo턢i. Genialny talent i ci켫쿪 pasja twrczych poszukiwa, zjedna

 mu miano demiurga , wyrastaj켧ego ponad swoje czasy. Przedwczesna 턬ier  przerwa쿪 niezwyk퀉 rozwj talentu artysty nieprzecitnego, pozostawiaj켧  w sercach swych uczniw i bliskich wci굻 퓓w legend."

                                                                                                                                                                                                         Jerzy Tyburski

                                           

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                            fot.Janusz Zimon

 


                                                  

 

Zamojscy arty턢i w ''PisArt Expo'' we W쿽szech

 

BWA Galeria Zamojska przygotowuje pokaz prac plastycznych zamojskiego       턳odowiska plastycznego w wystawie sztuki wsp車czesnej "PisArt Expo" we W쿽szech.

Organizatorem wystawy we W쿽szech jest stowarzyszenie IdeArte di Piza. Wystawa odbdzie si w presti퓇wej siedzibie Ex Stazione Leopolda w Pizie. W wystawie udzia bior m.in. arty턢i z W쿽ch i innych krajw. Edycja 2010 zaplanowana jest w dniach 6-15 marca i odbywa si pod patronatem Prowincji Piza i Urzdu Miasta Piza. Wystawa dojdzie do skutku dziki zaanga퓇waniu artystki pochodz켧ej znaszego regionu - Joannie Brze턢iskiej - Riccio - obecnie mieszkaj켧ej we W쿽szech. W wystawie wezm udzia arty턢i zamojskiego 턳odowiska plastycznego: Winicjusz Borowski, El풺ieta Gnyp, Zygmunt Jarmu , Miros쿪w Juszczak, Gabriela 즭ko, Marzanna Mucha, Roman Mucha, Stanis쿪w Pasieczny, Dariusz Piekut, Stanis쿪w Piro, Marek Rze펝iak, Bart쿽miej Sczawa, Maciej Sczawa, Marek So쿽wiej, Barbara Szeptuch, Henryk Szkutnik, Marek Terlecki, Jerzy Tyburski, Sylwia Wo펝iak - Sczawa, El풺ieta Ha쿪sa, Maria Krenz.

 

Patronat Honorowy- Prezydent Miasta Zamo뜻.

G농wny sponsor wystawy zamojskiej-Renault Euro-Car Zamo뜻.

 

Podczas Festiwalu Kultury W쿽skiej w czerwcu, zaplanowana jest wystawa 15 artystw 

 z Pizy w BWA Galerii Zamojskiej.

 

                                                                                                      http://www.youtube.com/watch?v=Ba-iAV6K27A

                                                                                                       http://www.youtube.com/watch?v=Xn_hBBHK94E&feature=share

 

fot.Joanna Brze턢iska - Riccio

 

fot.Joanna Brze턢iska - Riccio

 

fot.Joanna Brze턢iska - Riccio

 

fot.Joanna Brze턢iska - Riccio

 

fot.Joanna Brze턢iska - Riccio

 

fot.Joanna Brze턢iska - Riccio

 

fot.Joanna Brze턢iska - Riccio

 

fot.Joanna Brze턢iska - Riccio

 

fot.Joanna Brze턢iska - Riccio

 

fot.Joanna Brze턢iska - Riccio

 

fot.Joanna Brze턢iska - Riccio

 

fot.Joanna Brze턢iska - Riccio

    fot.Joanna Brze턢iska - Riccio


 

Zimowy Przegl켨 Plastyki Zamojskiej - 2010 
 
 
"Systematyczne przegl켨y dokona zamojskiego 턳odowiska plastycznego, sta퀉 si ju tradycj. Atmosfera oraz kulturowy
i historyczny dorobek Zamo턢ia-Miasta Idealnego-zawsze inspirowa퀉 artystw 퓓j켧ych i tworz켧ych w Hetmaskim
Grodzie, a tak풽 w zasigu jego oddzia퀉wania. To miasto promieniuj켧e na zewn켾rz swoim potencja쿮m i aktywno턢i dzia쿪j켧ych w nim ludzi kultury. Znacz켧 cz沅ci tego 턳odowiska s nauczyciele zamojskiego Liceum Plastycznego,
ktrzy przekazuj켧 m쿽dzie퓓 swoj wiedz i do턻iadczenie, stymuluj rozwj jej talentu i wra퓄iwo턢i.
Do tego rozwoju przyczynia si tak풽 dzia쿪lno뜻 BWA Galerii Zamojskiej. Aktywno뜻 i wsp車praca obu placwek
na tym polu jest cennym zjawiskiem w kulturalnym pejza퓎 miasta.(...)
Na tegorocznym "Zimowym Przegl켨zie Plastyki Zamojskiej" zauwa풹lne jest twrcze zmaganie z materi i optymistyczna r璨norodno뜻 postaw. Prezentowane obrazy-malowane technik olejn, grafiki czy rze펉y, w warstwie formalnej nawi콄uj
do realizmu jak i zmierzaj w kierunku abstrakcji".
                                                                                                                                                                         Jerzy Tyburski (katalog)
 
Patronat Honorowy-Prezydent Miasta Zamo뜻,
Sponsorzy: Renault Euro-Car, Autobial Fiat Zamo뜻, Klub Bohema,
Patronat medialny: Portal Zamosconline, Radio Eska Zamo뜻 97,30,Tygodnik Zamojski,
Telewizja Internetowa Zamo뜻, Kronika Tygodnia, Katolickie Radio Zamo뜻.
 
 
fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                                        fot.Janusz Zimon

 


 

 

 

 I MIDZYNARODOWE BIENNALE

 

 WSCHODNI SALON SZTUKI

 

 LUBLIN 2009

 

 

Midzynarodowe Biennale Wschodni Salon Sztuki powsta쿽 z po낢czenia 2 imprez – Konkursw Autograf i Grafika Roku

 oraz Wschodniego Salonu Sztuki.Temat przewodni Wschodniego Salonu Sztuki – Kultura ponad podzia쿪mi – jak nigdy dot켨

zyskuje na znaczeniu i aktualno턢i. Zmiany zachodz켧e w Europie i na 턻iecie powoduj, 풽 niezbdne staje si kszta쿬enie wra퓄iwo턢i

 i otwarto턢i midzykulturowej. Rozszerzenie strefy Schengen ma du풽 znaczenie dla wschodnich s켽iadw Unii Europejskiej. Lublin

 i nasze wojewdztwo w tym kontek턢ie ma wiele wyzwa. Jednym z nich jest budowanie pomostw, jednocz켧ych ludzi z za wschodniej granicy o odmiennej kulturze, warto턢iach, religiach czy interesach.I dlatego tak wa퓆 rol w tym procesie odgrywa sztuka. Sztuka

od wiekw sprawdza si jako jzyk uniwersalny integruj켧y r璨ne 턻iaty. Sztuka posiada wa퓆 cech – istnieje ponad wszystkimi

podzia쿪mi.

Na I Midzynarodowe Biennale Wschodni Salon Sztuki 111 artystw nades쿪쿽 309 prac na p퀉tach CD. Z Bia쿽rusi nadesz퀉 24 prace,

z Litwy 8, z Polski 229, z Ukrainy 48.

 

Spo턳d nich jury zakwalifikowa쿽 do wystawy pokonkursowej 111 prac 69 artystw.

W dniach 9 i 10 lipca 2009 r. w Muzeum Lubelskim odby퀉 si obrady midzynarodowego jury II etapu I Midzynarodowego Biennale Wschodni Salon Sztuki organizowanego przez Okrg Lubelski Zwi콄ku Polskich Artystw Plastykw i Muzeum Lubelskie w Lublinie.

Sk쿪d jury:

prof. Andriy Bokotey – Lww - Rektor Akademi Sztuk Piknych

prof. Grzegorz Mazurek - Lublin

prof. Jacek Szewczyk - Wroc쿪w

 

Jury na przewodnicz켧ego wybra쿽

prof. Andriya Bokoteya

 

I Nagrod Marsza쿸a Wojewdztwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka w kwocie 6000,- z otrzyma Marek Basiul

za prac: „Batszeba”, linoryt, 49,5x70, 2008

 

II Nagrod Prezydenta Miasta Lublin Adama Wasilewskiego w kwocie 5000,- z otrzyma쿪 Olena Gaidamaka /Ukraina/

za prac: „Kszta퀃y uczu-Eros”, linoryt, 90x60, 2008

 

III Nagrod Prezydenta Miasta Zamo뜻 Marcina Zamoyskiego w kwocie 3000,-z otrzyma쿪 Agata Gertchen

za prac: „Wej턢ie”, linoryt, 50x100, 2009

 

III Nagrod Prezydenta Miasta Pu쿪wy Janusza Grobla w kwocie 3000,- z otrzyma쿪 Joanna Janowska-Augustyn

za prac: „Ofiarowanie III”,druk cyfrowy, 70x100, 2009

 

IV Nagrod Burmistrza Miasta Kazimierz Dolny Grzegorza Duni w kwocie 2000,- otrzyma쿪 Reda Uogintiene /Litwa/

za prac: „Next to you but you cannot see it”, akwaforta, akwatinta, 30x39, 2009

 

Przyznano rwnie nagrody fundowane:

 

Nagrod Rektora UMCS w Lublinie prof.dr hab.Andrzeja D켦rowskiego w kwocie 3000,- z otrzyma쿪 Aleksandra Fiut

za prac: „쫤iat pustyni I” technika mieszana, druk cyfrowy, 90x65,2008

 

Nagrod Dziekana Wydzia퀅 Artystycznego UMCS w Lublinie prof.Urszuli Bobryk w kwocie 1500,-z otrzyma쿪 Magdalena B켴

za prac: „Red-handed”, druk cyfrowy, 70x93,2009

 

Nagrod Prezesa Zarz켨u G농wnego Jerzego Biernata w kwocie 1500,-z otrzyma Marcin Bia쿪s

za prac: „10m²”, wkls쿽druk, 100x70, 2008

 

Nagrod Firmy Canson Polska w postaci papieru otrzyma Valerij Demianyshyn

za prac:  „Ab ovo c3+c5”, akwaforta, 10x7,5, 2008

 

Wyr璨nienie Dyrektora Muzeum Lubelskiego Zygmunta Nasalskiego otrzyma

Marcin Jachym za prac”Miejsca III”, akwaforta, akwatinta, 15,5x26, 2008

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

fot.Janusz Zimon fot.Janusz Zimon

                                                                                                                                                                                                                                                                                          fot.Janusz Zimon

 


 

 

SPOTKANIE  Z MIKO쥱JEM

 

6 grudnia (niedziela),o godz.15.00.

 

W programie:

- wernisa wystawy ilustracji

Aleksandry Michalskiej - Szwagierczak,

- zabawy i poczstunek dla dzieci,

- koncert skrzypcowy w wykonaniu Grzegorza Szostaka.

 

Aleksandra Michalska - Szwagierczak - ilustratorka (Starachowice).

Ur. w 1964 r. w Starachowicach. Studiowa쿪 w Wy퓋zej Szkole Pedagogicznej

w Krakowie. Uprawia twrczo뜻 w dziedzinie ilustracji.

Autorka piknych ilustracji do wielu bajek i ba턭i.

Uczestniczka plenerw ilustratorw organizowanych przez BWA Galeri Zamojsk.

 

Wsp車organizatorzy:

Corner Pub,

Zamojski Dom Kultury.

Zapraszamy!

 

W BWA Galerii Zamojskiej, dnia 6 grudnia odby쿪 si niecodzienna impreza. Spotkanie ze 쫤itym Miko쿪jem, poprzedzi쿽 otwarcie wystawy ilustracji Aleksandry Michalskiej Szwagierczak. Artystka-jedna z najlepszych ilustratorek w Polsce,

jest autork ilustracji do ponad setki bajek i ba턭i dla dzieci. Jest te uczestniczk Midzynarodowych Plenerw

ilustratorw, organizowanych przez  BWA Galeri Zamojsk. Podczas wernisa퓎 odby쿪 si promocja ostatniej ksi굻ki ilustrowanej przez artystk p.t. "Najpikniejsze ba턭ie". Autorami tekstw s m.in. Andersen i Bracia Grimm.

Dzieci obieca퀉 Miko쿪jowi i autorce, 풽 bd czyta ksi굻ki. Nastpnie odby퀉 si zabawy dla dzieci, ktre z wielkim zapa쿮m, ulegaj켧 czarowi Miko쿪ja, rysowa퀉, taczy퀉 i 턯iewa퀉. 쫤ietn zabaw zapewnili dzieciom zarwno Miko쿪j, 쫚ie퓓nka

w osobie Marty Greszty z Zamojskiego Domu Kultury, jak i niezwyk퀉 koncert piosenek

wykonywanych przez utalentowanego artyst muzyka-Grzegorza Szostaka. Na zakoczenie imprezy dzieci otrzyma퀉

od 쫤itego Miko쿪ja prezenty.

 

Okoliczno턢i powy퓋ze pozwoli퀉 na realizacj kolejnego przedsiwzicia rwnie edukacyjnego, wpisanego w misj

Galerii, dziki ktremu m쿽de pokolenie odr璨nia Galeri Sztuki od galerii w hipermarkecie i staje si 턻iadomym

odbiorc kultury.

 

Wsp車organizatorami imprezy byli:

Zamojski Dom Kultury, Corner Pub i pani Ma쿲orzata Czerniak (s쿽dki poczstunek).

Zapraszaj켧 na wystaw ilustracji, podzikowali턬y Miko쿪jowi, ktry zapewni, 풽 wrci za rok!

 

 

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                                          fot.Janusz Zimon

 

 


 

 

 

STANIS쥱W PAWE PYRA - PIR
 

Urodzi si w dniu 8 maja 1925 roku w Czerniczynie. Od 1964 roku zajmuje si metaloplastyk, z쿽tnictwem, rysunkiem, malarstwem, grafik, sztuk konceptualn i poezj. Wykona ponad dwana턢ie tysicy rysunkw, ponad czterysta obrazw, ponad trzysta rze펉;

wraz z synami Grzegorzem i 즩kaszem prezentowa swoje prace z쿽tnicze na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych

w galeriach w kraju i za granic. Podczas czteroletniego pobytu w USA (1997-2001) napisa ponad tysi켧 dwie턢ie wierszy;

opracowa technologi zdrowia i sprawno턢i „Faust”. Wzi교 udzia w konkursie poetyckim im. Stanis쿪wa Ciesielczuka z okazji 600 - lecia miasta Hrubieszowa i otrzyma nagrod specjaln za poemat „Hrubieszw”. W najbli퓋zych latach artysta planuje zaprezentowanie kilku

wystaw m.in. wystawy rysunkw po턻iconych pamici zmar쿮go niedawno przyjaciela Wiktora Zina; oraz cyklu dedykowanego wielkiemu malarzami wszech czasw KOUO -HI (1020 - 1090) w zwi콄ku ze zbli풹j켧 si 1000 rocznic jego urodzin w 2020r.

 

.

 

Stanis쿪w Piro – artysta – filozof
 

Posta Stanis쿪wa Piro mo퓆a nazwa ciekawym zjawiskiem. I to zarwno z artystycznego jak i czysto ludzkiego punktu widzenia.

 

Filozof z g녠bi i ogromem 퓓ciowych do턻iadcze, posiada tak풽 pog녠bion wiedz medyczn i ezoteryczn. Je턫i chodzi o artystyczn

 

 stron jego osobowo턢i, to z urodzenia jest Piro rysownikiem. Przy czym, prezentowany przez artyst 턻iat, jest wewntrzny, ba턭iowy ,

 

cho wida w nim fragmenty pejza퓎, natury, drzew czy mitycznych budowli. Rysunki, mistrzowsko kre턫one pirkiem lub innym, sobie

 

tylko znanym narzdziem traktuje rwnie jako rodzaj medytacji, modlitwy i wewntrznego wyciszenia. Mog퀉by te rysunki s퀅퓓 za ilustracje

 

poetyckich tekstw, by uzupe쿻ieniem s농w poety i 턻ietnie wpisuj si w tradycj szeroko pojtej artystycznej ilustracji  W warstwie

 

ikonograficznej, dotycz켧ej rysunkw artysty, pojawia si wiele charakterystycznych, czy wrcz symbolicznych elementw. S nimi

 

najcz沅ciej: pejza, Wie풹 Babel czy Drzewo 칪cia. Bardzo czsto te nasz rysownik siga do mitologicznej dla niego, kultury

 

Dalekiego Wschodu, estetyki chiskich, czy japoskich grafik i drzeworytw. Tak wic z idealistycznego punktu widzenia, Stanis쿪w Piro,

 

stara si budowa poetycki pomost midzy kulturami Wschodu i Zachodu, pos퀅guj켧 si swoistym jzykiem rysunku. Ponadto Stanis쿪w

 

Piro, to wielki erudyta, prawdziwa „encyklopedia wiedzy” , 턻iadek wielu wydarze. O mocy 퓓ciowych do턻iadcze 턻iadczy rwnie ca쿪

 

plejada wielkich osobowo턢i, jakie artysta spotka w swoim 퓓ciu i ktre odcisn怨y na jego wra퓄iwo턢i znamienne pitno. Do tych postaci

 

nale퓓 zaliczy chocia풺y wybitnych i ju nieobecnych artystw tj, Henryk Sta풽wski, Franciszek Starowieyski czy Wiktor Zin. Stanis쿪w

 

Piro to posta niezwyk쿪, barwna, a zarazem tajemnicza -godna zainteresowania i szacunku. Bystry obserwator i recenzent naszych

 

ciekawych czasw.

 

 

                                                                                                                                                                                            Jerzy Tyburski-wstp do katalogu

 

 

 
fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                                              fot.Janusz Zimon

 

 

 


 

 

SYLWESTER  AMBROZIAK

RZE쳿A

 

 

ur.14.04.1964 w 즣wiczu. Studia w latach 1983-1989 w Akademii Sztuk Piknych w Warszawie na Wydziale Rze펉y w prac.

prof. J. Jarnuszkiewicza,S. Kulona i G. Kowalskiego. Rysunek w prac. prof. M. Czapli.

 

1989 -„Kuszenie 턻. Antoniego”, praca dyplomowa, promotor prof. Grzegorz Kowalski

1990-1992 -„Je펋ziec Polski” tryptyk monumentalnych rze펉 z br콄u, projekt sponsorowany przez Galeri Notoro, realizacja

w Centrum Rze펉y Polskiej w Orosku.

1993-1994 -Stypendium Fundacji Kultury

1997 -Wyr璨nienie za rze펉 „Kain i Abel” na wystawie „Sacrum” w Czstochowie

2004 - 2005 - Stypendium Kulczyk Foundation,

PRACE W ZBIORACH:

Muzeum Sztuki Wsp車czesnej Radom, Muzeum Okrgowe Toru, Muzeum Rze펉y Wsp車czesnej CRP Orosko, , Muzeum Akademii

Sztuk Piknych Warszawa, Muzeum Okrgowe Bielsko-Bia쿪, Centrum Sztuki Wsp車czesnej Galeria El, Midzynarodowa Kolekcja Sztuki

Wsp車czesnej „Notoro”, „Stary Browar” Pozna, Galeria Miejska „Arsena” Pozna,

Kunsthalle Exnergasse Wiede, Hotel Intercontinental Wiede, Galeria Promocyjna Warszawa,

Fundacja Kultury Warszawa, Kunstbahnhof , Herrnhut Niemcy, Elbach/Eubabrun , Plauen Niemcy

oraz w prywatnych kolekcjach w Polsce, Austrii, Francji, Niemczech, Belgii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Luxemburgu i Szwecji.


 

Piotr Szubert:    Materia쿮m, ktrym najcz沅ciej pos퀅guje si Sylwester Ambroziak jest drewno. Rze펉ione przez artyst figury, upozowane

w ekstatycznych gestach, odnosz si zazwyczaj do tematyki religijnej. Ich forma kojarzy si ze sztuk prehistoryczn. W 1993 roku artysta

w ten sposb mwi o swych d굻eniach twrczych: "Kszta퀃 moich rze펉 to efekt kilkuletnich poszukiwa formy, ktra najlepiej

odpowiada쿪by mojemu temperamentowi. Poszukuj w cz쿽wieku elementw pierwszych, dlatego zwracam si ku religijnym kulturom

 pierwotnym: rze펉ie afrykaskiej czy sztuce Amazonii. Wszystko ma tam g녠boki sens, nie ma w nich przypadku."

 

(katalog wystawy "Figura w rze펉ie polskiej XIX i XX wieku", Galeria Sztuki Wsp車czesnej "Zachta", Warszawa 1999, Centrum Rze펉y

 Polskiej, Orosko 1999)

 

Jerzy Brukwicki:    Jeszcze do niedawna problem z쿪 i przemocy, prze턫adowanego i ofiary stanowi najistotniejszy temat twrczo턢i

Sylwestra Ambroziaka, debiutuj켧ego pod koniec lat 80. ubieg쿮go wieku absolwenta warszawskiej Akademii Sztuk Piknych. Jego

 monumentalne rze펉y z drewna i niewielkie, kameralne prace z br콄u, aluminium i wosku ("Kuszenie 턻. Antoniego", "Adam i Ewa",

"Ofiara Izaaka", "Szczepan", "Polski bermensch", "Je펋ziec polski", cykl "Piet", "Kobiet p쿪cz켧ych") - inspirowane nie tylko w켾kami

ze Starego i Nowego Testamentu, ale i polsk codzienno턢i prze쿽mu lat osiemdziesi켾ych i dziewi唯dziesi켾ych - mwi퀉 o zniewalaniu

cz쿽wieka przez cz쿽wieka, o agresji i poni풹niu, o blu i cierpieniu, o b쿪ho턢i i przypadkowo턢i ludzkiego 퓓cia. Te szczeglne

przypowie턢i o naszych losach, pogmatwanym, trudnym cz쿽wieczestwie wci굻 budz emocje i kolejne interpretacje.

Z up퀉wem czasu coraz wa퓆iejszy stawa si dla artysty sens odpowiedzi na pytania o istot dobra, o konieczno뜻 niesienia pomocy

 bli펝iemu. W przypadku ostatnich poszukiwa artystycznych Ambroziaka mamy do czynienia z ujawnianiem regu 턻iata bliskiego

 oczekiwaniom cz쿽wieka, d굻eniem do zobrazowania g녠boko ludzkich gestw i czynw. Zastyg쿮 w bezruchu rze펉y z cykli: "Kobieta

 i m轅czyzna", "M轅czyzna nios켧y kobiet", "Wszystko co najwa퓆iejsze, wszystko co najpikniejsze" za skrywan groteskow mask

zdeformowanych, ponadludzkich wymiarw lub zminiaturyzowanych figur urzekaj serdeczno턢i i 쿪godno턢i, mwi o potrzebie mi쿽턢i,

 czu쿽턢i, braterstwa.

 

(katalog wystawy "Sylwester Ambroziak: rze펉a, rysunek", Galeria Krytykw Pokaz, Warszawa 2000)

 

Robert Jakes: (...) Poniewa sam tworz wielkoformatowe prace w drewnie, z zainteresowaniem dowiedzia쿮m si o rze펉ach Sylwestra

i w Warszawie odwiedzi쿮m go w pracowni. Niewielkie wwczas pomieszczenie zaludnione by쿽 olbrzymimi postaciami nadludzkich

bogw, ze wszystkimi problemami jakie kryj si w tym pojciu. Ich rozmiary, si쿪 zawartej w nich mki i sama ich niezwyk쿽뜻 pozwoli퀉

 mi znowu odkry, co naprawd rze펉a mog쿪 znaczy dla ludzi w 턳edniowiecznej Europie, Afryce i wielu innych miejscach na ca퀉m

 턻iecie, gdzie stanowi쿪 integraln cz沅 ludzkiego 퓓cia nie bd켧 w nim dekoracj, stylem, narracj, lecz surow emocj

wyra풹j켧 ludzk kondycj; co o czym 쿪two mwi, ale co nie czsto wystpuje we wsp車czesnej rze펉ie.

(Stackpole, Pembroke, marzec 1993)

BRZYDOTA, IRONIA, CZU즁┕

 

Magdalena Ujma: (...) Prace Ambroziaka mo퓆a natychmiast rozpozna dziki wyrazistej stylizacji. To ona - emocja narzucona

materia쿽wi - przemienia zwyk퀉 kawa쿮k drewna w obraz postaci ludzkiej poddanej ci턭ieniu egzystencji. Stylizacja ujednolica, ci턭ienie

jest tak silne, 풽 nie licz si konkretne historie i indywidualne rysy. Przewija si tu ci켫le jedna i ta sama posta, a w쿪턢iwie - dwie,

czasami trzy figury. Wystpuj pojedynczo i zbiorowo, zawsze w przemy턫anych kompozycjach. Ambroziak ma ca쿸owit 턻iadomo뜻 tego,

co chce osi켫n길. Zna materia, wie, jak zrwnowa퓓 najbardziej karko쿽mn kompozycj, zarwno tak prost, 풽 zdawa쿽by si banaln,

jak i barokow w swej dynamice. Chtnie operuje kontrastami 턻iat쿽cienia, stosuje a퓎ry. Forma tych rze펉 jest zawsze urozmaicona,

 niespokojna. Faliste linie kompozycji d굻켧ych ku pionowi, biegn켧e uko턭ie, dynamizuj nawet statyczne, proste, pewnie stoj켧e formy.

(katalog wystawy "Sylwester Ambroziak: Rze펉a", Galeria Manhattan, sd grudzie 1996/stycze 1997)

PYTANIA O EMPATI

Jolanta Ciesielska: D굻enie do syntezy, do wyodrbnienia wa퓆ych, by mo풽 nie tylko dla artysty, dylematw - odwiecznych pyta

o granice dobra i z쿪, o 펢d쿽 z쿽턢i i nienawi턢i, o wiar i motyw jej odrzucenia - sk쿪nia Sylwestra Ambroziaka do sigania wci굻

 po nowy kawa쿮k drewna, po gips i br콄, do formowania pieczo쿽witego kolejnej wersji Pytania, dodajmy, najcz沅ciej skierowanego

 do widza.

Rze펉y drewniane Sylwestra Ambroziaka - du풽, nieporadne, emanuj켧e urokiem prymityww, przejmuj켧e nago턢i (t dos쿽wn

i przeno턭), a niekiedy i bardzo wsp車czesn w wyrazie groteskowo턢i postacie - maj wymiar monumentalny. Pozwala im to zaistnie

w przestrzeni galerii du퓇 mocniej, bardziej "ciele턭ie i konkretniej" ni nie mniej ekspresyjne, niewielkich rozmiarw odlewy br콄owe

 stanowi켧e czsto pierwowzr albo jedn z wersji rze펉y rozwinitej w wielkim formacie. Wspomniana przez mnie "cielesno뜻"

podkre턫ona wielko턢i rze펉, zrcznie k쿪dzionym 턻iat쿽cieniem i wyszukana barw polichromii zmusza widzw do bezpo턳edniego

 odczucia ich 쿪dunku emocjonalnego i faktu ich istnienia. Tych rze펉 nie da si obej뜻 obojtnie, w sposb niezauwa퓇ny, jak obojtnych

 przedmiotw wstawionych w obojtn przestrze, s퀅엽c do ich wystawienia. (...)

(katalog wystawy "Sylwester Ambroziak: Rze펉a", Salon Sztuki Wsp車czesnej BWA, Bydgoszcz 1997)

NIEOSWOJONA CZU즁┕ GESTU

Ewa Klekot:  (...) W rze펉ach Ambroziaka do뜻 schematycznie potraktowana posta-znak zyskuje zaskakuj켧 indywidualno뜻 gestu.

Cia쿽 i jego ruch nios ogromny 쿪dunek tre턢i emocjonalnych: okazuje si, 풽 nieme, zwierzce maski kryj prawdziwie ludzk wra퓄iwo뜻

 bohaterw. Jej wyrazem staj si ciekawe przez artyst uchwycone gesty i ruch dwch 턢i턫e ze sob zwi콄anych cia. Cia쿪 uwik쿪ne

s we wzajemn czu쿽뜻 i wrogo뜻, okazuj rado뜻 i rozpacz.

(katalog wystawy "Sylwester Ambroziak", Galeria C / Biuro Wystaw Artystycznych, Ciechanw 1998)

KUSZENIE SYLWESTRA AMBROZIAKA

Mariusz Rosiak:    (...) artysta niczego swoimi rze펉ami nie udowadnia kontentuj켧 si ujawnianiem pz, gestw, relacji, stanw,

poprzez ktre spod monumentalnej na og車 formy wy쿪nia si nasze cz쿽wieczestwo - obola쿮, karykaturalne, zapl켾ane gdzie

pomidzy tym, co zwierzce i tym, co boskie. W dobie remitologizacji kultury, kiedy prbie zostaj poddane elementarne warto턢i,

na jakich opiera si gmach naszych wyobra풽 o 턻iecie, Sylwester Ambroziak deliberuje nad ethosem ludzkiej egzystencji. 쫤iat jego

rze펉 oparty na prostych gestach i relacjach czytelny jest nie tylko w kontek턢ie kultury judeo-chrze턢ijaskiej, z ktr prowadzi pewien

 bezpo턳edni dialog (m.in. aktualizuj켧 w켾ki Starego i Nowego Testamentu), ale rwnie w kontek턢ie swoistego uniwersum marzenia

i utopii, kiedy cz쿽wiek stawia sobie pytanie, jaki ten 턻iat jest naprawd, a jaki by mg쿫y...

(EXIT, Warszawa, nr 3 (39) 1999)

NOWA MITOLOGIA Z HYBRYDAMI

Eulalia Domaska:   Obcuj켧 z rze펉ami Sylwestra Ambroziaka wchodzimy w dziwny 턻iat - znany i nieznany zarazem. Targaj nami sprzeczne uczucia - widzieli턬y to ju gdzie na pewno, ale po chwili pojawiaj si w켾pliwo턢i. Ogl켨aj켧 naturalnej wielko턢i nagie figury, lekko zdeformowane, o ekspresyjnych gestach, a czasem twarzach, wpatrujemy si w symboliczny 턻iat wyobra풽 autora, ktry powraca

do tradycji rze펉ienia postaci.

(...) Wielu autorw pisz켧ych o twrczo턢i artysty podkre턫a magiczny i mistyczny wyraz jego rze펉. Swoim hybrydom Ambroziak dodaje

g쿽wy koz쿪 czy barana - przedstawicieli fauny kojarzonych z symbolem ofiary. Autor stwarza otoczenie zaludnione tymi stworami, autonomiczny 턻iat, przeniknity silnymi emocjami postaci, ktre walcz, a mo풽 tacz, raz krzycz rozdzieraj켧o, innym razem obejmuj tkliwie. (...) Ambroziak wzorem dawnych humanistw staje w obronie cz쿽wieka jako naczelnej warto턢i, jednocze턭ie ustawiaj켧 si poza wszelkimi innymi ideologiami - religijnymi, politycznymi czy artystycznymi. W pierwotno턢i artysta odnajduje niezafa퀂zowan czyst duchowo뜻 bez ideologii wypaczaj켧ych jej oblicze i sprowadzaj켧ej niejednokrotnie cierpienie poprzez 엽danie podporz켨kowania si abstrakcyjnym regu쿽m.

Stworzy w쿪sn mitologi, 턻iat zape쿻iony uniwersalnymi hybrydami, 턻iat monumentalnej kreacji o w쿪snym niepowtarzalnym charakterze.

(katalog wystawy "Sylwester Ambroziak: Rze펉a", Galeria Sztuki Wsp車czesnej BWA, Olsztyn 2002; Galeria Sztuki Wozownia, Toru 2002)

RZE쳿Y SYLWESTRA AMBROZIAKA

Jaros쿪w 쫤ierszcz: (...) Sylwester Ambroziak podj교 trud, czy moz車 wyciosania nowego cz쿽wieka, ktry podobny jest swemu twrcy,

ale r璨ni si od niego, od nas. Ambroziak postawi przed nami w galeriach, muzeach - jest wszak풽 artyst - swego Golema. I od samego

 pocz켾ku decyzji o publicznym pokazie swych tworw postacie te by퀉 do tego przygotowane. Nie ujrzeli턬y postaci zadziwionych,

 przera퓇nych tym, 풽 s w턳d nas. By퀉 silne, cho inne, odmienne. Jak풽 wdziczne, by pisa o nich. Wielkie, ogromne, wy퓋ze

od ka풼ego z nas, jak ka풼y nowy, barbarzyski lud fascynuj si낢 i odmienno턢i. Pewne swej determinacji, by walczy o akceptacj.

 Delikatne, wewntrznie kruche, czu쿮, gniewne, naiwne cho 턻iadome wszystkiego. Szlachetne w swej brzydocie, dumnie usi퀅j켧e

trzyma wysoko uniesione pot轅ne 쿫y.

(...) M쿽dzi m轅czy펝i i m쿽de kobiety. Brzydkie - pikne twory. Ich twrca zapisa w swoich postaciach d퀅g jak 턻iat histori ludzkich potrzeb, lkw, marze, nadziei. I kaza im tskni, i czeka na spe쿻ienie. Tym rze펉om dobrze jest w samotno턢i.

(katalog wystawy "Sylwester Ambroziak: Rze펉a", Galeria Sztuki Wsp車czesnej BWA, Olsztyn 2002; Galeria Sztuki Wozownia, Toru 2002)

 

 

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

fot.Janusz Zimon

fot.Janusz Zimon

                                                                                                                                                                                                             fot.Janusz Zimon


 

F O T O G R A F I A   D Z I K I E J   P R Z Y R O D Y

( W i l d l i f e P h o t o g r a p h e r o f t h e Y e a r  2 0 0 2 - 08)

 

 

Wystaw tworz zwyciskie prace z konkursw fotograficznych Wildlife Photographer of the Year, z lat 2002 – 2008,

organizowanych przez BBC Wildlife Magazine oraz Natural History Museum w Londynie.

 

Konkurs odbywa si rokrocznie od 1964 r. i w miar swojego rozwoju sta si najbardziej cenionym i najwikszym w 턻iecie przedsiwziciem z zakresu fotografii dzikiej przyrody. Ka풼orazowo jego efektem jest wystawa, pokazywana w kilkudziesiciu krajach

na wszystkich kontynentach i sidmy rok z rzdu w Polsce. Na wersj wystawy, prezentowan w BWA – Galerii ZAmojskiej sk쿪da

 si 70 wybranych zdj唯 z 7 ostatnich edycji, nagrodzonych i wyr璨nionych w kilkunastu kategoriach, autorstwa 68 fotografw

z 22 krajw, w tym 2 zdjcia z Polski. Zwyciskie prace wyselekcjonowano spo턳d 20 - 33 tys. fotogramw, nadsy쿪nych rokrocznie

w latach 2002 – 08. Cele jakie przy턻iecaj organizatorom konkursu i wystawy mo퓆a najoglniej okre턫i  w kilku punktach:

 • podnie뜻 status fotografii dzikiej przyrody do rangi g농wnych nurtw wsp車czesnej sztuki,

 • sta si najpowa퓆iejszym forum fotografii tego rodzaju, przedstawiaj켧 턻iatowej widowni najlepsze obrazy natury,

 • inspirowa coraz to nowe pokolenia fotografw do tworzenia wizjonerskich i ekspresyjnych interpretacji dzikiej przyrody,

 • przedstawia zgromadzone dzie쿪 ludziom na ca퀉m 턻iecie, aby ukaza im wspania쿽뜻, dramatyzm i r璨norodno뜻 퓓cia
    na Ziemi i pobudzi w nich dba쿽뜻 o jego przysz쿽뜻  

            Dziki coraz bardziej udanej realizacji tych celw coraz lepsze zdjcia s ogl켨ane przez coraz wiksz ilo뜻 widzw. Je턫i

               zliczy ich wszystkich, to rokrocznie jest to ju znacznie wicej ni milion osb, na wszystkich kontynentach,

z czego w Polsce ok. 70 - 80 tys.

 

Patronat Honorowy nad wystaw objli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister 쫞odowiska.

Organizatorem wystawy w Polsce jest Agencja Zegart - Jerzy Zegarliski, ul. Zajcza 8/23, 85-809 Bydgoszcz, tel. 52/3719572,

kom. 502600723, zeg-art@wp.pl

      Partnerami wystawy w Polsce s: Fundacja Ekologiczna ARKA i Izba Gospodarcza Wodoci켫i Polskie.

 

Bilet  wstpu ; normalny  4 z ,  ulgowy 2 z (dzieci i m쿽dzie szkolna)

 

 

 

 

fot.Janusz Zimon fot.Janusz Zimon fot.Janusz Zimon

                                                                                                                                                                                                             fot.Janusz Zimon

 

 


 

 

 

 

MOJE MIASTO DZIEDZICTWEM KULTURY

 

-  ZABYTKOM NA ODSIECZ ! SZLAKIEM GRODW, ZAMKW I TWIERDZ -

 

 

BWA Galeria Zamojska

zaprasza na

otwarcie wystawy pokonkursowej dla dzieci i m쿽dzie퓓.

 

"Moje miasto dziedzictwem kultury - 2009".

dnia 18 wrze턭ia o godz.14.00

w siedzibie BWA Galerii Zamojskiej, ul. Staszica 27.

 

Konkurs i wystawa organizowane s w ramach obchodw "Europejskich Dni Dziedzictwa-2009".

Has쿽 tegorocznej edycji to- "Zabytkom na odsiecz !-szlakiem grodw, zamkw i twierdz".

Honorowy Patronat-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego".

 

Koordynator EDD w Polsce-Krajowy O턳odek Bada i Dokumentacji Zabytkw.

 

Na wystawie prezentowane s prace plastyczne uczniw szk車 z Zamo턢ia, Zamojszczyzny,

Bardejova (S쿽wacja).

 

Zapraszamy!

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                                            fot.Janusz Zimon

I nagrod otrzyma:

 

- Karol Adamski , I Spo쿮czna Szko쿪 Podstawowa w Zamo턢iu

 

19 rwnorzdnych wyr璨nie otrzymuj:

 

- Aleksandra Paczyk, M쿽dzie퓇wy Dom Kultury w Zamo턢iu

- Aleksandra Chrzan, M쿽dzie퓇wy Dom Kultury w Zamo턢iu

- Anna Do쿫a, Szko쿪 Podstawowa nr 2 w Zamo턢iu

- Aneta Lejnweber, Szko쿪 Podstawowa nr 3 w Zamo턢iu

- Bart쿽miej Greszta, Szko쿪 Podstawowa nr 4 w Zamo턢iu

- Justyna Wojciechowska , I Spo쿮czna Szko쿪 Podstawowa w Zamo턢iu

- Jaros쿪w Derewiecki, I Spo쿮czna Szko쿪 Podstawowa w Zamo턢iu

- Rafa Tadra, I Spo쿮czna Szko쿪 Podstawowa w Zamo턢iu

- Agata Tchrz, Szko쿪 Podstawowa w Z쿽jcu

- Aleksandra Koczot, Szko쿪 Podstawowa w Z쿽jcu

- Micha Mrozek, Gimnazjum nr 2 w Zamo턢iu

- Aneta Mandziuk, Gimnazjum nr 5 w Zamo턢iu

- Urszula Ostrowska, Gimnazjum w Krasnobrodzie

- Sylwia Witkowska, Specjalny O턳odek Szkolno-Wychowaczy w Zamo턢iu

- Piotr Dro풼풹k, Warsztat Terapii Zajciowej w Turkowicach

- Mariusz Bamburski, Warsztat Terapii Zajciowej w Zamo턢iu

- Sebastian Sikora, Warsztat Terapii Zajciowej w Zamo턢iu

- Kristina Mikulova, ZUS M.Vileca, Bardejov (S쿽wacja )

- Melania Lazorikova, ZUS M.Vileca, (Bardejov)

 


 

 

R簞NORODNO┕  KULTUROWA  ZAMOJSZCZYZNY

POPLENEROWA WYSTAWA ILUSTRACJI

 

Patronat Honorowy na wystaw obj교 Marcin Zamoyski – Prezydent Miasta Zamo뜻.

W wystawie udzia bior: Joanna Brze턢iska-Riccio, El풺ieta Ha쿪sa, Barbara Idzik,Zbigniew Ko쿪czek, Aleksander Korowaj, Gabriela 즭ko, Jolanta Marcolla, Aleksandra Michalska Szwagierczak, Serhij Michnowskij, Wanda Orliska, Bogus쿪w Orliski, Stanis쿪w O웁g, Jacek Pasieczny, Stanis쿪w Pasieczny, Henryk Szkutnik, Marek Antoni Terlecki, Jerzy Tyburski,

Zdzis쿪w Witwicki, Wojciech Zembrzuski.

Wystawie towarzyszy katalog do ktrego s쿽wo wstpne napisa Piotr Kondraciuk- historyk sztuki.

Impreza towarzysz켧a – Koncert piosenki Marka Grechuty w wykonaniu laureatw Festiwalu im. Marka Grechuty – 2009.

 

 

 

 

fot.Janusz Zimon

Stanis쿪w Pasieczny

 

fot.Janusz Zimon

Bogus쿪w Orliski

 

fot.Janusz Zimon

Zbigniew Ko쿪czek

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                                          fot.Janusz Zimon


 

 

MIDZYNARODOWY PLENER  ILUSTRATORW.

 

 

                     W dniach 28 sierpnia-6 wrze턭ia,odbdzie si XXV Midzynarodowy Plener Ilustratorw.

Tym razem tematem pleneru,ktry odbdzie si w Kawczynku, bdzie poezja, ktr wykonywa s쿪wny pie턭iarz,

Marek Grechuta,artysta wywodz켧y si z Zamo턢ia.

Uczestnikami pleneru bd m.in.:Adam Niklewicz(USA),prof.Marian Nowiski(ASP Warszawa),

Bogus쿪w i Wanda Orliscy(Warszawa),Franciszek Ma턫uszczak(Warszawa),Aleksandra Michalska-Szwagierczak

(Starachowice),Stanis쿪w Stach(Olkusz),Wojciech Zembrzuski(Warszawa),Serhij Michnowski(Ukraina),

Urszula Olczyska(Bi쿲oraj),Dariusz Piekut(Skierbieszw),Dariusz 즩kasik(Zamo뜻),El풺ieta Gnyp(Zamo뜻).

Imprez towarzysz켧 bdzie koncert laureatw Festiwalu Kultury im.Marka Grechuty-Zamo뜻 2009.

 

Patronat medialny-nasi Przyjaciele:Zamosconline.pl,Tygodnik Zamojski.

Zwracam si z pro턡 do innych przyjaci車,o patronat medialny nad naszym plenerem.

 

                  Kawczynek-ko쿽 Szczebrzeszyna,oddalony od Zamo턢ia ok.20 km(prost i dobr drog),

                  to nowe miejsce spotka artystw ilustratorw.

                  쫤ietne,niedawno dzia쿪j켧e miejsce wypoczynku z eleganckimi pokojami i z doskona낢

                   kuchni.Opiek zapewnia ma냄estwo pasjonatw,mi퀉ch w쿪턢icieli.

                   Jak sami mwi:"urokliwe to miejsce,otoczone wzgrzami,w ciszy ktra w uszach dzwoni".

                   Ponadto,jak g쿽si legenda-st켨 mia쿪 pochodzi ma냄onka 쫤ierszcza,tego ktry zakochany,

                   brzmia z mi쿽턢i do niej w Szczebrzeszynie.

              Tak wic w tym roku spotkamy si w tym uroczym miejscu,w dniach 28 sierpnia-6 wrze턭ia,

               na plenerze,ktrego has쿮m bdzie "Poezja 턯iewana w ilustracji-Marek Grechuta".

               Zaproszenia bd wystosowane ju wkrtce.

               Bli퓋ze informacje:

               www.przystanekroztocze.com.pl

                                              tel.781 781 111

               Z szacunkiem pozdrawiam-Jerzy Tyburski.

               Organizator pleneru:

               BWA Galeria Zamojska,

               22-400 Zamo뜻,

               ul.Staszica 27,

               tel.(084)638 57 82,

               www.bwagaleriazamojska.art.pl

 

 

fot.Jerzy Tyburski

 

fot.Jerzy Tyburski

 

fot.Jerzy Tyburski

                                           fot. Jerzy Tyburski

 


 

 

MASKA  TEATRALNA  2009

 

Konkurs plastyczny dla dzieci i m쿽dzie퓓 oraz wystawa pokonkursowa organizowana przez Biuro Wystaw Artystycznych

 - Galeri Zamojsk w ramach Zamojskiego Lata Teatralnego.

 

Maska towarzyszy ludziom od pradziejw, powszechnie u퓓wana w obrzdowo턢i i magii. Z chwil powstania teatru, jako odrbnej

dziedziny sztuki sta쿪 si jego wa퓆ym elementem. obecnie nadal funkcjonuje w obrbie teatru, cho w du퓇 mn9iejszym zakresie.

Sta쿪 si natomiast jego symbolem.

Organizuj켧 konkurs na Mask Teatraln, w kontek턢ie "Zamojskiego Lata Teatralnego", chcemy o퓓wi ten nieco ju zapomniany,

a jak풽 niegdy wa퓆y element teatru. Liczymy na to , 풽 dziki konkursowi powstan wzory pami켾ek zwi콄anych z wa퓆ym

dla Zamo턢ia i na trwale zapisanym w 턻iadomo턢i mieszkacw oraz kalendarzu imprez kulturalnych, wydarzeniem .

 

Podsumowaniem tegorocznej edycji konkursu, po낢czone z otwarciem wystawy i wrczeniem nagrd, odby쿽 si 18 czerwca 2009r.

w siedzibie BWA - Galerii Zamojskiej.

 

Spo턳d uczestnikw konkursu wyr璨nione zosta퀉 osoby ;

 

- Martyna Grska   kl. V Szko쿪 podstawowa nr 2 w Zamo턢iu

- Maciej Studziski  kl. V Szko쿪 podstawowa nr 2 w Zamo턢iu

- Kinga Wozniak   kl. IV Szko쿪 podstawowa nr 2 w Zamo턢iu

- Karolina Regulska kl. IV Szko쿪 podstawowa nr 3 w Zamo턢iu

- Micha Kowalski  kl. V Szko쿪 podstawowa nr 8  w Zamo턢iu

- Marta Czerwonka kl.   I Gimnazjum nr 5 w Zamo턢iu

- Marcin Po펋zik kl.II Gimnazjum nr 5 w Zamo턢iu

- Karol Sznajdrowicz  kl. II  Gimnazjum nr 5

-Dominika Weremko  kl. II Gimnazjum nr 5 w Zamo턢iu

- Paulina Grnik  kl. III Gimnazjum w Krasnobrodzie

-Jolanta Witkowska  kl III Gimnazjum w Krasnobrodzie

- Przemys쿪w Piasecki  kl. II Gimnazjum nr2 w Tomaszowie Lub.

- Eliza Winiarska kl. I  I LO w Zamo턢iu

- Honorata Dudek  kl. I  LO w Krasnobrodzie

- Natalia Rbisz  kl. I  LO  w  Krasnobrodzie

- Bart쿽miej Wryszcz  kl. I  LO w Krasnobrodzie

-Agata Wyszyska kl. I  LO w Krasnobrodzie

 

Dzikujemy za udzia wszystkim uczestnikom konkursu, gratulujemy wyr璨nionym i zapraszamy do udzia퀅 w kolejnych konkursach.

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                                          fot.Janusz Zimon

 

 


 

 

J A K U B    E R O L

 

P L A K A T Y

 

Jakub Erol urodzi si w 1941 roku w Zamo턢iu i jest  sentymentalnie zwi콄any z tym miastem.

Od kilkudziesiciu lat mieszka i tworzy w Warszawie.Studiowa w pracowni prof. Henryka Tomaszewskiego, na warszawskiej

Akademii Sztuk Piknych, ktr ukoczy w 1968 roku.Jest autorem blisko tysi켧a plakatw filmowych, teatralnych i spo쿮cznych

oraz promocji Filmu Polskiego na festiwalach filmowych (Canne, Karlove Vary, Moskwa, Berlin, Gdask).

Na swoim twrczym koncie posiada ponad dwie턢ie opracowanych graficznie ksi굻ek (ok쿪dki i ilustracje). Projektowa tak풽

scenografi teatraln, loga firm, znaczki pocztowe oraz inne formy grafiki u퓓tkowej.Jakub Erol stworzy w쿪sny styl  i w쿪sny

jzyk komunikowania si z publiczno턢i. Jego plakaty opieraj si na pomy턫e i abstrakcyjnym skrcie my턫owym, co w po낢czeniu

z perfekcyjn technik sk쿪da si na niezapomniany, czsto zaskakuj켧y efekt kocowy. Zaliczany jest do grona najwybitniejszych

 twrcw „ polskiej szko퀉 plakatu ”.

Jego prace stanowi cz沅 historii polskiej kinematografii, a nawet kultury. Za swoj twrczo뜻 w dziedzinie plakatu

by wielokrotnie wyr璨niany i nagradzany, m.in. presti퓇w nagrod im. Tadeusza Trepkowskiego.

 

 

 

  

 

             

 


 

MARIAN CHRISTOPHER ZACHAROW

ILUSTRACJA 1984-2008   NOWY JORK

 

Marian Christopher Zacharow urodzi si w Zamo턢iu, Polska, w 1954 roku. Studiowa malarstwo w Akademii Sztuk Piknych

w Krakowie, dyplom w 1979. Wyjecha z Polski do Stanw Zjednoczonych w 1981. Na sta쿮 mieszka i pracuje w Nowym Jorku. Zajmuje

si g농wnie ilustracj ksi굻kow i prasow. Wsp車pracuje z redakcjami wielu dziennikw i czasopism, m.in. z: Time, The New York

Times, Business Week, U.S. News & World Report, Newsweek, The Atlantic Monthly, Psychology Today oraz nastpuj켧ymi

wydawnictwami dla ktrych tworzy ok쿪dki ksi굻kowe: Franklin Library, Viking Penguin, William Morrow, Harper Collins, Simon

&Schuster, Random House, Bantam Books, Macmillan Publishing, midzy innymi. Od 1997 roku jest wyk쿪dowc malarstwa

w The Cooper Union Continuing Education, od 2000 rwnie wyk쿪da ilustracj w Parsons School of Design. W 2003 rozpocz교

wyk쿪dy z malarstwa i ilustracji w Pratt Institute na Manhattanie gdzie w 2007 otrzyma stanowisko Assistant Professor.

Profile na temat twrczo턢i Zacharowa ukaza퀉 si w wydawnictwach artystycznych midzy innymi: “Idea” (Japonia), Grafica (Brazylia).

 Od 1976 roku wystawia indywidualnie w Krakowie (1976, 1977, 1978, 2000), Chicago (2000) i w Nowym Jorku

 (wielokrotnie od 1983). Bierze udzia w wystawachzbiorowych w USA, Kanadzie oraz Europie. Laureat nagrd przyznawanych

przez Society of Illustrators w Nowym Jorku (m.in. Srebrny Medal w 1986).

 

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                                           fot.Janusz Zimon

 


 

 

 

JOANNA  BRZE쪪ISKA - RICCIO

 

TRANSITORIETA

 

 

Joanna Brze턢iska - Riccio  ur. w 1959r. w Krasnymstawie. Od 1989r mieszka i pracuje we W쿽szech. Studia w Instytucie

Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, dyplom i specjalizacja: grafika - akwaforta w 1985r. W tym samym roku przyjta

na podstawie prac do Zwi콄ku Polskich Artystw Plastykw, a nastpnie do Zwi콄ku Polskich Artystw Malarzy i Grafikw.

Cz쿽nek Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej oraz licznych stowarzysze artystycznych i akademickich we W쿽szech

m.in. Accademia  Premio Internazionale  Prometheus. Uprawia przede wszystkim rysunek i grafik oraz ceramik artystyczn.

Bra쿪 udzia w wielu wystawach w kraju i za granic.

 

"Rysunek jest dla Joanny Brze턢iskiej - Riccio niezast켺ion i najwa퓆iejsz form artystycznej ekspresji. Przestrze w rysunkach

 artystki nasycona jest niezwyk낢 zwiewno턢i form i klimatem poezji pe쿻ej liryzmu. Surrealistyczna wizja, tworzona z wielk precyzj

i finezj, uzupe쿻iana jest przedmiotami o charakterze symbolicznym. Jak sama  artystka podkre턫a przestrze egzystencjalna

w jej obrazach, rwnowa퓆a jest z przestrzeni kosmiczn i wymyka si wszelkim ograniczeniom."

        

                                                                                                                                                                                                     Jerzy Tyburski

 

        fot.Janusz Zimon

 

     fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

        fot.Janusz Zimon

 

     fot.Janusz Zimon

 

 fot.Janusz Zimon   

                                              fot.Janusz Zimon


 

 

 

ALDONA  MICKIEWICZ

"STAN  RZECZY"

 

Aldona Mickiewicz- artysta malarz. Dyplom z wyr璨nieniem na Wydziale Malarstwa Krakowskiej ASP w roku 1984 w pracowni

profesorw Stanis쿪wa Rodziskiego i Zbyluta Grzywacza . W latach osiemdziesi켾ych uczestniczy쿪 w wystawach Ruch Kultury

Niezale퓆ej . W roku 1986 by쿪 na stypendium artystycznym w Rzymie. W latach 1992-1993 maluje wsplnie z Tadeuszem Borut

obrazy o퀃arzowe  w by퀉m klasztorze sistr benedektynek w Monte San Savino we W쿽szech. Prace swoje prezentowa쿪 na 26

wystawach indywidualnych oraz 98 wystawach zbiorowych w kraju i za granic.

 

"W scenach z 퓓cia przedmiotw, malowanych przez Aldon Mickiewicz, widoczna jest bezwzgldna , werystyczna prawda.

Wydaje si, 풽 턻iat przedmiotw, sk쿪daj켧ych si na tzw. "martwa natura" , w obrazach artystki, jest ascetyczny i surowy, pe쿮n

nieub쿪galnej konkretno턢i. Jednak wizualn, pe쿻a delektacji podr璨 po zakamarkach materii, otwiera przed nami 턻iat niezwyk퀉ch

znacze i symbolicznych odniesie. Z nabo퓆ym skupieniem artystka zmierza niekocz켧 si drog labiryntu zbudowanego

z konkretnych rzeczy, w kierunku przeczuwalnej intuicyjnie sfery sacrum."

 

                                                                                                                                                                                       Jerzy Tyburski

 

 

 

A. Mickiewicz - Ablucje II

 

A. Mickiewicz - Zakryty

 

A. Mickiewicz- Trzy okresy z 퓓cia m轅czyzny

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                                                            fot. Janusz Zimon

 

 


 

 

"DYPLOM  2009"

Wystawa prac plastycznych uczniw klas maturalnych zamojskiego Liceum Plastycznego

 

 

Wystawa prezentuje dokonania 4 kierunkw artystycznych :

 

Tkanina artystyczna  - Nauczyciel prowadz켧y -Alicja Kowalska.

Ceramika - Nauczyciel prowadz켧y - Bart쿽miej Sczawa, nauczyciel zawodu Dorota Jasek.

Reklama wizualna - nauczyciel prowadz켧y - Micha Mazurkiewicz , nauczyciel zawodu Dorota Jasek.

Snycerstwo Artystyczne - nauczyciel prowadz켧y - Wojciech Duklewski, nauczyciel zawodu - Stanis쿪w Juszczak.

 

Prezentacje prac dyplomowych zamojskiego Liceum Plastycznego w BWA Galerii Zamojskiej  to pikna tradycja m쿽dych artystw,

staj켧ych u progu kariery i dalszego rozwoju. To rwnie cenny wk쿪d w budow artystycznej wsplnoty "ma쿮j ojczyzny"

jak jest Zamo뜻.

Wystawa potrwa do 28 kwietnia.

                                           

                      

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                                                               fot.Janusz Zimon

 

 


 

 

JACEK  PASIECZNY

''  BYCIE  JEST  PRZESTRZENNE "

 

Jacek Pasieczny - urodzony w 1978r.W latach 1998-2003 studiowa w Akademii Sztuk Piknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa,

w pracowni prof. Stanis쿪wa Rodziskiego. W latach 2001-2004 studiowa w Akademii Sztuk Piknych w Norymberdze.

Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Niemieckiej centrali Akademickiej w Bonn. Obie Akademie ukoczy

z  wyr璨nieniem. Jest cz쿽nkiem ZPAP . Uprawia malarstwo i grafik. Pracuje jako asystent w Krakowskiej Szkole Wy퓋zej.

Wystawy w kraju i za granic.

 

"Jacek Pasieczny tworzy monumentalne malarskie formy. Widniej na nich wielkie przestrzenie miejskie, pe쿻e anonimowej indrustrialnej

melancholii. M쿽dy artysta nie puszcza oka do odbiorcy, ani nie chce mu si przypodoba. Ukazuje 턻iat  autentyczny, prawdziwy,

pozbawiony fa퀂zywej urody. Rzadko wida w tych obrazach ludzi. Przestrze utopiona jest w bezimienn rzeczywisto뜻 wsp車czesnej

cywilizacji. Surowo뜻 tego malarstwa 턻iadczy o niezwyk쿮j dojrza쿽턢i m쿽dego artysty, jak i o jego refleksyjnej naturze."

                                  

                                                                                                                                                                               Jerzy Tyburski

 

 

Fot.Janusz Zimon

 

Fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

 

fot.Janusz Zimon

 

 

fot.Janusz Zimon

                                                               fot.Janusz Zimon

 


 

 

STOWARZYSZENIE 

ZAMOJSKI UNIWERSYTET  TRZECIEGO WIEKU

 

 

W ubieg퀉 pi켾ek w BWA Galerii Zamojskiej zosta쿪 otwarta wystawa prac studentw Uniwersytetu III Wieku .Wernisa퓇wi , oprcz

kolorowych prac , towarzyszy퀉 wielkie emocje ze wzgldu na licznie przyby낢 publiczno뜻 jak i niezwyk낢 , presti퓇w opraw.

Wszyscy arty턢i zdali nietuzinkowy egzamin .Pasja i zaanga퓇wanie zosta퀉 wzmocnione i dojrzali arty턢i gotowi s do dalszych

dokona artystycznych i rozwijania talentw.

 Na wystawie prezentowane s obrazy 11 osb - uczestnikw zaj唯 plastycznych , organizowanych przez BWA Galeri Zamojsk.

 

 

Fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                                                               fot. Janusz Zimon

 

 

 


 

 

''JULIUSZ S즁WACKI W ILUSTRACJI ''

 

W 2009r. przypada rocznica 200 lat od urodzin wielkiego poety i 160 lat od jego 턬ierci.

Juliusz S쿽wacki - ur. 4 wrze턭ia 1809r w Krzemiecu, zm. 3 kwietnia 1849r. w Pary퓎-jeden z najwybitniejszych poetw

polskich doby romantyzmu, dramatuirg i epistolograf.Obok Mickiewicza, Krasiskiego i Norwida okre턫ony dawniej

jako jeden z tzw. Wieszczw Narodowych .Wystawa jest efektem XVI  Oglnopolskiego Pleneru Ilustratorw,

organizowanego przez BWA Galeri Zamojsk. Sk쿪da si na ni 45 prac 22 autorw, ilustruj켧ych m.in. takie utwory

jak:"Beniowski", "Krl Duch", "Balladyna", "Lilla Weneda". Bogactwo tre턢i , odmienno뜻 szk車, do턻iadcze

i postaw ilustruj켧ych je twrcw, zaowocowa퀉 wielk r璨norodno턢i rozwi콄a formalnych i warsztatowych .

Poezja Juliusza S쿽wackiego nie nale퓓 do literatury czsto ilustrowanej . Przysycona jest tsknot za Ojczyzn i smutkiem

wywo쿪nym 턻iadomo턢i up퀉waj켧ego czasu wobec nieuchronno턢i zbli풹j켧ej si 턬ierci, skomplikowana  w warstwie intelektualnej 

 i emocjonalnej, wysublimowana.

Arty턢i ilustratorzy bior켧y udzia w wystawie to m.in.Janusz Stanny, Jzef Wilko, Krystyna Micha쿽wska, Wanda

i Bogus쿪w Orliscy.

 

                                                                                                                                                                                       Jerzy Tyburski              

 

fot.Janusz Zimon

Janusz Stanny -Balladyna

fot.Janusz Zimon

Jerzy Flisak - Grb Agamemnona

 

fot.Janusz Zimon

Bogus쿪w Orliski-Anhelli

                                                               fot.Janusz Zimon


 

 

    " POCZUJ  SI  ARTYST !

TWRCZE   ZABAWY  W  SZTUK"

 

Spotkania maj na celu rozwijanie wyobra펝i i umiejtno턢i plastycznych dziecka oraz  przybli풽nie r璨nych form plastycznych .

Dziki takim spotkaniom, dzieci poznaj rwnie zagadnienia z podstaw wiedzy o sztuce, a tak풽 tematy zwi콄ane z wystawami

prezentowanymi w BWA Galerii Zamojskiej.

 

Terminy  i godziny zaj唯 ustalane indywidualnie.

 

Zapraszamy i zachcamy do skorzystania a naszej propozycji.

BWA Galeria  Zamojska, 22-400 Zamo뜻, ul Staszica 27, tel 084 638 57 82

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                                                 fot.Janusz Zimon

 


 

 

 NOWOROCZNE  SPOTKANIE 

ZAMOJSKIEGO  쪹ODOWISKA  PLASTYCZNEGO

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                                                                 Fot.Janusz Zimon


 

 

M A L A R Z   N I T K A

TWRCZO┕ Z LAT  1986 -2008

 

 

Wystawa zosta쿪 zorganizowana przez O턳odek Kultury i Sztuki we Wroc쿪wiu w ramach Dolno턫켽kiego Festiwalu Artystycznego

oraz Muzeum 쫖켽kie w Katowicach. Wsp車finansowana jest ze 턳odkw Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach

Programu Operacyjnego "Promocja Twrczo턢i" , oraz Urzdu Marsza쿸owskiego Wojewdztwa Lubelskiego.

Kuratorem wystawy jest Joanna Szeligowska -Farquchar.

Jednym z partnerw wystawy jest BWA Galeria Zamojska .

 

Zdzis쿪w Nitka - urodzi si 26 stycznia 1962 roku w Obornikach 쫖켽kich . W wieku dwunastu lat, ogl켨aj켧 w podrczniku

szkolnym prace van Gogha i Vlamincka, postanowi zosta malarzem.

Ukoczy Liceum Sztuk Plastycznych oraz Akademi Sztuk Piknych we Wroc쿪wiu. Obecnie jest profesorem macierzystej uczelni.

Malarstwo Nitki urzeka dziecic 턻ie퓇턢i, nieposkromion energi blisk pierwotnym, twrczym dzia쿪niom.

 

" Ekspresjonizm w znacznym stopniu to sprawa terytorialno턢i. Nie bez znaczenia jest dla tej sztuki pejza i zjawiska natury.

Znale쇗 si w턳d burzy, wobec porywistego wiatru-z nagimi drzewami, o쿽wianym niebem, przestrzeniami burych pl wok車.

Ze s쿽cem tu nad horyzontem, lub midzy willami o strzelistych dachach, k퀅j켧ymi wzrok jak sztylet. Oto ziemia Malarzy

P車nocy Ekspresjonistw, kamratw Edwarda Muncha, numer jeden w턳d nich. Siedzi przy stole. Butelka czerwonego

wina i wielka plama cienia za nim.

Je턫i twoje serce p쿽nie na widok obrazu- wystawiasz temu dzie퀅 najwy퓋z ocen. Ach obrazy: Muncha, van Gogha, Ensora,

Vlamincka, Kinchnera, Noldego, Heckela, Muellera, Pencka, Baselitza, Lupertza-l Iove it! ''

 

                                                                                                                                                                Zdzis쿪w Nitka

                                                                                                                                                                 fragment ze wstpu do katalogu

 

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

                                            Fot.Janusz Zimon


 

 

''칈WA  KOLEKCJA  BWA - GALERII ZAMOJSKIEJ"

 

 

Pot轅na kolekcja BWA -Galerii Zamojskiej, jest przyk쿪dem bogactwa kulturowego lokalnej instytucji kultury. Marka zamojskiego

BWA, zarwno w przesz쿽턢i, jak i obecnie, kszta퀃owana jest przede wszystkim w oparciu o kolekcje dzie sztuki plastycznej.

Pozyskane w przesz쿽턢i dzie쿪 sztuki malarskiej czy graficznej, zasilane s systematycznie ilustracjami , po organizowanych co roku

Midzynarodowych Plenerach Ilustratorw. Ostatnie lata, zwi콄ane z transformacj ustrojow i pojawieniem si tzw." wolnego rynku ",

wbrew pozorom nie przyczyni퀉 si jeszcze do gwa퀃ownego wzrostu obrotu dzie쿪mi sztuki. Popularne i inspirowane centralnie

kolekcje, tworzone w r璨nych o턳odkach na nowo, maj charakter spontanicznych , jednorazowych akcji, zwi콄anych raczej

z rozwojem  infrastruktury wystawienniczej, ni z chci wniesienia trwa쿮j warto턢i. Wa퓆ym natomiast zjawiskiem jest pojawienie

si wielu interesuj켧ych kolekcji prywatnych, ktre jednak czsto posiadaj rang ciekawostki o charakterze komercyjnym.

O bogactwie i ci켫쿽턢i decyduje utrwalona przez lata pozycja i naturalno뜻 powstaj켧ych w Zamo턢iu zbiorw dzie sztuki.

쫤iadcz o tym nazwiska twrcw, ktrzy za 퓓cia przekazali swe dzie쿪 , jeszcze w momencie prosperity ich sztuki.

Mo퓆a tu wymieni nazwiska takich artystw jak Teresa P켫owska, Tadeusz Brzozowski, Jerzy Duda Gracz, Olga Siemaszko,

Zbigniew Rychlicki, Jerzy Flisak, ktrych prace w zamojskich zbiorach si znalaz퀉. S te dzie쿪 퓓j켧ych artystw -

Jerzego Nowosielskiego, Antoniego Fa쿪ta , Tadeusza Dominika, Andrzeja Sadowskiego, Franciszka Ma턫uszczaka,

Stasysa Eidrygeviciusa i wielu innych.

Tak czy inaczej kolekcja BWA Galerii Zamojskiej, to zjawisko historycznie cenne, ktre nazwa mo퓆a ze wzgldu na ci켫쿽뜻

-퓓w kolekcj sztuki.

                                      

                                                                                                                                                                         Jerzy Tyburski.

 

         fot.Janusz Zimon

           Irena 즑komiec-Kamiska

 

fot.Janusz Zimon

Jerzy Nowosielski

          fot.Janusz Zimon

       Franciszek Ma턫uszczak

 

fot.Janusz Zimon

Antoni Fa쿪t

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

                      

     fot.Janusz Zimon

 

       fot.Janusz Zimon    

 

     fot.Janusz Zimon

 

    fot.Janusz Zimon        fot.Janusz Zimon      fot.Janusz Zimon

                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Fot. Janusz Zimon   

                           


 

 

TADEUSZ  PASZKO

 

MALARSTWO

 

 

Tadeusz Paszko urodzi sie w 1949r. w Szczebrzeszynie. W 1968r. ukoczy PLSP w Zamo턢iu. W latach 1968-74 studiowa

na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, uzyskuj켧 w 1974 r. dyplom z wyr璨nieniem w pracowni profesora Micha쿪 Byliny.

W latach 1974-2001 by nauczycielem rysunku i malarstwa w Liceum Plastycznym w Na녠czowie.

Uprawia malarstwo sztalugowe, realizuj켧 cykle tematyczne.

 

"Tadeusz Paszko - niezwykle 턻iadomy i dojrza퀉 artysta, intryguje obrazami pe쿻ymi niepokoju i utajonej drapie퓆o턢i .

Naturalno뜻  i prostota scen figuralnych, ukazuj켧ych zwyczajnych wiejskich ludzi, przekonuje o proweniencji i zainteresowaniach

tematycznych malarza. Jednak na dojrza쿽뜻 artysty sk쿪da si wiele czynnikw. W턳d nich 턻ietny malarski warsztat poparty jest 턻iadom plastyczn edukacj. W jego sztuce widoczne s dalekie echa dzie쿪 wielkiego prymitywisty, jakim by Nikifor, czy genialnego ekspresjonizmu kompozycji Vincenta van Gogha. Tadeusz Paszko traktuje malarstwo jako najbardziej dla siebie naturaln form

 przekazu, posiadaj켧 w sobie niezwyk낢 si녠 i oryginaln ekspresj".

          

                                                                                                                                                      Jerzy Tyburski.

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

                                                                                                                                                                                                            fot.Janusz Zimon


 

 

KIEJSTUT  BERE촏ICKI

 

- JUBILEUSZ  50  LAT  PRACY  TWRCZEJ -

 

Kiejstut Bere펝icki urodzi si 1935r. w Poznaniu. Studiowa w Pastwowej Wy퓋zej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdasku.

Dyplom uzyska w 1958r. w pracowni prof. Stanis쿪wa Teisseyre'a, a nastpnie prof.Jacka 칤쿪wskiego. Od 1982r. prowadzi

dyplomuj켧 pracowni malarstwa. W latach 1981-84 pe쿻i funkcj profesora. Tytu profesora nadzwyczajnego otrzyma

w 1984r. a profesora zwyczajnego w 1994r.

Prace w zbiorach muzealnych i kolekcjach w kraju i za granic.

 

Wystawa zamojska jest pierwsz ods쿽n po uroczysto턢iach jubileuszowych w Muzeum Narodowym w Gdasku.

 

" Ilekro wracam do malarstwa Kiejstuta Bere펝ickiego, uwodzi mnie w nim niezwyk퀉 czar , hipnotyzuj켧y nastrj.

Tematyk prac s zazwyczaj martwe natury, i sceny figuralne. Jednak malowana historia do nienapisanej ksi굻ki artysty, pe쿻a

 jest nostalgii i zadziwiaj켧ej poezji. Sk쿪da si na ni zarwno zastosowanie monumentalnych form postaci, przedmiotw,

jak i pastelowych zestaww barwnych, dynamizowanych od czasu do czasu mocnymi kontrastami wewntrznego 턻iat쿪 lub jego braku."

 

                                                                                                                                                              Jerzy Tyburski

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

 

                                                                                                                                                                                        fot.Janusz Zimon

 

 


 

 

 

" Moje Miasto Dziedzictwem Kultury - Zamo뜻 2008 "

 

 

Impreza odbywa si w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2008. " Korzenie tradycji. Od ojcowizny do Ojczyzny ".

 

Patronat Honorowy; Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marsza쿮k Wojewdztwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin.

Otwarcie wystawy u턻ietnione zostanie koncertem muzycznym w wykonaniu m쿽dzie퓓 zamojskich szk車

pod kierunkiem Joanny Przekociskiej (instruktor M쿽dzie퓇wego Domu Kultury w Zamo턢iu).

 

 

fot.Janusz Zimon fot.Janusz Zimon
 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

                                                                                                                                                                                           fot.Janusz Zimon

 


 

 

'' Stanis쿪w Wyspiaski - Legenda M쿽dej Polski ''

 

 

Plener, pod tym has쿮m, odby si w ubieg퀉m roku w setn rocznic 턬ierci artysty.

Uczestnikami pleneru byli m.in. prof.Janusz Stanny , Zdzis쿪w Witwicki , Janusz Kapusta , Zbigniew Ko쿪czek.

Otwarciu wystawy towa퓓szy쿽 najnowsze wydawnictwo BWA - Galerii Zamojskiej , z ilustracjami, ktre powsta퀉 pod wp퀉wam

 twrczo턢i wielkiego artysty okresu M쿽dej Polski - jakim by Stanis쿪w Wyspiaski.

 

Honorowy patronat - Marcin Zamoyski - Prezydent miasta Zamo턢ia.

 

 

      fot.Janusz Zimon

 

     fot.Janusz Zmon

 

     fot.Janusz Zimon

 

     fot.Janusz Zimon

 

     fot.Janusz Zimon   

 

     fot.Janusz Zimon

 

     fot.Janusz Zimon

 

     fot.Janusz Zimon

 

     fot.Janusz Zimon

 

                   

                                                                                                                                                                                                                    fot.Janusz Zimon

 

                                                                                                                                                    


 

 

XXIV Midzynarodowy Plener Ilustratorw - Zwierzyniec 2008

25.O8 - 7.09.2008 r.

 

 

''R簞NORODNO┕ KULTUROWA ZAMOJSZCZYZNY''

 

 

촵d쿮m inspiracji dla arytstw bdzie rozmaito뜻 kulturowa Zamo턢ia oraz mieszanka kultur ca쿮j Zamojszczyzny.

- Mamy nadziej, 풽 bogactwo historycznych tradycji Zamo턢ia i regionu, zainteresuje uczestnikw tegorocznego pleneru i przyczyni

si do powstania wa퓆ych dla nas i ciekawych ilustracji, ktre wzbogac zamojskie zbiory.

                                                                                                                                                                                  - Jerzy Tyburski

 

                          fot.Jerzy Tyburski         

 

     fot.Jerzy Tyburski                 

 

               fot.Jerzy Tyburski

 fot.Jerzy Tyburski              

                                                                                                                                                                                                                                                fot.Jerzy Tyburski

                                 


 

ROBERT  GOMU쥽A

 

''S T R E F A    N I E D O S T P N A''

 

 

Robert Gomu쿸a urodzi si w 1956r. w Zamo턢iu. Studiowa w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom

uzyska w 1981r. w pracowni malarstwa doc. Ryszarda Lisa. Tworzy w dziedzinie malarstwa i rysunku. Organizuje interdyscyplinarne dzia쿪nia z pogranicza teatru, plastyki i muzyki.

 

"Zarwno malarstwo jak i postawa Roberta Gomu쿸i jako artysty, to zjawisko intryguj켧e na gruncie zamojskiej plastyki. Niespokojny

niezrozumiany przez otoczenie, sprawia wra풽nie cz쿽wieka poch쿽nitego zagadnieniami kosmicznych zale퓆o턢i, skomplikowanej

wiedzy tajemnej.Konsekwentnie obudowuje sw dzia쿪lno뜻 plastyczn swoist wiedz ezoteryczn, z쿽퓇n z wyszukanych terminw

naukowych, co razem tworzy niezwyk낢 magi, rodzaj jedynej w swoim rodzaju mitologii.

A jakie jest jego malarstwo?

W sensie czysto malarskim to sztuka o proweniencji postimpresjonistycznej, z ca낢 wra퓄iwo턢i na gr 턻iate i barw.

Budowa obrazu metod puentylistycznych kszta퀃ek, wynika z jednej strony z naturalnego wyczucia koloru, jak i siga do tradycji naukowych postimpresjonistw jak George Seurat czy  Paul Signac.

W warstwie formalnej, artysta pos퀅guje si jzykiem surrealistw. W obrazach wszystko mo풽 si zdarzy, cho sceny w nich zawarte

nawiazuj  do zagadnie i dramatw wsp車czesnego 턻iata.

Sk쿽nno뜻 do narracji, wielko뜻 symbolicznych odniesie, tworz w efekcie niezwyk낢 i oryginaln poetyk''

                               

                                                                                                                                                                Jerzy Tyburski

 

 

                     Fot.Janusz Zimon

 

                 fot.Janusz Zimon

 

                    fot.Janusz Zimon

 

                fot.Janusz Zimon                

 

                   fot.Janusz Zimon

 

                fot.Janusz Zimon

 

                   fot.Janusz Zimon

 

                fot.Janusz Zimon

 

                   fot.Janusz Zimon                     fot.Janusz Zimon

 

                                                                                                                                                                                             Fot.Janusz Zimon

 


 

 

Jerzy Derkacz urodzi si w Zamo턢iu w 1951 roku. w latach 1965-70 uczszcza do miejscowego Liceum Sztuk Plastycznych.

W roku 1972 ukoczy Studium Reklamy w Ciechanowie. W roku 1972 zostaje studentem Akademii Sztuk Piknych w Warszawie

na Wydziale Projektowania Plastycznego. Studia malarskie odbywa w pracowni profesora Rajmunda Ziemskiego. W roku 1977

koczy studia i uzyskuje tytu magistra sztuki. W swojej twrczo턢i zajmuje si projektowaniem wntrz i wystaw, malarstwem, grafik,

rysunkiem, performancem i instalacjami. Od roku 2005 prowadzi galeri na emporach - ko턢il 턻. Tomasza Aposto쿪.

W Tygodniku S좸IEDZI ma swoj rubryk - Galeria s켽iedzka Jerzego Derkacza. Najwicej twrczych satysfakcji daj mu realizacje

Grobu Paskiego w ko턢iele 턻. Tomasza Aposto쿪.

 

 

Jerzy Derkacz: home faber, home viater, artysta

 

Wed퀅g Norwida los cz쿽wieka, swj los, kszta퀃uje on wci굻 od nowa. Nic w nim ani pewnego, ani sta쿮go, wszystko - potencjalne.

B y w a  si wic jedynie np. poet, artyst... Kto powie  j e s t e m, blu펝i albo utraci poczucie skromno턢i  i pokory czyli jest zgubiony.

Ka풼y  z nas jest wic od poczatku na drodze i w drodze . Droga jest naszym przeznaczeniem i nie idzie tu tylko o sens dos쿽wny.

Szukamy, podejmujemy decyzj, kszta퀃ujemy si, doro턫ejemy. I - ryzykujemy. Szcz沅liwy, kto odnajdzie si sam choby raz.

Jerzy Derkacz zaszed ju na swojej drodze do뜻 daleko. Jest konsekwentny, mo퓆a nawet powiedzie : jest konsekwentny w sposb

naturalny . Bo idzie wci굻 pod gr i 턻iadom jest wysi쿸u .

Z wykszta쿬enia projektant u퓓tkowy, wystawiennik, daleko odszed od tego, co wype쿻ia쿽 pierwszy okres  jego kariery zawodowej.

Dzi je턫i chodzi o tamto pole, to tylko u퓓tkowo: potrafi sobie np. sam zaprojektowa wystaw. Ale naprawd jest ju w  zupe쿻ie

innym miejscu swojej drogi. Jest blisko sztuki, ducha i cz쿽wieka. Konsekwentnie posuwa si na tej ryzykownej drodze naprzd.

Procentuje twrczo jego zwrcenie si ku duchowo턢i wysokiej - artystyczna refleksja nad wiar, nad boskim sensem wszelkiego

istnienia. Zaczynaj켧 przed laty od refleksji nad duchowym 퓓ciem Polski i jej wielkich synw (projekty katafalkw na Zamku

Krlewskim: Andersa, Paderewskiego) zwrci si w ci켫u paru lat ku tajemnicom najwikszym i najwa퓆iejszym: Narodzenia,

Odkupienia, Cierpienia, Naznaczenia czy wrcz Predestynacji.

Tak dosz쿽 do realizacji w warszawskiej Galerii na emporach (ko턢i車 p.w. 턻.Tomasza Aposto쿪, Ursynw) poruszaj켧ej  Via Crucis.

Derkacz komentuje to jedno z najwikszych wydarze w historii Cz쿽wieka organizuj켧 przestrze i duchowo뜻 przy u퓓ciu jedynie

 metalowych siatek drobnooczkowych, zwijanych, deformowanych, czasem redukowanych do absolutnego minimum. Osi켫a bardzo interesuj켧e  efekty. Powtrzy to dwa lata p撰niej, tylko 풽 w konwencji reliefu, kompozycji uprzestrzennionych.

Ostatnie poszukiwanie artystyczne Jurka wi굻 si z osob  Jana Paw쿪 II. Na otwieranej w쿪턭ie wystawie pokazuje on drog

Papie풹 - Polaka (nazywanego prawdziwym homo viator naszych czasw) w dwch artystycznych ujciach: poprzez 4 barwne

p쿪szczyzny, wyznaczaj켧e w jzyku barw sutann 4 etapy 퓓cia ksidza Karola Wojty퀉 (t쿽czone delikatnie na planszach daty

porz켨kuj t niezwyk낢 biografi) oraz przez cykl rysunkowych portretw, a w쿪턢iwie wizerunkw , na ktrych artysta utrwala up퀉w

czasu, zaznaczaj켧y si na twarzy Jana Paw쿪 II. Up퀉w czasu - to droga, mo퓆a ja przecie wyznaczy choby z fizycznego wzoru .

A  rado뜻, mi쿽뜻, cierpienie - to codzienny pejza tej drogi. Wida tu, jak kumuluje si wra퓄iwo뜻 artysty, jak redukuje on 턻iat

do najwa퓆iejszych szczeg車w. Bo nasz 턻iat musi nie뜻 zbyt du퓇 s농w - wic gubimy si w sensach . Musi on nie뜻 zbyt du퓇 znakw -

wic gubimy si w znaczeniach. Artysta powinien by Str璨em 즑du.

              

                                                                                                                                                       Wojciech Piotr Kwiatek

 

 

 

 

                      fot.Janusz Zimon

 

              fot.Janusz Zimon

 

                      fot.Janusz Zimon               fot Janusz Zimon

 

 

                                                                                                                                                                                         fot. Janusz Zimon


                                                                                                                          ''MASKA TEATRALNA''

   POKONKURSOWA  WYSTAW PRAC DZIECI I M즁DZIE칈  

                (TOWARZYSZY  ''ZAMOJSKIEMU  LATU  TEATRALNEMU'')               

 

 

 

                     Fot.Janusz Zimon

 

              fot.Janusz Zimon

 

                     fot.Janusz Zimon               Fot.Janusz Zimon

                                                                                         Fot.Janusz Zimon


                              

                            

                             

 WSP但CZESNA SZTUKA W즁SKA

''DIFFERENT  LOOKS''

 

Wsp車czesna sztuka w쿽ska prezentuje si w Zamo턢iu. Biuro Wystaw Artystycznych -Galeria Zamojska go턢i przegl켨

'' Different looks '',ktrego kuratorem jest Antonietta Campilongo.

Na ekspozycj wybrano dzie쿪 w쿽skich artystw zajmuj켧ych si malarstwem , rze펉, fotografi oraz digital-art.

Celem wystawy jest zaproponowanie publiczno턢i bogatego i zr璨nicowanego 턻iadectwa wsp車czesnej panoramy artystycznej

poprzez przedstawienie r璨nych, ale jednakowych pod wzgldem si퀉 wyrazu, jzykw i drg poszukiwa, ukazanie napi唯

i waha ''odmiennych spojrze".

Postrzeganie wzrokowe i wyobra펝ia stanowi podstaw procesu twrczego. Wzrok odbywa zatem rol ''aktywn'', jako 풽 zdobyta

wiedza oraz wszystkie nasze do턻iadczenia 낢cz si podczas tworzenia dzie쿪. Poddawane procesowi selekcji, zestawiane

zgodnie z indywidualn decyzj buduj ''sposb'' ekspresji artysty.

Cytuj켧 Gombricha: ''w przedstawieniu odwo퀅j켧ym si do wzroku znaki zajmuj miejsce przedmiotw widzianego 턻iata , ktre

nie sposb od nich oddzieli. Ka풼y obraz, samej swojej natury,staje si odwo쿪niem do wyobra풽nia wzrokowego, integruje

si z nim i zawiera go w sobie''.

Wydaje si oczywiste, 풽 tak풽 odbir dzie쿪 sztuki bdzie subiektywny i uwarunkowany zewntrznie, a jego interpretacja uzale퓆iona

od wra퓄iwo턢i. Artysta i odbiorca dzie쿪 staj naprzeciw siebie, a ich spojrzenia krzy퓎j si w krtkim momencie zawieszenia.

To ,co je jednoczy, opiera si na pamici, pasji, mi쿽턢 i nienawi턢i, obojtno턢i.

W tej w쿪턭ie chwili wype쿻ia si rytua uznania albo odrzucenia, zrozumienia albo rozd펧iku.

Drzwi i okna staj otworem, by ukaza prawdziw twarz albo pozr, stratygrafie rozpostartej materii, fotogramy gotowe uchwyci

pojedyncze segmenty.

Nierzadko to prawdziwy szok. Zw쿪szcza, gdy prezentowana wizja daleka jest od zwyk쿮go 턻iata, zadaje cios poni풽j pasa: gdy

wymyka si na danej jej formie podaje w w켾pliwo뜻 powszechne poczucie moralno턢i, konwencje i ideologie.

Obserwowana z takiego punktu widzenia ekspresja artystyczna podwa풹 tradycyjne systemy, dr굻y materi kulturow, przyw쿪szczaj켧

sobie jej kody i alfabety oraz manipuluj켧 nimi bez 풹dnych ogranicze.

Temat wystawy koncentruje si zatem na jedno턢i wizji; jej przedmiotem jest ''viewpoint'' , filtr, ktry wp퀉wa na realizacj dzie쿪

w okre턫onym kontek턢ie historycznym i w danym 턳odowisku, decyduje o unikalnym postrzeganiu i interpretacji fragmentw

rzeczywisto턢i albo modulacji, dla ktrych rzeczywisto뜻 jest tylko punktem wyj턢ia.

Od powrotu do sztuki figuratywnej po elementy abstrakcjonizmu - znacz켧e 턻iadectwo r璨nych to퓋amo턢i aktualnej sztuki w쿽skiej.

 

 

                                                                                                                                                                       Pier Maurizio Greco

 

 

                      fot.Janusz Zimon

 

                 fot.Janusz Zimon

 

                      fot.Janusz Zimon

 

                 fot.Janusz Zimon

 

                      fot Janusz Zimon

 

                 fot.Janusz Zimon

 

                      fot.Janusz Zimon

 

                 fot.Janusz Zimon

                                                                                   fot.Janusz Zimon

 


 

               

 

 

W즁SKIE IMPRESJE

 

WYSTAWA PRAC KO쥱 PLASTYCZNEGO OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY ''OKR좬LAK''

PRZY SP但DZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. J.ZAMOYSKIEGO W ZAMO쪪IU W RAMACH

FESTIWALU KULTURY W즁SKIEJ

 

Wystawa prac Ko쿪 Plastycznego Marii 쫖iczniak z Osiedlowego Domu Kultury ''Okr켫lak'' przy Sp車dzielni Mieszkaniowej

im.Jana Zamoyskiego w Zamo턢iu, dostarczy mo풽 wiele estetycznych prze퓓 i wzrusze. Dzieci i m쿽dzie(nale퓓 podkre턫i

 tu du풽 zr璨nicowanie wiekowe) uczestnicz켧y od kilku lat w zajciach Ko쿪, maja na swoim koncie liczne sukcesy artystyczne nie tylko

w kraju ale i za granic . Wystawa przygotowana w zwiazku z zamojskim Festiwalem Kultury W쿽skiej pokazuje , 풽 Italia to dla nich

 przede wszystkim kraj piknej zabytkowej architektry, ktra przepuszczona przez filtr w쿪snej wyobra펝i zyska쿪 tu dodatkowy niemal ba턭iowy wymiar.

Autorzy prac; Ewa Cybulska, Joanna Dudek, Adrianna G쿪dysz, Olga Grodzka, Paulina Korneluk, Oliwia Kwiatkowska,

Paulina Kwiatkowska, Agata Majder, Agata Michorowska, Wiktor Pilipczuk, Barbara Rodzik,  Karol Rodzik, Izabela Smoter.

 

 

                 fot.Janusz Zimon

 

                fot.Janusz Zimon

 

                 fot.Janusz Zimon                 fot.Janusz Zimon

                                                                                                                                                                                                                                                  fot.Janusz Zimon


 

 

REFLEKSJE W OBRAZACH

ARTY쪪I Z CALGARY

 

PREZENTACJA WSP但CZESNEJ SZTUKI KANADY W PRACACH 15 ARTYSTW Z ZACHODNIEJ KANADY

 

Wystawa prezentowana jest pod Honorowym Patronatem Davida Prestona - Ambasadora Kanady w polsce oraz Marcina Zamoyskiego  -Prezydenta Miasta Zamo턢ia

 

Wystawa ''Refleksje w Obrazach - Arty턢i z Calgary'' prezentuje prace 15 czo쿽wych artystw z Calgary i Zachodniej Kanady.Wystawa

ta jest pierwsz prezentacj kanadyjskiej sztuki wsp車czesnej w Polsce.Wystawa zosta쿪 zorganizowana przez Triangle Gallery of Visual

Arts (Galeri Trjk켾n Sztuki Wsp車czesnej) w Calgary zachodniej Kanadzie.Kuratorem tej wystawy jest Jacek Malec , historyk sztuki,

krytyk i Dyrektor/Kurator Triangle Gallery of Visual Arts w Calgary . Wystawa ta by쿪 ju prezentowana w Pastwowej Galerii Sztuki

w Sopocie ,w Galerii Sztuki Wsp車czesnej "U Jezuitw" w Poznaniu,i w Galerii BWA Kaliszu, oraz bdzie rwnie prezentowana w Galerii

ZPAP "Pryzmat" w Krakowie (3 pa펋ziernik - 16 pa펋ziernik,2008).

Wystawa "Refleksje w Obrazach" odzwierciedla r璨norodno뜻 kierunkw artystycznych jak i 턳odkw charakterystycznych dla 턳odowiska

plastycznego w Zachodniej Kanadzie .w szeroki wachklarz rozwiaza plastycznych jak prezentowany od post-modernistycznej symboliki

obrazw Petera Deacon'a i Lindy Craddock, fotografii Arthura Nishimery, poprzez post-strukturaln rze펉 Rona Kostyniuka do kompozycji

abstrakcyjnych Richarda Hallidaya, Thomasa Laxa, Brenta Laycock'a czy Errola Fullena. Z kolei mataforyka rysunkw Harry 'ego  Kiyooki,

surrealistyczna wymowa rze펉 Reinharda Skorackiego, konceptualne rozwi콄ania w rze펉ie Erica Camerona ,po낢czone z elementami

filozofii Dalekiego Wschodu (Zen) i wschodniej symboliki w pracach Heleny Hadali, Noboru Sawai czy Simona Wonga, stanowi formalistyczny stylistyczny kontrapunkt w stosunku do prac poprzedniej grupy artystw . O턬iu z prezentowanych artstw  sa cz쿽nkami

presti퓇wej Krlewskiej Kanadyjskiej Akademii Sztuki , z kolei Helena Hadala i Reinhard Skoracki s artystami kanadyjskimi

 polskiego pochodzenia .

 

Wernisa wystawy odby si w Bwa - Galerii Zamojskiej w Zamo턢iu , w pi켾ek 16-go maja 2008r. o godz. 17.00, z udzia쿮m Jacka Malca -kuratora wystawy

i Dyrektora/Kuratora TriangleGallery of Visual Arts w Calgary , oraz trjki artystw z Calgary prezentowanych w tej wystawie ;Heleny Hadali, Profesora Erica Camerona

i Reinharda Skorackiego.

 

     fot.Janusz Zimon    

 

      fot.Janusz Zimon

 

       fot.Janusz Zimon   

 

    fot.Janusz Zimon  

 

      fot.Janusz Zimon

 

      fot.Janusz Zimon

 

    fot.Janusz Zimon   

 

      fot.Janusz Zimon

 

      fot.Janusz Zimon

 

    fot.Janusz Zimon

 

     fot.Janusz Zimon

 

      fot.Janusz Zimon

                                                         Fot.Janusz Zimon

 

W dniach 15-16 ,05, 2008 r.odby퀉 si wyk쿪dy

 

-- ''W kregu Modernizmu;Nowoczesna i Wsp車czesna Sztuka Kanady"-wyk쿪d wsparty prze펢oczami.

poprowadzi kurator wystawy Jacek Malec .

-- ''Wielowarstwowe Obrazy ;Miejsce -Forma -Artysta" wyk쿪d poprowadzi uczestnik wystawy Profesor Eric Cameron z Wydzia퀅

Sztuk Piknych Uniwersytetu Calgaryjskiego, wsparty prze펢oczami prezentuj켧y jego dorobek artystyczny na przestrzeni ostatnich 35 lat.

--  ''Marzenia w Malarstwie ''wyk쿪d poprowadzi쿪 Helena Hadala , jedna z artystek z Calgary, wsparty prze펢oczami prezentuj켧ymi

 dorobek artystki z ostatnich 8 lat.

-- ''Przelotne Spojrzenie na Rzeczywisto뜻 Poprzez Dzie쿽 Sztuki'' wyk쿪d wsparty prze펢oczami poprowadzi artysta z Calgary Reinhard Skoracki, prezentuj켧y  jego dorobek artystyczny z ostatnich 10 lat.

 

 

                           fot.Janusz Zimon

 

                 fot.Janusz Zimon

 

                            fot.Janusz Zimon                   fot.Janusz Zimon

 

                                                                                                                                                                                  Fot.Janusz Zimon


 

                         

 

25  LAT  TEATRU  PERFORMER

(1983-2008)

 

              PAWE DUDZISKI - za쿽퓓ciel i lider "Teatru Performer".  Studia na wydziale architektury wntrz ASP w Krakowie i Wydziale Rze펉y Pastwowej Wy퓋zej Szko퀉 Sztuk Plastycznych                  we  Wroc쿪wiu (dyplom w 1973 r.). Twrczo뜻 w dziedzinie malarstwa, rysunku, rze펉y i mebla artystycznego oraz dzia쿪lno뜻 z pogranicza body art, performance i bouth dance we w쿪snym "Teatrze Performer". Organizator midzynarodowego festiwalu sztuk intuitywnych FORTALICJE w Zamo턢iu oraz podobnego w formule festiwalu INTUITiVA we Wroc쿪wiu.

 

Teatr Performer, ktry prowadz ju 25 lat, to 턻iadoma synteza najnowocze턭iejszych trendw w sztukach plastycznych i zasilanie nimi struktury teatru. Jednocze턭ie redukcja prze퓓tych konstruktw teatralnych jak scenariusz, re퓓seria, stacjonarna scenografia. Redukcji tej dokona쿮m na wzr Jerzego Grotowskiego w jego programie "Teatru Ubogiego", jednak o wiele radykalniej.
To co obecnie czyni spadkobiercy J. Grotowskiego w Pontedera we W쿽szech (sztuka jako wehiku, proces wewntrzny aktora)
realizowane przez nich starymi metodami aktorskimi (codziennie, mozolne, precyzyjne prby) - my w teatrze Preformer realizujemy
od wielu lat metod RYTUA즇 INTUITYWNEGO, nazwanego przeze mnie 턻iadomym twryczym procesem na wszystkich pitrach spektaklu
 - muzyce, ruchu aktora, plastyce (scenografia i kostium). Teatr Performer jest to teatr zdecydowanie wyprzedzaj켧y wszystko co dzieje si obecnie w teatrze 턻iatowym (nawet w Potenderze).  Jest zjawiskiem, ktrego istoty do tej pory nie mo풽 poj길 tak zwana krytyka artystyczna. Rytua intuitywny nie polega na powielaniu spektakli wiczonych na prbach. Jest rytua쿮m otwarcia si,
za ka풼ym razem innym, w zale퓆o턢i od czasu, miejsca, energii, tak by mc 턻iadomie kreowa, lecz jednocze턭ie by na tyle czujnym,
 by dawa si kreowa powstaj켧ej sytuacjii energii scenicznej.

Aktor w teatrze performer, poprzez zetknicie si z pigmentem ciek퀉m czy sypkim, tworzy na w쿪snym ciele swj kostium. Poprzez przeniesienie akcji na p쿪szczyzn (pod쿽풽 b켨 턢iana) tworzy malowid쿪, ktre nale퓓 uzna za zapis akcji  spektaklu i jako takie traktowa za ca쿸iem nowy rodzaj scenografii. Muzyka spektakli, powstaj켧a "na 퓓wo" znakomicie uaktywnia inteligencj intuitywn aktorw gdy sama jest struktur intuitywn. Wzorem s쿪wnego kopozytora nowoczesnej muzyki - Karlheinza Stockhausena, ktry napisa: ,,Nic nie my턫 - czekaj, a w tobie bdzie ca쿸iem cicho. Je턫i osi켫niesz ten stan - zaczynaj gra. Kiedy tylko zaczniesz my턫e - przesta gra

i sprbuj ponownie osi켫n길 stan niemy턫enia. Potem graj dalej".

 

 

Pawe Dudziski                 

 

                     fot.Janusz Zimon          

 

fot.Janusz Zimon

 

                       Fot.Janusz Zimon

 

                  fot.Janusz Zimon    

              

                       fot.Janusz Zimon

 

                 fot.Janusz Zimon    

           

                       fot.Janusz Zimon   

         

                 fot.Janusz Zimon

                                                                                                              fot.Janusz Zimon

 

                                                                                                                                                                                                                                                   


 

DYPLOM  2008

 

 

Wystawa prac  dyplomowych uczniw Liceum Plastycznego w Zamo턢iu

Otwarcie wystawy odby쿽 si 15 kwietnia 2008 o godz 12.00 .

Prezentowane prace powsta퀉 w nastpujacych pracowniach:

 

 REKLAMA WIZUALNA  - nauczyciel prowadzacy Micha Mazurkiewicz

TKANINA ARTYSTYCZNA  - nauczyciel prowadz켧y Alicja Kowalska

 SNYCERSTWO ARTYSTYCZNE - nauczyciel prowadz켧y Zygmunt Jarmu , Tomasz Be쿮ch

 

 

Wystawa odbywa si w ramach wsp車pracy Biura Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej z Liceum Plastycznym w Zamo턢iu.

Jej celem jest promowanie utalentowanej  m쿽dzie퓓 z Zamo턢ia i regionu.

Wystaw mo퓆a  ogl켨a do 9 maja 2008r.

 

 

                   fot.Janusz Zimon

 

                   fot.Janusz Zimon

 

                   fot.Janusz Zimon

 

                  fot.Janusz Zimon 

          

                   fot.Janusz Zimon

 

                  fot.Janusz Zimon

 

                  fot.Janusz Zimon                   fot.Janusz Zimon

 

                                                                                                                                                                                           Fot.Janusz Zimon


 

Stanis쿪w Chomiczewski

 

malarstwo

 

Stanis쿪w Chomiczewski urodzi si w S쿪watyczach nad Bugiem, co nie wymaga komentarza, studiowa w Krakowie, mieszka

i pracuje w Beskidzie S켨eckim,co rwnie mwi samo za siebie.Jego 퓓ciorys jest wic p撰niejsz o wiek kopi malarzy koca XIX wieku.

Na wzr Che쿺oskiego czy Stanis쿪wskiego lubi te naturalny,nieska퓇ny cywilizacj krajobraz i lubi jego nastrj,zwany w tamtych

czasach Stimmungiem. Stimmung by - zdaniem niemieckich krytykw - klasycznym atrybutem s쿪wnego ''pejzazu polskiego'',

Die Polonische Landschaft, jak go zwano w Monachium i na ca퀉m 턻iecie.

Naturalnym za dope쿻ieniem szerokiego, kresowego pejza퓎 jest ko . Lecz nie biedna, zapracowana chabeta, tylko rasowy ko

na swobodzie. Piekny i wolny w swym pdzie, to ko o ktrym wczesny poeta pisa, i s trzy najpiekniejsze rzeczy na 턻iecie:

풹glowiec pod pe쿻ymi 풹glami, pikna kobieta w tacu i ko czystej krwi arabskiej na swobodzie.

Zarwno w technice olejnej jak i pastelowej warsztat Chomiczewskiego zadawala ka풼ego konesera, bieg쿽뜻 w operowaniu technikami,

swobod, opanowanie rzemios쿪 jest samo w sobie cenn i coraz bardziej doceniana warto턢i estetyczn.

Artysta kszta퀃uje emocje barw i 턻iat쿮m. Wyra펝ie korzysta z postimpresjonistycznych do턻iadcze ze swoistym indywidualnym

przemy턫eniem - nic dziwnego, to przecie postimpresjonizm zwany rwnie ''polskim koloryzmem '' sta sie naszy stylem narodowym.

Artysta stosuje zaw轅on gam kolorystyczn, a do monochromatycznej, subtelnie roz턻ietlone 웁쿬ienie, ugry,delikatnie rozdrgane

r璨e przy ultramarynowych  przestrzennych b쿮kitach i ciep퀉ch szaro턢iach, przecite s쿽necznym blaskiem . I cho faktura zdaje si by

mniej wa퓆a, to zdecydowanie wywa퓇ne uderzenia pdzla czy w przypadku pasteli, kredki nadaje swoistej 턻ie퓇턢i obrazom Chomiczewskiego.

 

                                                                                                                                                                             Jerzy Madeyski

 

 

 

                  Fot.Janusz Zimon

 

                 Fot.Janusz Zimon

 

                 

 

                 Fot.Janusz Zimon

 

                  Fot.Janusz Zimon

 

                 Fot.Janusz Zimon

 

                  Fot.Janusz Zimon                  Fot.Janusz Zimon

 

                                                                                                                                                                                                                                                     Fot.Janusz Zimon  

 


                                                                                                                                                             Itinerarium Mentis In Verum

 

 

Magdalena Filipska urodzona w 1981 roku w Zamo턢iu. Absolwentka Pastwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamo턢iu

/2001/i Wydzia퀅 Malarstwa Akademii Sztuk Piknych w Krakowie /2006/.Dyplom z wyr璨nieniem w pracowni

prof.Adama Brinckena. Dzia쿪lno뜻 w dziedzinie malarstwa i rysunku i enviroment.

Cykl ITINERARIUM MENTIS IN VERUM  by prezentowany w Pa쿪cu Sztuki/Krakw 2006/ i Galerii Krypta u Pijarw/Krakw 2007/ 

 

W bliskiej perspektywie , na horyzoncie rzeczy do poznania stawiam zarwno obiekty przedstawione,jak i towarzysz켧e im relacje.

Paradoksalnie, w relacjach tych upatruj rodzaju aktywnej konstrukcji, ktra podobnie jak metafora dla s쿽wa, sytuuje owe obiekty

w perspektywie poznawczego niedokonania - interpretacyjnej otwarto턢i na przestrze skrywaj켧 nowe znaczenia, dostepne tak풽

mi - jako autorowi dopiero w momencie zderzenia wykonanych juz prac . Pomy턫any przeze mnie ci켫 pod굻a rwnolegle w dwch

zasadniczych kierunkach jednocz켧 r璨ne swery 퓓cia. Uwik쿪ne w proces rozpadu i konstrukcji obiekty,''nios'' w sobie pami唯

w쿪snej kompletno턢i , wzajemnie na siebie rzutuj켧 ."Dwoisto뜻 ''ka풼ego z nich nie jest jednak wzajemnym dope쿻ieniem , lecz rwnorzdnym dwu - istnieniom , gdzie relacja pomiedzy stronami jest sprawczo przyczynowana - przyczynuje obecno뜻 w ju                istniej켧ym.przebycie drogi wzgldem prac ,wobec obydwu stron ich istnienia , moze dawa poczucie ''powrotu'' - wsp車istnienia

otwartego czasu naszego 퓓cia z zamknietym /cyklicznym/czasem natury.

 

                                                                                                                                                  Magdalena Filipska

                                                                                   

                                                               

Siedem zawieszonych w powietrzu bry przywodzi na my턫 bloki kamienne lub rodzaj skamieliny,co niegdy 퓓wego,k녠bi켧ego

si i kwitn켧ego, a teraz spetryfikowanego .Wylewaj켧ego si i odci턭ietego.

Siedem form przestrzennych  dzieli si na czterna턢ie pl obrazowych - reliefw, odwrconych od siebie ,ale nie funkcjonuj켧ych jako

awers i rewers ,albo negatyw i pozytyw. We wszystkich obiektach ,po obydwu stronach powtarza  si tworzacy staccato, kszta퀃

''s퀅pa - kolumny " ;od g녠bokich odciskw zwartego, wyrazistego sladu po wypuk퀉 relief , w ktrym osiowo umieszczona forma

zaczyna si kruszy i rozpada. W obrazie zamykaj켧ym sekwencj, w tonacji czerni i ciemnych szaro턢i , mo풽my dopatrze

si delikatnie zaznaczonego kszta퀃u ko쿪. Mysl, 풽 patrzymy tutaj w istocie , na jeden obraz rzeczy , wpisany w dwch pozornie

odmiennych tej rzeczy ods쿽nach rwnocze턭ie. W przypadku obiektw o danej nam tutaj materialnej konsystencji i strukturze

przestrzennej , fizycznie nie sposb widzie jednak obie strony jednoczesnie. A jednak tak w쿪턭ie  powinny by widziane tak jak

patrzymy na w쿪sne odbicie w lustrze . Oto mamy przed sob siebie i w쿪sne odbicie rwnocze턭ie. Jedno뜻 i dwoisto뜻 .

 

W pierwszej cze턢i swojego tekstu Filipska cytuje zdanie Ekharda Tolle ''pocz켾miem przestrzeni jest chwila , gdzie jednia

rozczepia na dwoje ''.Zestawi je tutaj z innym zdaniem o wiele wiekw wcze턭iejszym, pochodzacym z krgu 턳edniowiecznej

filozofii arabskiej :  ''z napicia pomidzy jednorodno턢i i dwoisto턢i powstaje trzeci wymiar ". My턫, 풽 te zdania

s najbardziej zwiz퀉m opisem przestrzeni, w jednej nie tyle istniej, co mog zaistnie te prace. Ciekawym jest , 풽 odbiorca

nadal dokonuje wyboru, czy przestrze t sam musi stworzy, czy te zosta쿪 mu ona dana i w쿪snie si w niej znalaz.

 

                                                                                                                                                                                               dr Miros쿪w  Sikorski  (fragment recenzji z 2006r.)

 

 

                                                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                         

 

                    fot.Janusz Zimon

 

                  fot.Janusz Zimon                 

 

                    fot.Janusz Zimon

 

                  fot.Janusz Zimon

 

                    fot.Janusz Zimon                             fot.Janusz zimon

 

                                                                                                                                                                                                                                                  Fot.Janusz Zimon

 


 

 

                                                                                                                                                                                     

                                                        Kolekcja Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie

 

 

         Na wystawie zamojskiej zostan zaprezentowane prace 28 artystw -profesorw i wyk쿪dowcw Europejskiej Akademii Sztuk.

            Stanis쿪w Baj, Kiejstut Bere펝icki, Magdalena Cybulska, Jerzy Duda Gracz, Antoni Fa쿪t, Wies쿪w Garboliski,  Jerzy Grabowski,

       Aneta Ja펧iska, Jerzy Jdrysik, Antoni Kowalski, Piotr Krochmalski, Ludwik Maci켫, Zbys쿪w Marek Maciejewski, Katarzyna Meronk,

     Ryszard Osadczy, Jzef Panfil, Leszek Robaszkiewicz, Andrzej Sadowski, Krzysztof Skrczewski, Roman Starek, Franciszek Starowieyski,

            Agata Stomma, Janusz Szpyt, Barbara Szubiska, Rosa Taruella Planas, Wojtek We쿻icki, Katarzyna Zwoliska, Wiktor Zin.

   Europejska Akademia Sztuk zosta쿪 utworzona w pa펋zierniku 1992roku w Warszawie, jako pierwsza niepastwowa prywatna szko쿪

    sztuk pieknych o statusie uniwersyteckim .Za쿽퓓cielem i pierwszym rektorem Akademii jest Antoni Fa쿪t - jeden z czo쿽wych malarzy

     polskich . Uczelnia krzta쿬i na kierunkach: Malarstwo (malarstwo sztalugowe - techniki :olej, akryl, pastel, akwarela) i Grafika(grafika

          warsztatowa,techniki: druk p쿪ski - litografia ,druk wypuk퀉 - linoryt, druk wkls퀉 - akwaforta, akwatinta, sucha ig쿪, miedzioryt ,

   mezzotinta oraz projektowanie  graficzne ,artystyczna grafika komputerowa - programy :Adobe Ilustrator, Adobe Photoshop,QuarkXPress,

   Bryza3). Program nauczania obejmuje nastepuj켧e przedmioty : malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa ,historia archtektury i kultury,

  historia muzyki, psychologia widzenia , filozofia sztuki, technologia malarstwa, rysunek form architektonicznych , kompozycja, typografia,

      rysunek perspektywiczny,sztuka u퓓tkowa, projektowanie graficzne, projektowanie opakowa, sztuka reklamy, teoria barwy, teoria

            obrazu, grafika komputerowa, komputerowe przetwarzanie obrazu, fotografia cyfrowa,komunikacja wizualna , projektowanie

         multimedialne. Jzyki obce prowadzone s na obu kierunkach na poziomie podstawowym i 턳ednio zaawansowanym  (angielski

                            na I i II roku, francuski  na III i IV roku ). W czasie studiw organizowane sa dwa plenery krajowy i zagraniczny.

 

 

          Wystawa czynna bdzie od 5 lutego do 10 marca 2008 rok. Finisa z udzia쿮m Antoniego Fa쿪ta- rektora i za쿽퓓ciela Europejskiej

                                                                        Akademii Sztuk 10.03.2008  o godzinie 14.00.                                                 

                             

                                                                                           

 

 

                                       

                          Franciszek Starowieyski - Bez tytu퀅 (1992) pastel,100x70

 

 

                

                               Antoni Fa쿪t - Wystarczy II (2005) akryl, 120/150

 

                      fot.Janusz Zimon                                 fot.Janusz Zimon
                     fot.Janusz Zimon                   fot.Janusz Zimon

                                                                                                                                                                                                                   Fot.Janusz Zimon

                                                                                                                                       


                                                                

                                    Zimowy Przegl켨 Plastyki Zamojskiej

     Zamo뜻 - miasto idealne,ukszta퀃owane w duchu renesansowej harmonii i wielokulturowo턢i zawsze stanowi쿽 inspiracj dla ludzi

                                              sztuki, ktrzy znajdowali tu natchnienie oraz sprzyjaj켧 ,twrcz atmosfer .

     W쿪턭ie w Zamo턢iu powsta쿽 jedno z najstarszych Licew Sztuk Plastycznych w Polsce , upowszechniaj켧e w swoich r璨norodnych

                                  edukacyjnych dzia쿪niach kultur plastyczn  w naszym regionie oraz poza jego granicami.

              Nauczyciele przedmiotw artystycznych Liceum Plastycznego stworzyli zal굻ek tak zwanego  Zamojskiego 쫞odowiska

       Plastycznego . W miar up퀉wu czasu przybywa쿽 artystw - a mury szko퀉 opuszcza퀉 kolejne rzesze absolwentw. Cz沅 osb

     kontynuowa쿪 nauk  w wy퓋zych uczelniach artystycznych , niektrzy wracali do swojego miasta . Z ka풼ym rokiem 턳odowisko

   zyskiwa쿽 nowych cz쿽nkw , ktrzy podejmowali prac w instytucjach kultury  oraz szko쿪ch, dziel켧 sie swoj wiedz i wra퓄iwo턢i .

                                                    Obecnie Zamojskie 쫞odowisko Plastyczne liczy juz kilkadziesi켾 osb .

   Swoj  twrczo뜻 zamojscy arty턢i mog prezentowa na wystawach indywidualnych i zbiorowych . Umo퓄iwia to dzia쿪j켧a ju 40 lat

                        instytucja wystawiennicza,ktra od roku 2000 nosi nazw Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska .

          Z jej inicjatywy odbywa sie aktuala prezentacja twrczo턢i 턳odowiska pod has쿮m ,,Zimowy Przegl켨 Plastyki Zamojskiej ".

          Jest to ju druga edycja tego wa퓆ego dla miasta i regionu wydarzenia. Wspieraj켧 ka풼 znacz켧 inicjatyw artystyczn,

          ktra przyczynia si do integracji 턳odowisk twrczych i pobudza ich kulturotwrcz aktywno뜻, z rado턢i obj교em patronat    

                                                                                             nad tym przedsiwziciem .

   Jestem przekonany i g녠boko wierz , 풽 obecno뜻 i dzia쿪lno뜻  artystw plastykw w Zamo턢iu stanowi niezwykle cenny i wa퓆y

                                                                  wk쿪d w rozwj 퓓cia kulturalnego miasta i regionu.

 

 

 

                                                                                                                                                                     Marcin  Zamoyski

                                                                                                                                                               Prezydent Miasta Zamo뜻  

     

 

 

 

                                                                                     

 

 

                 fot.Janusz Zimon

 

                      fot.Janusz Zimon

 

                 fot.Janusz Zimon  

 

                      fot.Janusz Zimon

 

                 fot.Janusz Zimon

 

                      fot.Janisz Zimon

 

                fot.Janusz Zimon    

 

                      fot.Janusz Zimon

 

                fot.Janusz Zimon

 

                     fot.Janusz Zimon       

 

                fot.Janusz Zimon

 

                     fot.Janusz Zimon

 

                fot.Janusz Zimon

 

                          

      

                fot.Janusz Zimon       

         

                   

                   fot.Janusz Zimon

                                                                                                               

                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                Fot.Janusz Zimon

 


 

 

                                                                                   

 

 

                fot.Janusz Zimon

  

                 fot.Janusz Zimon

 

               fot.Janusz Zimon                  fot.Janusz Zimon

 

                                                                                                                                                                                          Fot.Janusz Zimon

 


                                                                                    

 

 

              fot.Janusz Zimon

 

                              fot.Janusz Zimon

 

                                                                                                                                                                                                               Fot.Janusz Zimon


 

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        Fot.Janusz Zimon


 

Stanis쿪w Rodziski urodzi sie 1940 roku w Krakowie. Studiowa na Wydziale Malarstwa Krakowskiej ASP.

Dyplom uzyska w pracowni prof.Emila Krchy w 1963 roku .W latach 1972-1980 docent PWSSP we Wroc쿪wiu, od 1981 

w krakowskiej ASP. W 1989 roku uzyska tytu profesora, w 1992-profesora zwyczajnego. od 1968 roku uprawia publicystyk i eseistyk

w zakresie sztuki. Od 1963roku  bra udzia w ponad dwustu wystawach malarstwa i rysunku, w wystawach sztuki polskiej za granica ,

w wystawach zwi콄kowych,muzealnych i tematycznych.

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

 

                                                                   fot.Janusz Zimon

 

                                                                                                                                                                                                  

 


 

 

 

    Lilla Kulka studiowa쿪 na Wydziale Form Przemys쿽wych ASP w Krakowie a nastepnie na Wydziale Malarstwa Grafiki

 i Rze풺y  PWSSP w Poznaniu w latach 1966-1972. Dyplom otrzyma쿪 z wyr璨nieniem z malarstwa i gobelinu.

Od 1981 roku jest pedagogiem  w Krakowskiej ASP.Obecnie na stanowisku profesora prowadzi Pracowni Tkaniny Artystycznej.

Jest cz쿽nkiem Zwi콄ku Polskich Artystw i Oglnopolskiego Stowarzyszenia Twrczego "Wiklina".

Zajmuje si tkanin unikatow z elementami Rze펉iarskimi, aran풹cj przestrzenn ,rysunkiem i malarstwem.

Od 1972 roku prezentowa쿪 swoje prace na 200 wystawach zbiorowych w pietnastu krajach Europy oraz Ameryce Po퀅dniowej,

P車nocnej i Azji. Zrealizowa쿪 dwadzie턢ia dwie  wystawy indywidualne :  15 w Polsce ,3 w Niemczech,1 w Australii,3 w USA.

Jest autork i realizatork projektw artystycznych prezentowanych w Polsce i w Niemczech: ''Splot" 1991-1995, ''Piecz唯 Czasu'' 2002,

Pierwszy Festiwal Tkaniny -Krakw 2004.

 

 

 

 

 

fot.Janusz Zimon

fot.Janusz Zimon

                                                                                                                                                                                                                                                          fot.Janusz Zimon


 

   Jaros쿪w Fliciski urodzi si 1965roku w Gdasku. W latach 1982-1986 studiowa na Wydziale Architektury Politechniki  Gdaskiej

   a nastpnie na Wydziale Malarstwa Pastwowej Wy퓋zej Szko퀉 Sztuk Plastycznych w Gdasku, gdzie w 1991 roku otrzyma  dyplom

w pracowni prof. Hugona  Laseckiego. Malarz, pos퀅guje sie tak풽 fotografi i wideo .Mieszka i pracuje w Gdasku oraz  Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

 

fot.Janusz Zimon

fot.Janusz Zimon

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Fot.Janusz Zimon

 


 

 

 

 

W 턻iecie liryki Le턬iana

wystawa ilustracji ze zbiorw

Biura Wystaw Artystycznych -Galerii Zamojskiej

Liryce Boles쿪wa Le턬iana-poety,ktrego 퓓cie przez kilana턢ie lat zwi콄ane by쿽 z Zamo턢iem po턻icono dwa kolejne plenery ilustratorw

organizowane  przez BWA  w latach 1990i 1991.

Uczestnicz켧y w nich arty턢i nie ograniczali sie jednak do realistycznego ilustrowania wybranych utworw.cho sporo tu cytatw fragmentw wierszy ,ilustratorzy szukali raczej mo퓄iwo턢i oddania oglnego nastroju , wysublimowanej atmosfery liryki poety pos퀅guj켧ego si oryginalnym s쿽wotwrstwem i wyrafinowan metafor .W efekcie powsta swoisty przegl켨 postaw, wyobra퓆i i stylistyki reprezentuj켧ych r璨ne pokolenia i do턻iadczenia twrcw tej dyscypliny sztuki .Na wystawie znajduje si ponad 90 prac artystw takich jak :

prof.J.Stanny , A.Boratyski, J.Flisak, W.i B.Orliscy, F.Ma턫uszczak.

 

 

          

 

 

  fot.Janusz Zimon

 

 

 

 

fot.Janusz Zimon

fot.Janusz Zimon

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         Fot.Janusz Zimon


 

 

 

 

Podsumowanie  Roku Artystycznego

 

 

 

fot.J.Zimon

 

 

fot.J.Zimon

 

 

fot.J.Zimon

fot.J.Zimon

 

                                                                                                                                                                                                                                                        Fot.Janusz Zimon


 

 

 


Ideal City-Zamo뜻 2006. W 2006 roku,w miesi켧ach czerwcu,lipcu i sierpniu,Zamo뜻 stanie si miejscem du풽go,spektakularnego wydarzenia z udzia쿮m renomowanych artystw 턻iatowej s쿪wy. Niezale퓆ie od tego przedsiwzicia,postanowili턬y zorganizowa wystaw prezentuj켧 "zamojskie spojrzenia" na temat Miasta Idealnego. Uwa풹my,풽 pokaz artystw z Zamo턢ia mo풽 i powinien stworzy pewien lokalny kontekst dla pozosta- 퀉ch,odbywaj켧ych si rwnolegle prezentacji. Zamojskie 턳odowisko plastyczne to aktywna grupa artystw,prezentuj켧ych r璨norodne postawy zwi콄ane ze wsp車czesnymi trendami w sztuce. Do udzia퀅 w pokazie zaprosili턬y 12 artystw zwi콄anych z Zamo턢iem. W턳d nich s arty턢i pos퀅guj켧y si niekonwencjonalnym jzykiem plastycznego przekazu, takim jak instalacje,dzia쿪nia przestrzenne i plenerowe.S w턳d nich rwnie arty턢i malarze pracuj켧y w sposb tradycyjny. Pokaz zamojskich artystw mo풽 si odby dziki wspania쿮j przestrzeni naszej Galerii i mamy nadziej, 풽 przyczyni si do wzbogacenia inicjatywy pod nazw Ideal City,jak i bdzie promocj tutejszego 턳odowiska plastycznego.

Jerzy Tyburski-Kurator wystawy zamojskiego 턳odowiska plastycznego.


  Teresa Murak

Bogus쿪w Bodes

Kai Schiemenz

 

Fot. Janusz Zimon

Lucas Lenglet

Fot. Janusz Zimon

Miasto Idealne-Ekspozycja BWA Galeria Zamojska

Fot. Janusz Zimon

Miasto Idealne-Ekspozycja BWA Galeria Zamojska

 

Fot. Janusz Zimon

Miasto Idealne-Ekspozycja BWA Galeria Zamojska

 

Fot. Janusz Zimon

Colin Ardley


             

               

                                  

Ideal City - Invisible Cities
Projekt wystawy w Zamo턢iu i Poczdamie
16 czerwca 2006 /  jesie 2006

 

www.IDEALCITY-INVISIBLECITIES.NET

Kurator projektu: Sabrina van der Ley, wsp車praca projektu Marcus Richter.
Koordynacja projektu: Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie 

 

Idea projektu i za쿽풽nia. Intensywne zainteresowanie artystw plastykw koncepcj miasta idealnego datuje si od czasw wczesnego modernizmu. Nierzadko dochodzi쿽 na tym polu do przenikania si i po낢czenia utopijnych projektw architektonicznych i swobodnej dzia쿪lno턢i artystycznej, tak jak mia쿽 to miejsce w przypadku architektonicznych fantazji skupionej wok車 Bruno Tauta grupy “Szklanego 쿪cucha” czy projektw konstruktywistw rosyjskich w rodzaju Tatlina, Malewicza czy El Lisickiego, a po projekt "New Babylon" Constanta i prace grupy Archigram w latach 60.

Natomiast w ci켫u ostatnich 25 lat koncepcja ta nie odgrywa쿪 istotniejszej roli w artystycznym dyskursie, cho kompleks tematyczny przestrze/dom/miasto stanowi punkt wyj턢ia w pracach wielu artystw. Brak my턫enia utopijnego, wyra펝ie widoczny w przestrzeni politycznej i spo쿮cznej, przenosi si tutaj rwnie i na sztuk. Podczas gdy do lat 70. miasto jako utopijny projekt, jako przestrze 퓓cia dla wolnego i humanitarnego spo쿮czestwa, stanowi쿽 wa퓆y temat dla artystw, punktem wyj턢ia i materia쿮m dla wielu instalacji i rze펉 jest dzisiaj dom, pojmowany jako indywidualna przestrze, os쿽na egzystencji. Lista artystw, ktrzy zagadnienie to uczynili tematem swoich prac, jest dzisiaj ju niemo퓄iwa do ogarnicia. Poczynaj켧 od takich nazwisk jak Gordon Matta-Clark i Dan Graham przez Mario Merza, Rachel Whiteread, Pedra Cabrit Reisa i Andre Zittel, a po m쿽dych artystw takich jak Monika Sosnowska.

                                                                                                                 

                                                                                                         -    wydarzenia.  -